V ankete Právnická firma roka 2019 HMG Advisory Group získalo nasledovné ocenenia:

dusevne_vlastnictvo_v_odporucane 2.jpg
 
verejne_obstaravanie_odporucane 2.jpg
restru_a_insolvent_odporucane 2.jpg
bank a fin_odporucane 2.jpg
telekomunikacie_pravo_IT_odporucane 2.jpg
 

V roku 2018 sa advokátska kancelária HMG LEGAL, s.r.o. umiestnila v rebríčku 10. najväčších regionálnych právnických firiem na Slovensku:

logo 2018.JPG
 

Viac informácií o výsledkoch nájdete tu

V ankete Právnická firma roka 2018 HMG Advisory Group získalo nasledovné ocenenia:

verejne_obstaravanie_odporucane 2.jpg

V ankete Právnická firma roka 2017 HMG Advisory Group získalo nasledovné ocenenia:

 

 

V roku 2015 a 2017 sa advokátska kancelária HMG LEGAL, s.r.o. umiestnila medzi 10. najväčšími slovenskými kanceláriami:

2017.JPG

Zostavený rebríček si môžete pozrieť tu

 

V ankete Právnická firma roka 2014 HMG Advisory Group získalo nasledovné ocenenia:

 


Akvizície a fúzie

Akvizícia najväčšej slovenskej spoločnosti schvaľujúcej transakcie platobnou kartou 

Akvizícia najväčšej slovenskej spoločnosti schvaľujúcej transakcie platobnou kartou významnou nórskou telekomunikačnou spoločnosťou prostredníctvom zvýšenia akciového kapitálu vrátane vysporiadania právnych vzťahov s akcionármi (slovenskými bankami); v tomto procese sme zastupovali uvedenú nórsku spoločnosť. Celkový objem investícií uskutočnených nórskou spoločnosťou predstavoval cca 6,6 miliónov eur. Súčasťou transakcie bolo vykonanie due diligence (hĺbkového auditu), navrhnutie právneho mechanizmu a uskutočnenie majetkového vkladu.

Kapitálová investícia nórskej firmy

Kapitálová investícia uskutočnená významnou nórskou telekomunikačnou spoločnosťou vstupujúcou na slovenský trh prostredníctvom založenia dcérskej spoločnosti a poskytnutia pôžičky vo výške cca 5 miliónov eur.

Zlúčenie internetových poskytovateľov

Zlúčenie dvoch významných slovenských poskytovateľov internetových služieb v rámci akvizícií uskutočnených nórskou telekomunikačnou skupinou na Slovensku.

Podnik na dodávky teplej vody 

Veľký spoločný podnik pre dodávky tepla a teplej vody založený významným slovenským mestom a silným rakúskym investorom s akciovým kapitálom prevyšujúcim sumu 7,6 milióna eur; v tomto projekte sme podporovali záujmy rakúskeho investora zabezpečovaním efektívnych kontrolných nástrojov a uplatňovaním práv klienta.

Akvizície drobných laboratórií

Komplexný právny servis pri akvizíciách drobných laboratórií poskytujúcich zdravotnícku laboratórnu diagnostiku jednou z popredných spoločností v tejto oblasti. Objem transakcie predstavoval 4,6 milióna eur.

Akvizícia podielov teplární

Komplexné právne poradenstvo klientovi pri akvizícii 100% obchodných podielov od aktuálnych spoločníkov v spoločnosti prevádzkujúcej tepláreň v meste. Cieľom bola akvizícia spoločnosti klientom podnikajúcim v oblasti energetiky a tepelného hospodárstva a zvýšenie efektívnosti výroby tepla na území mesta vďaka know-how investora využívajúceho alternatívne zdroje energie.

Vnútroskupinová konsolidácia

Komplexný právny servis pri fúzií skupiny dcérskych spoločností do materskej spoločnosti. Cieľom projektu bola vnútroskupinová konsolidácia s cieľom efektívnejšieho centralizovaného riadenia a poskytovania služieb klientom. Objem transakcie činil 7 miliónov eur.

