Uplatnenie pohľadávky proti podstate v konkurznom konaní

V rámci konkurzného konania sú veritelia oprávnení uplatniť si svoje pohľadávky voči úpadcovi buď prostredníctvom prihlášky do konkurzu v súlade s ust. § 28 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“), alebo, v prípade ak ide o pohľadávky proti podstate, podľa ust. § 87 ZKR.

 

Za pohľadávku, ktorá sa prihlasuje do konkurzu prihláškou možno považovať najmä takú pohľadávku, ktorá vznikla pred vyhlásením konkurzu, t. j. najneskôr v deň, kedy bol v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uverejnený oznam o vyhlásení konkurzu (1).

Za pohľadávku proti podstate ZKR označuje takú pohľadávku, ktorá vznikla po vyhlásení konkurzu a ktorú zároveň za pohľadávku proti podstate označuje ZKR. Ako uvádza aj JUDr. Pospíšil: „Pohľadávka, ktorá hmotnoprávne vznikla počas konkurzu, avšak nie je označená zákonom za pohľadávku proti podstate, nie je pohľadávkou proti podstate.“ (2) Takúto pohľadávku si veriteľ uplatňuje prihláškou aj vtedy, ak vznikla po vyhlásení konkurzu.

Výpočet pohľadávok proti podstate demonštratívne vymenúva ust. § 87 ods. 2 ZKR, pričom podľa písm. m) platí, že za pohľadávky proti podstate sa považujú aj pohľadávky, ktoré za pohľadávky proti podstate označuje ZKR (3). Ide najmä o náklady súvisiace so speňažením majetku (znalecký posudok, cestovné náhrady, notárske poplatky, správne poplatky, inzercia a iné), ďalej náklady súvisiace so správou a vedením konkurzného konania (poštovné, kancelárske potreby, účtovné služby, archívnicke služby a iné), ako aj odmena pre správcu, výživné pre maloleté deti, dane, poplatky na daniach, clá, poistné, pracovnoprávne nároky zamestnanca a pod., pričom pri niektorých pohľadávkach proti podstate ZKR stanovuje maximálny limit, v ktorom možno považovať pohľadávku za „pohľadávku proti podstate“ a vo zvyšnej časti si ju veriteľ môže prihlásiť prihláškou (4).

Keďže cieľom pohľadávok proti podstate je najmä zabezpečenie riadneho chodu konkurzného konania, t. j. aby konkurzné konanie prebiehalo efektívne a aby mohlo dôjsť k naplneniu jeho hlavného účelu - pomerného uspokojenia veriteľov, majú pohľadávky proti podstate aj iný režim uspokojovania.

 

Uspokojenie pohľadávok proti podstate

Pohľadávky proti podstate uspokojuje správca v súlade s ust. § 87 ods. 4 a ods. 6 ZKR, t. j.:

·         prednostne pred pohľadávkami uplatňovanými prihláškou;

·         priebežne počas konkurzného konania;

·         podľa poradia, ktoré je uvedené v ust. § 87 ods. 2 ZKR (5).

 

Uspokojovanie podľa poradia v zásade znamená, že správca uspokojuje prednostne pohľadávky proti podstate podľa ich zákonom stanovenej „dôležitosti“ (6). V prípade, ak správca nemôže plne uspokojiť pohľadávku proti podstate toho istého poradia, tieto pohľadávky uspokojí pomerne.

Pohľadávky prihlasované prihláškou môžu byť uspokojené v rámci rozvrhu až po úplnom uspokojení pohľadávok proti podstate.

Súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate (keďže v takom prípade by nemohol byť naplnený hlavný účel konkurzného konania).

 

Forma uplatnenia pohľadávky proti podstate

Pohľadávky proti podstate sa uplatňujú u správcu, pričom veriteľ si môže uplatniť pohľadávku proti podstate najneskôr v námietkach podaných do 30 dní od zverejnenia oznámenia správcu v Obchodnom vestníku SR o tom, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate. (7) Pri uplatňovaní pohľadávky proti podstate ZKR nevyžaduje taký formalistický prístup ako pri pohľadávkach, ktoré sa uplatňujú prihláškou - pohľadávku proti podstate je možné prihlásiť napr. aj obyčajnou faktúrou (ak z jej obsahu vyplýva, v akej výške a z akého právneho dôvodu si veriteľ pohľadávku uplatňuje). (8)

Pri uplatnení pohľadávky proti podstate odporúčame, aby si veriteľ vyžiadal od správcu oznámenie, či správca uznáva právny dôvod, výšku a poradie uplatnenej pohľadávky proti podstate. V prípade, ak správca neuznáva právny dôvod, výšku alebo poradie uplatnenej pohľadávky proti podstate, z ust. § 87 ods. 8 ZKR vyplýva, že správca má povinnosť bez zbytočného odkladu vyzvať veriteľa, aby sa najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy žalobou podanou voči správcovi domáhal, aby súd určil právny dôvod alebo výšku pohľadávky proti podstate s poučením o následkoch zmeškania uvedenej lehoty. Ak veriteľ žalobu nepodá, na uplatnenú pohľadávku proti podstate sa v neuznanom rozsahu v konkurze neprihliadne.

 

Záver

Pohľadávky proti podstate vznikajú po vyhlásení konkurzu a zákon im určuje prednostné uspokojenie mimo rozvrhu z výťažku. Ich hlavným cieľom je zabezpečenie riadneho chodu konkurzného konania. Veritelia si tieto pohľadávky uplatňujú u správcu v ľubovoľnej forme. Ak správca disponuje v dotknutej podstate dostatočnými finančnými prostriedkami, sú tieto pohľadávky uhradené veriteľovi v celosti.


(1) Na základe ust. § 23 ods. 1 ZKR: „Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.....“ v spojení s ust. § 198 ods. 9 prvá veta ZKR: „Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejní súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku.“

(2) Pospíšil, B. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. vydanie. Bratislava : Iura Edition spol. s r.o., 2012, str. 324

(3) napr. ust. § 44 ods. 6 ZKR, ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, ust. § 34 ods. 5 ZKR, ust. § 43 ZKR, ust. § 45 ods. 6 ZKR, a iné

(4) napr. § 87 ods. 2 písm. j) ZKR: „pracovnoprávne nároky, na ktoré vznikol nárok po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený, najviac vo výške štvornásobku životného minima mesačne za každý kalendárny mesiac trvania pracovnoprávneho vzťahu po vyhlásení konkurzu, vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz a kalendárneho mesiaca, v ktorom bol pracovnoprávny vzťah ukončený, pričom toto uspokojenie sa znižuje o plnenia poskytnuté podľa písmen g) a h)“

(5) pohľadávky proti podstate sa v konaniach vedených podľa ZKR začatých pred 01.01.2012 uhrádzali podľa splatnosti, nie podľa poradia

(6) napr. náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu, odmena správcu a odmena a výdavky predbežného správcu sa uspokojujú v skoršom poradí ako pohľadávka z titulu zloženej kaucie pri popretí pohľadávky veriteľom (ust. § 87 ods. 2 písm. a) a písm. b) ZKR)

(7) Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vydanie. Bratislava : C.H. Beck, 2015, s. 771

(8) Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. 05 2013, sp. zn. 1 Obo 110/2010, R 100/2014


Autor: Mgr. Adrián Žák                                                                                                                                                                                                          JUDr. Zuzana Betáková Krkošková

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.