Výber z legislatívy - júl 2017

I. ZÁKONY

II. NARIADENIA VLÁDY

III. VYHLÁŠKY

I. ZÁKONY

·         Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (zákon č. 138/2017 Z. z.)

·         Novela zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave (zákon č. 143/2017 Z. z.)

·         Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zákon č. 146/2017 Z. z.)

·         Novela zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia (zákon č. 147/2017 Z. z.)

·         Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon č. 148/2017 Z. z.)

·         Novela zákona o správnom konaní (správny poriadok) (zákon č. 149/2017 Z. z.)

·         Novela zákona o sudcoch a prísediacich (zákon č. 152/2017 Z. z.)

 

  II. NARIADENIA

·         Novela nariadenia vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode (nariadenie č. 16/2017)

·         Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín (nariadenie č. 50/2017 Z. z.)

 

III.  VYHLÁŠKY

·         Novela vyhlášky o náhradách za výkon funkcie prísediaceho (vyhláška č. 111/2017 Z. z.)

·         Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu (vyhláška č. 160/2017 Z. z.)

·         Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu (vyhláška č. 161/2017 Z. z.)

·         Vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami (vyhláška č. 162/2017 Z. z.)

·         Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (vyhláška č. 163/2017           Z. z.)


·         Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

Úplný názov zákona: Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Účinnosť zákona: 1. júla 2017 okrem čl. II, III a čl. V bodov 6, 13 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018

 Anotácia:

Zriaďuje sa Fond na podporu kultúry národnostných menšín ako verejnoprávna inštitúcia na účel:

a) zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,

b) výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám,

c) zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

Zákon zároveň mení a dopĺňa:

-          zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov                (čl. II)

-          zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov                      (čl. III)

-          zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v                pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (čl. IV)

-          zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čl.               V)


·         Novela zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave

 Úplný názov zákona: Zákon č. 143/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účinnosť zákona: 1. júla 2017

Anotácia:

V § 10 ods. 1 sa slová „v trvaní deväť týždňov a odborný výcvik v trvaní troch týždňov“ nahrádzajú slovami „a odborný výcvik“.

Po uvedenej zmene bude § 10 ods. 1 znieť:

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy absolvuje počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy základný vojenský výcvik a odborný výcvik.“

V § 11 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v týždennom pláne výcviku môže veliteľ výcvikového zariadenia určiť, v ktorých výcvikových dňoch sa výcvik neuskutoční.“

Po uvedenej zmene bude § 11 ods. 3 znieť:

„Čas výcviku je časový úsek, v ktorom vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy plní úlohy podľa § 10 ods. 2 a 3. Výcvik v týždni určuje veliteľ výcvikového zariadenia v týždennom pláne výcviku, v ktorom určí riadiaceho výcviku, druh výcviku, miesto a čas trvania výcviku; v týždennom pláne výcviku môže veliteľ výcvikového zariadenia určiť, v ktorých výcvikových dňoch sa výcvik neuskutoční.

V § 32 ods. 1 sa slová „2,25 %“ nahrádzajú slovami „7,2 %“

Po vykonanej zmene bude § 32 ods. 1 znieť:

„Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí finančný príspevok vo výške 7,2 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu za každý deň výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.“


·         Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Úplný názov zákona: Zákon č. 146/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účinnosť zákona: 1. júla 2017

Anotácia:

Novela upravuje najmä:

a) účel poskytovania dotácií – dotácie možno poskytnúť aj na podporu ochrany pred požiarmi

b) subjekty, ktorým možno poskytnúť dotáciu na podporu ochrany pred požiarmi - obec, občianske združenie zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky, právnickej osobe, ktorej hasičská jednotka je zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky

c) základné podmienky poskytnutia dotácie (§ 4 a § 4a zákona)

d) náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie (§ 6 zákona) a jej vyhodnocovanie (§ 5 zákona)

Novela zároveň dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. II).


·         Novela zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia

 Úplný názov zákona: zákon č. 147/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007
Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Účinnosť zákona: 1. júla 2017

Anotácia: novela upravuje najmä podmienky ukladania oxidu uhličitého v úložisku, náležitosti a prílohy žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie, podmienky vydania povolenia, aktualizáciu a zrušenie povolenia na odkladanie, monitorovanie, priebežné a následné prehliadky, nápravné opatrenia, postup pri uzatváraní úložiska a po jeho uzavretí, informačný systém ukladania

Novela zároveň mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (čl. II).


·         Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

 Úplný názov zákona: zákon č. 148/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Účinnosť zákona: 1. júla 2017

 Anotácia:

 Novela najmä:

- zavádza pojmy prevádzkovateľ (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov) a stavebník (osoba, ktorá zodpovedá za stavebnú činnosť s cieľom vybudovať prevádzku na činnosť podľa prílohy č. 1 alebo s cieľom zmeniť stavbu; stavebník môže byť súčasne prevádzkovateľom)

- ustanovuje osobitnú pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia (ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona)

- upravuje postup a konanie pri integrovanom povoľovaní


·         Novela zákona o správnom konaní (správny poriadok)

 Úplný názov zákona: zákon č. 149/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Účinnosť zákona: 1. júla 2017

 Anotácia:

Novela mení ustanovenia správneho poriadku o doručovaní takto:

- v § 24 ods. 2 tretia veta znie: „Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.“

- v § 25 ods. 2 a 3 sa slová „po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú“ nahrádzajú slovami „za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu“.


·         Novela zákona o sudcoch a prísediacich

 Úplný názov zákona: zákon č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účinnosť zákona: 1. júla 2017 (okrem čl. I dvadsiateho druhého bodu a čl. II prvého bodu, druhého bodu a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018)

 Anotácia:

 Novela mení ustanovenia, týkajúce sa:

-          predpokladov na vymenovanie sudcu (§ 5 ods. 3)

-          prideľovania sudcu na výkon funkcie (§ 11)

-          preloženia sudcu na iný súd (§ 14)

-          hodnotenia sudcu a výberové konanie (§ 27 a nasl.)

-          povinnosti mlčanlivosti sudcu (§ 30 ods. 10)

-          funkčného príplatku za riadiacu činnosť (§ 68 ods. 1)

-          funkčného príplatku za funkciu (§ 69 ods. 1)

-          priznania odmeny (§ 78a ods. 5)

-          disciplinárnej zodpovednosti sudcov (§ 115 a nasl.)

-          činnosti disciplinárneho senátu a disciplinárneho konania (§ 119 a nasl.)

 

Novela zároveň mení a dopĺňa:

-          zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení                                 neskorších predpisov (čl. II)

-          zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších                    predpisov (čl. III)

-          zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezov                          Ústavného súdu Slovenskej republiky a neskorších predpisov (čl. IV)

-          zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezov Ústavného súdu Slovenskej                       republiky a neskorších predpisov (čl. V)

-          zákon č. 757/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky a neskorších predpisov                        (čl. VI)

 

Novele zákona o sudcoch a prísediacich sa budeme bližšie venovať v júlovom newsletteri!