Odčlenenie divízií firmy do samostatných dcérskych spoločností

Právne poradenstvo klientovi pri odčlenení viacerých divízií  spoločnosti s rôznym podnikateľským zameraním do samostatných dcérskych spoločností. Cieľom bolo odčleniť samostatné projekty fungujúce pôvodne v rámci jednej materskej spoločnosti do jednotlivých dcérskych spoločností pre potreby rozdelenia úverového financovania pre jednotlivé projekty.


Duševné vlastníctvo

Zabezpečenie ochrany označenia chráneného ochrannou známkou a ochrany pred nekalosúťažným konaním

Komplexný právny servis pri zabezpečení ochrany ochrannej známky spoločnosti zaoberajúcej sa diétnym poradenstvom na území Slovenskej republiky a Českej republiky, vrátane zabezpečenia ochrany doménového mena a pri zabezpečení zdržania sa nekalosúťažného konania.

Zastupovanie strojárskej spoločnosti ohľadom nekalosúťažného konania

Zastupovanie v právnom spore ohľadom nekalosúťažného konania a porušovania práv z ochranných známok. Právne poradenstvo a zastupovanie strojárskej spoločnosti v súdnom konaní voči konkurentovi – spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby a predaja meradiel vo veci uplatnenia si nárokov z porušenia práv vyplývajúcich z ochranných známok a z nekalosúťažného konania v oblasti výroby meradiel z dôvodu neoprávneného užívania ochrannej známky, nárokov z práv k obchodnému menu a neoprávnené používanie doménového mena identického so sériou ochranných známok žalobcu.

Zriadenie záložného práva na ochranné známky

Zastupovanie klienta pri predaji dcérskej spoločnosti držiacej sériu ochranných známok. Právne poradenstvo a zastupovanie klienta ako prevodcu pri predaji obchodného podielu v projektovej spoločnosti, ktorá je majiteľom série ochranných známok – zastupovanie pri negociácii, príprava zmluvnej dokumentácie, vrátane zabezpečovacích prostriedkov – zriadenie záložného práva na ochranné známky a zastupovanie v súvisiacich súdnych konaniach.

Majetkové práva k softvéru

Zastupovanie klienta pri dojednávaní zmluvného aparátu k vytváranému softvéru. Právne poradenstvo spoločnosti klienta v oblasti úpravy majetkových práv k dielu – softvérovému programu v oblasti laboratórnych systémov, zmluvných vzťahov v oblasti poskytovania údržby softvéru a poskytovania sublicencií.


Sporová agenda

Vymáhanie pohľadávok zo spotrebiteľských zmlúv

Právne zastúpenie poisťovní, bankových a nebankových spoločností pri vymáhaní pohľadávok zo spotrebiteľských zmlúv, a to najmä v súdnych a exekučných konaniach ako aj pri poskytovaní ostatnej právnej pomoci. Hodnota vymáhaných pohľadávok presahuje 3,6 mld. EUR, čo prejavom vysokej úrovne poskytovaných služieb, ktorých základom sú  najmä poznatky o postupnom vývoji práva na ochranu spotrebiteľa v Slovenskej republike ako aj priamy kontakt so súdmi všetkých stupňov.

Vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych zmlúv

Zastupovanie bankových spoločností a poisťovní pri vymáhaní pohľadávok od malých a stredných podnikateľov z rôznych typov úverových zmlúv (splátkové, kontokorentné úvery, kreditné karty), poistných zmlúv ako aj zmlúv o obchodnom zastúpení. Obsahom poskytovania týchto služieb je od prípravy žalôb, cez zastupovanie klientov na súdoch všetkých stupňov až po prípravu návrhov na vykonanie exekúcie a sledovanie vymožiteľnosti tej ktorej pohľadávky klienta do okamihu jej vymoženia alebo podania stanoviska o jej nevymožiteľnosti za účelom jej odpisu.

Určovanie platnosti právnych úkonov

Zastupovanie klientov v sporových konaniach, predmetom ktorých je určovanie platnosti/neplatnosti rôznych právnych úkonov, predovšetkým zmlúv. Najčastejším dôvodom určovania neplatnosti zmlúv je úmyselné zbavovanie majetku osobami, voči ktorým naši klienti evidujú nesplatené pohľadávky.

