Centrálny register exekúcií

Centrálny register exekúcií bol zriadený po dlhých očakávaniach odbornej i laickej verejnosti a na základe dopytu spoločnosti po možnosti vyhľadávania subjektov, proti ktorým je vedené exekučné konanie, prostredníctvom jednotného registra. Napriek skutočnosti, že vznik centrálneho registra exekúcií je upravený zákonom č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní zo dňa 21.10.2014, centrálny register exekúcií bol uvedený do prevádzky až od 1. júla 2016.

Centrálny register exekúcií (ďalej len „CRE“) môže predstavovať významný nástroj informovania verejnosti pri vstupe do záväzkových vzťahov. Jeho fungovanie môže byť prínosom najmä pre banky, ale aj iné spoločnosti, poskytujúce úvery a v neposlednom rade môže slúžiť aj občanom na získanie informácie, či proti nim nie je vedené exekučné konanie. Jeho prínos môže spočívať aj v odbremenení exekučných súdov od žiadostí o poskytnutie informácie, či je proti určitému subjektu vedené exekučné konanie. Navyše, v porovnaní so súdmi poskytuje CRE informácie nad rámec registra konkrétneho exekučného súdu.

CRE je verejným zoznamom, dostupným na webovom sídle Slovenskej komory exekútorov (ďalej len „komora“), do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii, ich rozsah určuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, ako aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 o centrálnom registri exekúcií.

Je potrebné podotknúť, že CRE obsahuje len údaje o exekučných konaniach, vedených podľa Exekučného poriadku. Nie je teda možné z neho získať informácie o výkone rozhodnutí, realizovanom súdmi, orgánmi štátnej správy, samosprávy alebo orgánmi finančnej správy.

CRE vedie a za jeho nepretržitú, plynulú a bezpečnú prevádzku zodpovedá Slovenská komora exekútorov (ďalej „komora“). Komora sa dopustí správneho deliktu, pokiaľ poruší povinnosti v súvislosti s vedením CRE. Do CRE majú prístup nielen exekútori a orgány verejnej moci, ktorých prístup je bezplatný, ale po registrácii a uhradení administratívneho poplatku prevodom na účet komory aj verejnosť, a to vo vzťahu ku všetkým právoplatne neskončeným exekučným konaniam.

Prostredníctvom CRE môže verejnosť získať základné informácie o exekučnom konaní, akými sú informácie o povinnom, dátume udelenia poverenia na vykonanie exekúcie, o výške vymáhaného nároku, spisové značky konaní, označenie súdu a súdneho exekútora, ako aj informácie o čiastočnom zastavení exekúcie, prípadne o povolení odkladu exekúcie. V CRE nie je možné vyhľadať údaje o osobe oprávneného v exekučnom konaní.

Odmenu komory za prístup do CRE ustanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o centrálnom registri exekúcií. Prístupom do registra exekúcií sa rozumie tak prístup založený na individuálnom vyhľadávaní exekúcií, ako aj nepretržité sledovanie exekúcií. Režim nepretržitého sledovania exekúcií je založený na princípe zaradenia údajov o povinnom alebo konkrétnej exekúcii na určitú dobu alebo bez obmedzenia. Následne dochádza k sledovaniu požiadaviek zadávateľa systémom, ktorý upozorní žiadateľa emailom o zmene v údajoch, zadaných na sledovanie.

 

Výška odmeny závisí od počtu prístupov jedného používateľa za obdobie kalendárneho roka a je určená nasledovne:

·         do 500 prístupov .................................. 2 €,

·         od 501 do 1 000 prístupov .................... 1 €,

·         od 1 001 do 10 000 prístupov ............... 0,50 €,

·         od 10 001 do 500 000 prístupov .......... 0,25 €,

·         od 500 001 prístupov ............................ 0,20 €,

a to za každé vyhľadávanie, resp. prístup.

 

Máme za to, že vo vzťahu k širokej verejnosti by mohlo byť prospešné zriadiť aj bezplatný prístup na obmedzený počet vyhľadávaní (napríklad 1 prístup mesačne zadarmo), čím by bolo možné účelnejšie naplniť zmysel CRE. 

 

Komora taktiež vydáva na žiadosť výpis z CRE alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v CRE nie je. Takýto výpis alebo potvrdenie neobsahujú údaj o rodnom čísle a sú verejnými listinami. Možno sa dovolávať údajov v nich uvedených, pokiaľ sa nepreukáže opak. V zmysle už spomínanej vyhlášky patrí komore za vydanie výpisu alebo potvrdenia odmena vo výške 2,50 € za stranu.

Zápis, zmenu alebo výmaz údajov o právoplatne neskončenej exekúcii do CRE vykonáva exekútor, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie, prípadne jeho zástupca, náhradník alebo nástupca, a to do siedmych dní, odkedy sa dozvedel o skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre zápis, zmenu alebo výmaz takýchto údajov. Pokiaľ ide o údaje, obsiahnuté v rozhodnutí súdu alebo iného štátneho orgánu, počíta sa 7-dňová lehota od právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. Exekútori boli v zmysle zákona zároveň povinní zaevidovať všetky údaje o právoplatne neskončených exekúciách do CRE do 30. júna 2016

Záznam o exekučnom konaní sa v CRE nachádza, pokiaľ nedôjde k právoplatnému skončeniu exekúcie a exekútor je povinný takýto záznam vymazať do 14 dní, odkedy sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o jej skončení.

Keďže Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje v dohľadnej dobe zasiahnuť do viacerých ďalších oblastí exekučného konania, budeme Vás o nich aktuálne informovať v našich nasledujúcich newsletteroch.

 


Zdroj:

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 o centrálnom registri exekúcií

Števček, M., Ficová, S., Tomašovič, M., Kotrecová, A. a kol. Exekučný poriadok. Komentár. 2. Vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2015

https://cre.sk/CRE-portal/default.aspx?ReturnUrl=%2fCRE-portal%2f


Autor: JUDr. Alexandra Škrabáková

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.