Legislatíva leto 2016 (júl - september)

Prinášame Vám prehľad právnych predpisov, ktoré nadobudli účinnosť počas letných prázdnin a ktoré sa stanú účinnými v priebehu septembra.

O tých najvýznamnejších sme písali aj na našich stránkach, preto k nim pripájame odkaz na konkrétnu stránku.


JÚL 2016:

  •  účinnosť od 01.07.2016

Civilný sporový poriadok (zák. č. 160/2015 Z. z.) – písali sme o ňom na našich stránkach, pozri na: http://www.hmg.sk/novinky/2016/6/9/nov-sdne-procesn-pravidl-u-oskoro- a http://www.hmg.sk/novinky/2016/6/22/civiln-sporov-poriadok-vber-zo-zmien-a-dleitch-ustanoven-zkona ako aj na http://www.hmg.sk/novinky/2016/8/9/zkladn-princpy-civilnho-sporovho-poriadku

Civilný mimosporový poriadok (zák. č. 161/2015 Z. z.) – písali sme o ňom na našej stránke, pozri na: http://www.hmg.sk/novinky/2016/7/11/civiln-mimosporov-poriadok-charakteristika

Správny súdny poriadok (zák. č. 162/2015 Z. z.) – písali sme o ňom na našej stránke, pozri na: http://www.hmg.sk/novinky/2016/7/22/sprvny-sdy-poriadok-1

Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim (zák. č. 282/2015 Z. z.) – písali sme o ňom na našej stránke http://www.hmg.sk/novinky/2016/8/9/vyvlastovanie-po-novom

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (zák. č. 91/2015 Z. z.) písali sme o ňom na našej stránke, pozri na: http://www.hmg.sk/novinky/2016/7/4/trestan-u-mu-by-aj-firmy

Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín (114/2016 Z. z.) - mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku (zák. č. 125/2016 Z. z.). Zákon je reflexiou na zmeny vykonané v rámci procesu rekodifikácie civilného práva procesného. Cieľom zákona je zosúladenie právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s právnou úpravou nových civilnoprocesných kódexoch, t. j. CSP, CMP a SSP – k tomu viď vyššie (napr. § 1 ods. 1: „(1): Ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „návrh“, „navrhovateľ“, „odporca“, „účastník“, rozumie sa tým podľa povahy veci aj „žaloba“, „žalobca“, „žalovaný“, „strana“ a pod.). (čl. LXX bodov 6, 7 a 11 a čl. CLXIX bodu 3 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017)

Novela nariadenia vlády o požiadavkách na uvádzanie osiva obilnín na trh (129/2016 Z. z.)

Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov (177/2016 Z. z.)

Vyhláška o vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (188/2016 Z. z.)

Vyhláška o vedení odbornej evidencie knižničných dokumentov (201/2016 Z. z.)

Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu (205/2016 Z. z.)

Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy (206/2016 Z. z.)

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (207/2016 Z. z.)

Novela vyhlášky o odmenách a náhradách notárov (208/2016 Z. z.)

Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom (209/2016 Z. z.)

 

  • účinnosť od 15.07.2016

Novela vyhlášky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona (212/2016 Z. z.)

Novela nariadenia vlády o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd (213/2016 Z. z.)

 

  • účinnosť 19.07.2016

Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu (1/2016 Z. z.)

 

  • účinnosť 27.07.2016

Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve (223/2016 Z. z.)

 


AUGUST 2016:

  • účinnosť 01.08.2016

Vyhláška o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach (215/2016 Z. z.)

Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov (224/2016 Z. z.)

Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody (225/2016 Z. z.)

 

  • účinnosť 15.08.2016

Opatrenie o ročných a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (229/2016 Z. z.)

 


SEPTEMBER 2016:

  • účinnosť 01.09.2016

Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (zák. č. 216/2016 Z. z.)

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (zák. č. 217/2016 Z. z.)

Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania (231/2016 Z. z.)

Novela vyhlášky o špeciálnych školách (232/2016 Z. z.)

 


Autor: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.