Zmluvná agenda

Zmluvná agenda


Právny servis v oblasti zmluvných vzťahov podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka

 

HMG Legal zastupuje klientov v procese prípravy, vyjednávania a uzatvárania zmlúv s obchodnými partnermi.

Môže ísť o nájomné a kúpne zmluvy, zmluvy o spolupráci a partnerstvách, zmluvy o dielo a ďalšie zmluvné zväzky v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

Klientom pomáhame pri revízii a úprave zmlúv vypracovaných s protistranou alebo tvoríme úplne nové návrhy.

Na začiatku dôkladne skúmame, čo klient očakáva od zmluvného vzťahu, prípadne konfrontujeme jeho návrh s pripomienkami protistrany.

Ak takýto postup nesmeruje k uzavretiu zmluvy, pristupujeme k osobným rokovaniam s predstaviteľmi druhej strany zmluvného vzťahu. Na záver riešime detaily finálnej textácie zmluvy.

Táto právna oblasť vyžaduje výborné komunikačné zručnosti a dokonalé pochopenie cieľov klienta. Len tak je možné obhájiť jeho záujmy a dospieť k úspešnému uzavretiu zmluvy.


Vybrané služby v oblasti zmluvnej agendy

  • Poradenstvo v predzmluvných vzťahoch
  • Kompletná príprava vzorových zmlúv pre každodenné fungovania

  • Príprava ad hoc zmlúv

  • Príprava zmlúv v spolupráci s protistranou zmluvného vzťahu 

  • Osobné rokovania s druhou stranou zmluvného vzťahu

  • Vypracovanie dokumentácie ku skončeniu zmluvných vzťahov – dohody o skončení, výpovede, odstúpenia, dohody o urovnaní

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700