Agenda vymáhania pohľadov v súdnych a mimosúdnych sporoch:

Naša advokátska kancelária zastupuje klientov v oblasti vymáhania pohľadávok v súdnych sporoch, ako aj v oblasti mimosúdneho vymáhania. Medzi našich klientov patria slovenské ako aj nadnárodné bankové subjekty a faktoringové spoločnosti. Účinne bránime práva našich klientov v súdnych konaniach, pričom našim primárnym cieľom je zabezpečenie rozhodnutia súdu k maximálnej spokojnosti klienta. Zastupovanie klientov našou advokátskou kanceláriou pred najvyššími inštitúciami justície prinieslo mnoho prelomových rozhodnutí, ktoré mali a majú veľký význam pre veriteľov v oblasti vymáhania pohľadávok.  

Agenda vymáhania pohľadávok v konkurzných konaniach

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti v oblasti zastupovania veriteľov v konkurzných konaniach, úspešne zastupuje veriteľov pri prihlasovaní pohľadávok, aktívne pristupuje k monitorovaniu prebiehajúcich, ako aj novo vyhlásených konkurzov, zastupuje klientov pri schôdzach a zasadnutiach veriteľských orgánov v rámci konkurzných konaní a individuálne pristupuje k riešeniu problémov súvisiacich s uspokojovaním práv veriteľov.

Všeobecná agenda

Advokátska kancelária HMG Legal zastupuje klientov v rámci sporovej a nesporovej agendy, aktívne vystupuje v mene klienta pred súdmi Slovenskej republiky, ako aj pred inými orgánmi štátnej a verejnej správy za účelom zabezpečenia riadneho výkonu práv klienta. Osobný prístup ku klientovi je transformovaný do účelnej  a efektívnej obrany práv klienta v konaniach pred súdmi ako aj inými orgánmi rozhodujúcimi o právach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb. V úzkej spolupráci so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky zabezpečujeme pre klienta rozhodnutia v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a správneho práva.     


Bankové právo

Reštrukturalizácia úverov klienta

Neformálna reštrukturalizácia úverov klienta – poprednej slovenskej spoločnosti podnikajúcej v oblasti stavebníctva. Zastupovanie klienta pri negociácii a príprave zmluvnej dokumentácie v súvislosti s reštrukturalizáciou úverového financovania poskytnutého klientovi šiestimi bankovými inštitúciami. Objem transakcie činil 100 miliónov eur.

Prolongácia syndikovaného úveru

Zastupovanie klienta pri aranžovaní prolongácie syndikovaného úveru a zmene v rámci syndikátu bánk poskytujúcich úver.

Podnikateľský úver

Poskytnutie komplexnej právnej pomoci pri čerpaní podnikateľského úveru vo výške niekoľko stotisíc euro na účely kúpy a prestavby hotelového zariadenia.


Verejné obstarávanie

Najväčšia zákazka z oblasti IT v roku 2013

Zákazka na integrovaný informačný systém podporujúci transformáciu výkonu služieb štátneho orgánu do systému elektronických služieb. Najväčšia zákazka z oblasti budovania IT systémov pre štátnu správu vyhlásená v roku 2013; poskytovanie právnych služieb klientovi uchádzajúcemu sa o predmetnú zákazku, v rámci ktorého sme pri ochrane záujmov klienta prostredníctvom revíznych postupov namietali nezákonné a  diskriminačné vylúčenie klienta zo súťažného dialógu.

Namietanie proti netransparentným podmienkam

Zákazka na elektronické služby – automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru. Rozsiahla zákazka z oblasti budovania IT systémov pre štátnu správu vyhlásená v roku 2013; poskytovanie právnych služieb klientovi uchádzajúcemu sa o predmetnú zákazku, v rámci ktorého sme v oblasti revíznych postupov namietali netransparentné a diskriminačné podmienky účasti a dosiahli odstránenie protiprávneho stavu.

Zákazka na informačný systém štátneho orgánu

Zákazka z oblasti obrany a bezpečnosti vyhlásená verejným obstarávateľom; poskytovanie právnych služieb klientovi uchádzajúcemu sa o predmetnú zákazku, v rámci ktorého sme v rámci revíznych postupov namietali netransparentné a diskriminačné podmienky účasti.


