Zmeny v oblasti ochranných známok Európskej únie

Registrácia ochrannej známky Spoločenstva v rámci systému Európskej únie je veľmi obľúbeným nástrojom ochrany označenia vo všetkých členských štátoch Európskej únie. 

Nakoľko dňa 23.03.2016 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2424, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva (ďalej aj ako „nariadenie“), prinášame Vám základný prehľad zmien režimu fungovania ochranných známok Európskej únie.

 

Cieľom uvedených reformných zmien je najmä zefektívniť a zjednodušiť ochranu duševného vlastníctva v Európskej únii z procesného hľadiska; za zmienku však rovnako stojí skutočnosť, že vďaka prijatým zmenám dochádza k zníženiu väčšiny správnych poplatkov.

 

A.    Inštitucionálne a terminologické zmeny

Z terminologického hľadiska dochádza k premenovaniu Úradu pre harmonizáciu na vnútornom trhu (tzv. OHIM) na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Táto agentúra bude aj naďalej zastrešovať komunitárne inštitúty priemyselného vlastníctva – ochranné známky a dizajny.

Zároveň sa nahrádza pojem „Ochranná známka Spoločenstva“ novým pojmom „Ochranná známka Európskej únie“ tak, aby reflektovala obsah Lisabonskej zmluvy. Uvedená  zmena sa týka nielen ochranných známok zapísaných po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia, ale aj takých, ktoré boli zapísané pred jeho účinnosťou.

 

B.    Procesné zmeny v konaní o zápise ochrannej známky Európskej únie

Z procesného hľadiska platí, že podľa nového nariadenia už nemožno podávať prihlášku ochrannej známky Európskej únie prostredníctvom národných úradov, ale je potrebné podať ju priamo cez Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v Alicante. Vzhľadom na veľmi dobre fungujúci on-line režim podávania prihlášok a podporu poskytovanú EUIPO je táto zmena pochopiteľná (i keď doteraz bola málo využívaná).

Používateľ si môže vybrať, či má záujem dostávať tzv. „rešeršné správy EÚ“ a „dozorové prípisy“ o nových, podobných ochranných známkach. Tento postup je praktický pre prípadné zváženie podania námietok voči zápisu novej ochrannej známky.

V novom nariadení je ďalej explicitne zakotvené právo EUIPO začať z vlastnej iniciatívy (tzv. ex offo) konanie o posúdenie prihlášky z tzv. absolútnych dôvodov pre zamietnutie prihlášky.

Zmenou je tiež vylúčenie možnosti uvádzania tzv. vzdania sa práv („disclaimer“), ktoré doteraz umožňovalo prihlasovateľovi ochrannej známky vyhlásiť, že si nebude uplatňovať práva k prvkom, ktoré nie sú nositeľmi rozlišovacej spôsobilosti a ktorého ponechanie v znení ochrannej známky môže vyvolať pochybnosti o rozsahu ochrany. Keďže použitie tzv. disclaimerov nebude možné, dôvody absolútnych prekážok budú môcť byť založené na všetkých komponentoch prihlasovaného označenia.

 

C.    Nová definícia Ochrannej známky Európskej únie

Nariadenie zavádza novú definíciu ochrannej známky Európskej únie: Ochrannú známku EÚ môžu tvoriť akékoľvek označenia, najmä slová vrátane osobných mien, alebo kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru, alebo zvuky za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé:

a)     rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov a

b)    byť vyjadrené v registri ochranných známok Európskej únie (ďalej len ‚register‘) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje                            jednoznačne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.“

Táto definícia zahŕňa jednak často používané ochranné známky vyjadrené slovom, obrazom alebo logom, explicitne však zahŕňa aj  farby – napr.  určenej podľa príslušnej farebnej škály, čísla alebo zvukové ochranné známky zaznamenané vo forme notového zápisu alebo zvukovej stopy. Aj pri tomto type ochranných známok je však potrebné klásť dôraz na splnenie podmienky ich rozlíšiteľnosti z pohľadu priemerného spotrebiteľa a na ich jednoznačnú určiteľnosť v registri ochranných známok Európskej únie.

 

D.    Zmeny poplatkov

Nové nariadenie prinieslo zmeny v oblasti správnych poplatkov.

Podľa pôvodného režimu bol poplatok za podanie prihlášky stanovený na sumu 1.050 eur, v prípade elektronického podania 900 eur, pričom poplatok pokrýval až 3 triedy výrobkov a služieb. Za 4. a každú ďalšiu triedu bolo potrebné uhradiť dodatočný poplatok vo výške 150 eur.

Nové nariadenie zohľadňuje požiadavku tých prihlasovateľov, ktorí si chcú registrovať ochrannú známku v menej ako 3 triedach výrobkov a služieb, základný poplatok za 1. triedu je preto 850 eur, za 2. triedu 50 eur a za 3. a každú ďalšiu triedu sa zvýši o 150 eur.  Orientačná kalkulačka na výpočet poplatku za podanie prihlášky je zverejnená na webovej stránke úradu: https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/fees-and-payments#fee-calculatorModal.

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že registrácia ochrannej známky EÚ pre 3 triedy, ktorá je v praxi najčastejšia, je na poplatkoch za registráciu v porovnaní s predchádzajúcim systémom síce vyššia o 150 eur, majiteľ ochrannej známky však ušetrí pri poplatkoch za obnovu zápisu. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že v mnohých prípadoch postačuje prihlasovateľom registrácia len 1, prípadne 2 tried tovarov a služieb.

K zníženiu poplatkov došlo aj pri obnove zápisu ochrannej známky po uplynutí 10 rokoch jej platnosti, kedy namiesto súčasných 1350 eur za predĺženie doby ochrany pre 3 triedy (a 400 eur za každú ďalšiu triedu), bude majiteľ ochrannej známky Európskej únie povinný zaplatiť rovnaký poplatok ako za registráciu novej ochrannej známky. Rovnako sa znižuje poplatok za podanie námietok (z 350 eur na 320 eur) a poplatok za podanie návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (zo 700 eur na 630 eur).

 

E.    Certifikačná ochranná známka

Nové nariadenie zavádza inštitút tzv. certifikačnej ochrannej známky EÚ. Táto známka predstavuje štandardnú ochrannú známku EÚ, ktorá sa naviac vyznačuje určitými certifikovanými vlastnosťami výrobku alebo služby (napr. kvalita, presnosť, materiál, spôsob výroby tovarov alebo poskytovania služieb). Prihlasovateľom známky môže byť fyzická alebo právnická osoba, vrátane inštitúcií a orgánov verejnej moci za predpokladu, že nevykonávajú podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb certifikovaného druhu. Prihlasovateľ musí predložiť stanovy používania certifikačnej známky, vrátane pravidiel pre výber osôb oprávnených používať túto známku, ďalej certifikované vlastnosti a spôsob, akým ich má certifikačný orgán testovať a dohliadať na používanie známky. Inštitút certifikačnej ochrannej známky sa bude uplatňovať od 01.10.2017.


Autor: JUDr. Eva Lobotková     

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.