Reštrukturalizačné konania

Reštrukturalizačné konania


Riešenie stavu úpadku, či hroziaceho úpadku podnikateľských subjektov, s cieľom zachovať ich ďalšiu existenciu

 

Počas svojej existencie sa podnikateľský subjekt môže dostať do nepriaznivej ekonomickej situácie rôzneho rozsahu či intenzity. V zásade ide o negatívny jav, ale v rámci fungovania trhového hospodárstva celkom prirodzený. 

Reštrukturalizačné konanie predstavuje osobitný typ občianskeho súdneho konania, ktorého podstata spočíva v právnej forme riešenia stavu úpadku, či hroziaceho úpadku podnikateľského subjektu, s cieľom zachovať ďalšiu existenciu podnikateľského subjektu. 

Ide o alternatívu ku likvidačnému konkurznému konaniu. Podstatným momentom úspešnosti reštrukturalizačného konania je začať ho včas. 


HMG Recovery poskytuje v tejto oblasti nasledovné služby:

  • Zhodnotenie spôsobilosti podnikateľského subjektu absolvovať proces reštrukturalizačného procesu
  • Zhodnotenie možných a vhodných metód reštrukturalizácie podnikateľského subjektu
  • Vystavenie reštrukturalizačného posudku podnikateľského subjektu a koordinácia prípravy ďalších právnych úkonov 
  • Koordinácia prípravy právnych úkonov súvisiacich s prípadným návrhom na povolenie reštrukturalizácie podnikateľského subjektu
  • Výkon funkcie reštrukturalizačného správcu podnikateľského subjektu po povolení jeho reštrukturalizácie
  • Koordinácia prípravy reštrukturalizačného plánu podnikateľského subjektu
  • Výkon funkcie dozorného správcu

V prípade záujmu o spoluprácu alebo podrobnejšie informácie kontaktuje:

Sekretariát HMG Advisory Group
recovery@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Vybrané referencie

# 1

Reštrukturalizačné konanie spoločnosti pôsobiacej v oblasti strojárskej výroby so zameraním na výrobu hotových strojov rôzneho použitia ako i tzv. „strojárskych polotovarov“. Hlavnú oblasť produkcie dotknutého subjektu predstavovali transportné systémy, lesné stroje a tzv. iná strojárenská výroba, ktorá v sebe zahŕňala zákazkovú strojárenskú výrobu. Výrobná produkcia podniku bola realizovaná v rámci krajín Európy, v Egypte ako i na Kube.

# 2

Reštrukturalizačné konanie spoločnosti vykonávajúcej svoju činnosť v oblasti poskytovania montážnych služieb v stavebnom priemysle. Spoločnosť realizovala stavebné projekty v komplexnej podobe a poskytovala služby od štúdie, cez projekt, inžiniering, dodávku a montáž, až po revízie, záručný a pozáručný servis v oblasti vykurovacej techniky a systémov, sanity a plynových zariadení.

# 3

Reštrukturalizačné konanie spoločnosti s hlavnou oblasťou pôsobnosti v odvetví výroby syntetických vlákien. Produkcia dotknutej spoločnosti bola realizovaná najmä v rámci exportu do krajín Európy, USA a Ázie. V zásade išlo o spoločnosť, ktorá v rámci svojej existencie bola považovaná za jedného z najväčších európskych producentov osnovných pletenín.

# 4

Reštrukturalizačné konanie spoločnosti zameranej na sklársku výrobu a obchod so sklárskymi produktmi.