Legislatíva – október 2016

I.    Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych  požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

II.     Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  o ovzduší

III.    Novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže

 

I.

(Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia)

Účinnosť vyhlášky – 01.10.2016

Cieľ vyhlášky – vymedzuje sa pojem „ubytovacie zariadenie“, stanovujú sa požiadavky na ubytovacie zariadenia, ich vybavenie a pod., precizujú sa niektoré formulácie a pojmy    

Predmet vyhlášky:

1.     doterajšie znenie vyhlášky sa v § 1 ods. 2 mení tak, že jeho písmená g) až s) vymedzujú ubytovacie zariadenia a jeho druhy tak, že sa nimi rozumie:  

g) ubytovacím zariadením budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie, a ktoré je uvedené v písmenách h) až q),

h) ubytovacím zariadením pre cestovný ruch budova alebo jej časť, v ktorej sa verejnosti poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby; ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku,

i) ubytovacím zariadením s celoročným ubytovaním budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie internátneho typu určenej skupine osôb, najmä školské internáty a účelové zariadenia na ubytovanie študentov vysokých škôl,

j) ubytovacím zariadením sociálnych služieb budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia,

k) ubytovacím zariadením s časovo obmedzeným ubytovaním budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie v rámci poskytovania pobytovej formy sociálnej služby na určitý čas v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú zariadenia núdzového bývania, domovy na polceste, v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú zariadenia dočasnej starostlivosti o deti, v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, a v rámci poskytovania výchovy a vzdelávania deťom v špeciálnych výchovných zariadeniach,

l) ubytovaním v rámci vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ubytovanie v ubytovacích zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú najmä detské domovy, krízové strediská a resocializačné strediská,

m) dlhodobým pobytom alebo krátkodobým pobytom v rámci poskytovania sociálnej služby, poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú najmä zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, rehabilitačné strediská a denné stacionáre, v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, ktorou je služba včasnej intervencie, v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú nízkoprahové denné centrá, integračné centrá, komunitné centrá a nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu, v zariadeniach podporných sociálnych služieb, ktorými sú denné centrá, jedálne, práčovne a strediská osobnej hygieny, krátkodobým pobytom v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonávajú opatrenia ambulantnou formou, celodennou formou alebo po určitý čas dňa,

n) jednoduchým ubytovacím zariadením s prechodným ubytovaním budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie na určitý čas v súvislosti s výkonom práce, najmä robotnícke ubytovne alebo ubytovanie na určitý čas v súvislosti s výkonom sezónnej práce nepresahujúcej osem mesiacov, najmä ubytovne pre brigádnikov,

o) ubytovacím zariadením s nižším štandardom budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie v rámci poskytovania pobytovej formy sociálnej služby na určitý čas v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú útulky a nocľahárne,

p) ubytovacím zariadením sociálnych služieb poskytujúcim rodinné ubytovanie, byty alebo rodinné domy, v ktorých sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb,

q) ubytovacím zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujúcim rodinné ubytovanie, byty alebo rodinné domy, v ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo časti budov, v ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samostatných skupinách,

r) ubytovacím zariadením poskytujúcim ubytovanie v miestach výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody izby alebo cely v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v nemocnici pre obvinených a odsúdených, samostatných oddeleniach výkonu väzby a otvorených oddeleniach,

s) ubytovacou bunkou časť ubytovacieho zariadenia, ktorú tvoria najviac štyri izby, spoločná predsieň a zariadenia na osobnú hygienu.

 

2.     stanovujú sa nové požiadavky na ubytovacie zariadenia, na ich plochu, vybavenie, účelové určenie miestností a pod.


II.

Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

(Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z.)

 Účinnosť vyhlášky – 01.10.2016

 Cieľ vyhlášky – novela vyhlášky mení a dopĺňa niektoré ustanovenia doterajšej vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Zároveň sa menia a dopĺňajú prílohy citovanej vyhlášky.


 III.

Novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže

(Zákon č. 255/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov)

 Účinnosť zákona – 01.10.2016

 Cieľ zákona – novela zákona dopĺňa zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže tak, že v § 47 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

Minister môže po dohode s predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky poveriť zbor zabezpečovaním ochrany objektu, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky a poriadku v ňom podľa odseku 1, odseku 2 písm. a) až c) a odsekov 3 a 4.

 


Autor: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.