Prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie

Reštrukturalizácia, ako jedna z foriem riešenia úpadku, je upravená v tretej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“). Rovnako ako v konkurze, aj v reštrukturalizácií si veritelia uplatňujú svoje pohľadávky prihláškou na predpísanom tlačive, ak zákon neustanovuje inak. 

 

Prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie upravuje ust. § 121 ZKR; ohľadom náležitostí prihlášky ZKR odkazuje na primerané použitie ustanovení § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR, ktoré upravujú náležitosti prihlášky do konkurzu. Ak prihláška neobsahuje základné náležitosti ustanovené  zákonom (§ 29 ods. 1 ZKR), na prihlášku sa v reštrukturalizácií neprihliada. Prihlášku je možné opraviť len výmenou za novú prihlášku.

Podľa súčasnej právnej úpravy sa prihláška podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená (nie len odoslaná na doručenie) do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada! Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V zmysle novely ZKR č. 390/2015 Z. z. (1) účinnej od 01.07.2016 prihlášku možno doručiť aj prostredníctvom verejného portálu do elektronickej schránky správcu zriadenej v súlade s ust. § 3 ods. 8 Zákona o správcoch (2).

Pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie uplatňujú prihláškou, vyplynú z ustanovenia § 120 ods. 2 ZKR, ktorý uvádza negatívny výpočet pohľadávok, ktoré sa v reštrukturalizácii prihláškou neuplatňujú. 

V zmysle citovaného ust. § 120 ods. 2 ZKR platí, že: Pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi počas reštrukturalizačného konania, pracovnoprávne nároky, na ktoré nárok vznikol za obdobie kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k začatiu reštrukturalizačného konania, odmena správcu a nepeňažné pohľadávky sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou (ďalej aj ako len „prednostné pohľadávky“). Na prednostné pohľadávky nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania ani sa nezahŕňajú do reštrukturalizačného plánu, ibaže s tým ich veritelia súhlasia.“

Z vyššie uvedeného ustanovenia ZKR vyplýva, že pohľadávky, ktoré vznikli po začatí reštrukturalizačného konania, pracovnoprávne nároky, na ktoré nárok vznikol za obdobie kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k začatiu reštrukturalizačného konania, odmena správcu a nepeňažné pohľadávky sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou, sa považujú za prednostné pohľadávky. Vzhľadom na skutočnosť, že dlžník musí preukázať počas reštrukturalizácie ekonomickú životaschopnosť aj tým, že bude schopný splácať „nové dlhy“, prednostné pohľadávky musí dlžník uhrádzať v plnej výške, inak sú veritelia prednostných pohľadávok oprávnení tieto prednostné pohľadávky vymáhať v civilnom konaní. Na prednostné pohľadávky sa nevzťahujú účinky začatia reštrukturalizačného konania stanovené v ust. § 114 ZKR (3).

V zásade platí, že do reštrukturalizácie sa prihlasujú pohľadávky, ktoré vznikli do začatia reštrukturalizačného konania. Uspokojenie týchto nárokov stanoví až reštrukturalizačný plán dlžníka.

 

Rozhodujúcimi skutočnosťami pre prihlasovanie pohľadávok do reštrukturalizácie sú teda:

- moment začatia reštrukturalizačného konania;

- moment vzniku pohľadávky;

- moment povolenia reštrukturalizačného konania.

 

V súlade so ZKR reštrukturalizačné konanie začína zverejnením uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania v Obchodnom vestníku SR a reštrukturalizácia sa začína povolením reštrukturalizácie. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku SR (§ 118 ods. 1 ZKR). Vzhľadom na ust. § 199 ods. 9 ZKR, súdne rozhodnutia ako aj iné písomnosti uverejňované v Obchodnom vestníku SR sa považujú za doručené/zverejnené až nasledujúci deň po dni uverejnenia v Obchodnom vestníku SR.

Čo sa považuje za vznik pohľadávky už ZKR neuvádza. Vznik pohľadávky nemožno stotožňovať so splatnosťou pohľadávky. Splatnosť pohľadávky nastáva spravidla až po uplynutí určitej doby po jej vzniku, nikdy však splatnosť pohľadávky nepredchádza jej vzniku. Splatnosťou sa pohľadávka stáva nárokom, čím veriteľovi vzniká právo domáhať sa splnenia pohľadávky s úspechom na súde.

Aj podľa názoru JUDr. Pospíšila: „rozhodujúcim je moment vzniku pohľadávky, t.j. práva na plnenie, nie prípadná splatnosť pohľadávky. Znamená to, že rozhoduje obdobie, s ktorým má pohľadávka kauzálny súvis“ (4)

Vyššie uvedenú všeobecnú úpravu však nemožno aplikovať na všetky prípady bez výnimky. Napríklad daňovým nedoplatkom, ktorý sa v zmysle Daňového poriadku (5) považuje na účely konkurzu a reštrukturalizácie za pohľadávku, sa rozumie dlžná suma dane po lehote splatnosti dane. V danom prípade sa teda bude považovať za deň vzniku pohľadávky deň splatnosti dane.

Nesprávne alebo neskoré prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie, ako aj jej neprihlásenie do reštrukturalizácie, znamená pre veriteľa (v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom) stratu vymáhateľnosti takejto pohľadávky (6), čo v konečnom dôsledku prakticky znamená zmarenie uspokojenia pohľadávky veriteľa. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby veriteľ prihlasovanie pohľadávok vždy konzultoval s advokátom, prípadne so správcom konkurznej podstaty.

 


(1) Zákon č. 390/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(2) Zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(3) Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vydanie. Bratislava : C.H. Beck, 2015, str. 1002

(4) Pospíšil, B. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. vydanie. Bratislava : Iura Edition spol. s r.o., 2012, str. 425

(5) Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(6) podľa ust. 120 ods. 1 ZKR: „Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.“


Literatúra:

Pospíšil, B. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. vydanie. Bratislava : Iura Edition spol. s r.o., 2012

Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vydanie. Bratislava : C.H. Beck, 2015


 

Autor: Mgr. Adrián Žák                                                                                                                                                                                                           JUDr. Zuzana Betáková Krkošková

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.