Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie


Komplexné zastupovanie uchádzačov v procesoch verejného obstarávania

 

HMG Legal ponúka komplexné právne služby pre uchádzačov  v rámci procesov verejného obstarávania. 

Zabezpečujeme prípravu ponuky,  resp. žiadosti o účasť klienta po formálnej a právnej stránke tak, aby spĺňala všetky požiadavky stanovené verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom.

V prípade, že sú verejným obstarávateľom stanovené podmienky  účasti vo verejnom obstarávaní v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, v záujme ochrany práv klientov pristupujeme k uplatneniu revíznych postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.


Vybrané služby v oblasti verejného obstarávania

  • Príprava ponúk, resp. žiadostí o účasť do verejných obstarávaní
  • Uplatňovanie revíznych postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní
  • Zastupovanie klientov v konaní pred Úradom pre verejné obstarávania a súdmi Slovenskej republiky

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Vybrané referencie

# 1

Zákazka na integrovaný informačný systém podporujúci transformáciu výkonu služieb štátneho orgánu do systému elektronických služieb pre štátnu správu vyhlásená v roku 2013. Úlohou HMG Legal bolo poskytovanie právnych služieb klientovi uchádzajúcemu sa o predmetnú zákazku, v rámci ktorého sme pri ochrane záujmov klienta prostredníctvom revíznych postupov namietali nezákonné a diskriminačné vylúčenie klienta zo súťažného dialógu. Verejná zákazka mala hodnotu cca 70 miliónov eur. 

# 2

Celkový objem predpokladaných hodnôt zákaziek v rámci verejných obstarávaní a obchodných verejných súťaží v roku 2013, kde naša kancelária poskytovala klientom v danej oblasti právne služby, dosiahla 228 miliónov eur.