Cenné papiere

Premena podoby akcií

Poskytnutie právnych služieb významnému dodávateľovi ložísk v procese premeny podoby akcií zo zaknihovanej na listinnú podobu.

Zvýšenie základného imania

Zabezpečenie zvýšenia základného imania v spoločnosti, ktoré je jedným z najvýznamnejších výrobcov vína v slovenskej republike.

Právny servis pri premene akcií

Komplexný právny servis pri premene zaknihovaných akcií emitenta na listinné a ich následnej distribúcie medzi akcionárov. Emitent je spoločnosť z oblasti strojárenstva, ktorej akcie boli pôvodne obchodované na burze cenných papierov, s veľkým počtom drobných akcionárov (cca 400 tisíc kusov akcií). Objem transakcie predstavoval približne 1,2 milióna eur.

Zabezpečenie výkupu akcií

Zabezpečenie výkupu akcií od minoritných akcionárov pre majoritného akcionára s následným vznikom povinnosti predložiť povinnú ponuku (cieľová spoločnosť podniká v oblasti energetiky). Objem transakcie bol 300 tisíc eur.


Právo realít

Správa a prenájom obchodného centra

Vypracovanie právnych analýz a posúdenia zmluvnej dokumentácie, ktorou bola zabezpečená správa a prenájom veľkého novovzniknutého obchodného centra.

Odstúpenie obchodných priestorov

Zastrešenie transakcie odstúpenia obchodných priestorov v jednom z najväčších obchodných centier v Bratislave.

Vysporiadanie pozemkovej situácie

Poskytnutie komplexného riešenia komplikovanej pozemkovoprávnej situácie v areály závodu jedného z najväčších producentov hospodárskych vozidiel na území Českej a Slovenskej republiky.

Nadstavba bytov

Zabezpečenie právneho rámca pre nadstavbu bytov, ktorý bol následne schválený mestským zastupiteľstvom tradičnej Slovenskej obce s vysoko  rozvinutým cestovným ruchom.


Európske právo

Poradenstvo pre spoločnosť v oblasti strojárstva

Komplexné a dlhoročné poradenstvo vo veciach aplikácie práva Európskej únie so zameraním na aspekty cudzieho prvku v zmluvných vzťahoch pre holdingovú spoločnosť v oblasti strojárstva a v súvislosti s aplikáciou európskeho súťažného práva.

Európsky súdny spor

Zastupovanie klienta v súdnom spore s uplatnením procesných inštitútov podľa nariadenia Brusel I. vo forme námietky eurolitispendencie a prejudiciálnych otázok.

Právne poradenstvo v oblasti označovania výrobkov

Komplexné právne poradenstvo klientovi v oblasti označovania potravín a kozmetických výrobkov z hľadiska ich súladu s právom Európskej únie, vrátane súladu zdravotných a výživových tvrdení.


Odpadové hospodárstvo

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, správa skládky odpadov

Komplexné právne poradenstvo spoločnosti prevádzkujúcej skládku nebezpečných odpadov vrátane zastupovania pred obchodným registrom, živnostenským registrom, orgánom životného prostredia.


Obnoviteľné zdroje energie

Výroba elektriny z bioplynu

Právna analýza unikátneho riešenia výroby elektriny z bioplynu z pohľadu nato nadväzujúcej výšky poplatkovej povinnosti.


Korporátne právo

Prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu a vysporiadanie nato nadväzujúcich vnútropodnikových vzťahov v rámci spoločnosti s významným podielom v segmente predaja pančuchového a ponožkového sortimentu.


Konkurzné a reštrukturalizačné právo

Prihlásenie pohľadávok

Prihlásenie pohľadávok spoločnosti s dlhoročnou tradíciou v oblasti elektromontážnych prác do reštrukturalizácie významného producenta výrobkov v oblasti strojárskeho priemyslu.

 

V roku 2014 spol. HMG Recovery, k.s. získala certifikát dôveryhodnosti:

 
 

HMG Recovery, k.s. patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike.

Spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu a preto patrí do exkluzívnej skupiny 5,4 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu A ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.