Osobný bankrot fyzických osôb

Osobný bankrot fyzických osôb


Poradenstvo pri konaniach o oddlžení fyzických osôb

 

V rámci konania o oddlžení pôsobí HMG Recovery vo funkcii správcu vykonávajúceho dohľad nad dlžníkom.

Zároveň disponuje spôsobilosťou poskytovať komplexné poradenstvo súvisiace s celým spektrom priebehu konkurzného konania fyzickej osoby ako i konania o oddlžení. 

Konanie o oddlžení môže nasledovať po skončení konkurzného konania a predstavuje inštitút, v rámci ktorého má dlžník (fyzická osoba) možnosť zbaviť sa svojich dlhov.

Podstatou oddlženia je splácanie záväzkov dlžníka počas trojročného skúšobného obdobia pod dohľadom správcu v rámci hraníc určených možnosťami príjmov tej, ktorej fyzickej osoby. 

Rozhodujúcim právnym dôsledkom úspešného konkurzného konania fyzickej osoby a konania o jej oddlžení je nevymáhateľnosť pohľadávok veriteľov tejto osoby, ktoré neboli počas konkurzného konania a nadväzujúceho konania o oddlžení uspokojené,

V konečnom dôsledku ide o vytvorenie podmienok pre tzv. „nový štart“ i napriek rôznym nesprávnym rozhodnutiam z minulosti. 


Služby v oblasti oddlženia fyzických osôb:

  • Služby správcu vykonávajúceho dohľad nad dlžníkom
  • Začatie konkurzného konania

V prípade záujmu o spoluprácu alebo podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
recovery@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Vybrané referencie

# 1

HMG Recovery v tejto oblasti absolvovala pomerne rozsiahle množstvo tak konkurzných konaní fyzických osôb ako i nadväzujúcich konaní o ich oddlžení. Prístup HMG Recovery v tejto oblasti je zameraný najmä hľadanie optimálnej cesty v rámci kombinácie uspokojenia veriteľov s možnosťami tej, ktorej fyzickej osoby.

Mimo výkonu správcu v konkurzných konaniach fyzických osôb sa HMG Recovery zameriava i na poskytovanie poradenstva v oblasti možností fyzických osôb ako i ich veriteľov čo možno najefektívnejšie absolvovať proces tzv. osobného bankrotu.