Nové súdne procesné pravidlá už čoskoro!!!

Od júla tohto roka vstupujú do účinnosti tri nové procesné kódexy:

-     Civilný sporový poriadok, zákon č. 160/2015 Z. z. (CSP)

-    Civilný mimosporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. (CMP) 

-     Správny súdny poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. (SSP).

Všetky tri zákony boli prijaté v máji minulého roka (21.05.2015), s legisvakačnou lehotou približne 13 kalendárnych mesiacov („vacatio legis“ - lehota medzi dňom platnosti a dňom účinnosti právneho predpisu slúži pre adresátov predpisu na oboznámenie sa s jeho obsahom).

Keďže prijaté kódexy v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšiu právnu úpravu – Občiansky súdny poriadok – z roku 1963, čas na prípravu na nový právny stav, ktorú mala zabezpečiť spomenutá legisvakačná lehota, možno označiť za prekvapivo krátky.

Rýchlosť, akou sa procesné právo rekodifikovalo, prijala odborná verejnosť rozpačito, často až s nevôľou, čo dokazujú viaceré názory prezentované na populárnych právnických fórach (a nielen tam), napríklad: „Tak nám přijali ty procesní kodexy, paní Müllerová... Predovšetkým si myslím, že tento zákon (ako napokon všetky tri) sú šité úplne horúcou ihlou. Od schválenia legislatívneho zámeru v máji 2013 boli všetky tri zákony napísané, spripomienkované, prerokované a schválené za približne dva roky. Na rozdiel od M. Števčeka si však myslím, že v skutočnosti príliš krátko na zmysluplnú (a kritickú) diskusiu. Len pre porovnanie – unifikácia takpovediac bezproblémových kódexov do jedného v prvej ČSR trvala od roku 1922 do roku 1937 (Národné zhromaždenie, Poslanecká snemovňa, tlač 850, s. 285). Naproti tomu my sme za tri roky stihli spracovať tri zákony, ktorých ambíciou je takpovediac obrátiť existujúci socialistický procesný kódex „naruby“. Aj pri najlepšej vôli a najväčšej úcte k členom rekodifikačnej komisie, niečo také prosto nie je v rozumných ľudských silách. Podstatou legislatívy totiž nie je len určitú normu napísať a naplánovať jej použitie v takpovediac „ideálnych podmienkach“, ale premyslieť jej fungovanie v podmienkach krízových, a to spolu s celým komplexom noriem. A práve toto premýšľanie vyžaduje čas, diskusiu, kritickú revíziu a tak znova dookola. Samozrejme, raz tento kruh treba uzavrieť. Tu sa tak však podľa mňa stalo bez toho, aby sa otočil aspoň o jednu obrátku.“ (1)

To, že zmeny, ktoré prinášajú nové procesné kódexy, majú zásadný charakter, prízvukuje aj samotný predseda rekodifikačnej komisie, ktorá zákony pripravila, doc. Števček. Tvrdí, že nové zákony urobili zo sudcov v sporových konaniach ten najpodstatnejší prvok – sudca bude rozhodovať, ktorý dôkaz pripustí a kedy ho pripustí. Sudca má byť najzákladnejším nástrojom zrýchlenia súdneho konania, keďže zákony dávajú sudcom do rúk množstvo inštrumentov, ktoré, ak ich dokážu sudcovia správne používať, majú obrovský potenciál zrýchliť súdne konanie. „... Pri tomto si pomáham citátom podpredsedníčky rekodifikačnej komisie, že „niektorým sudcom bude treba vymeniť hlavy“. Je to úplne iné nastavenie pravidiel...“ (2)

Opakovane sa preto vraciame k pôvodne navodenej otázke - či je pri tak zásadných zmenách 13 mesačná lehota na oboznámenie sa s obsahom normy jej adresátmi postačujúca.

Ako príklad si dovolíme uviesť aj pomerne nedávno prijatý nový český Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Sb. Pri ňom český zákonodarca stanovil takmer dvojročnú legisvakačnú lehotu, keďže zákon sa prijal 03. februára 2012 a účinnosť nadobudol 01. januára 2014. Napriek tomu sa v poslednom roku legisvakačnej lehoty kabinet ako i poslanecká snemovňa českého parlamentu, vážne zaoberali otázkou odkladu účinnosti zákona minimálne o rok, pozri napr. https://www.beck-online.cz/odklad-ucinnosti-noveho-obcanskeho-zakoniku-se-nekona/  http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/cssd-zautoci-na-obcansky-zakonik-chce-jeho-odlozeni-992412, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1070449-sdruzeni-najemniku-pozaduje-odklad-noveho-obcanskeho-zakoniku.

O odklade účinnosti sa šepkalo i v súvislosti s novými slovenskými procesnými kódexmi, išlo však skôr o dohady než o reálne snahy vlády či zákonodarcu. Z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 však vyplýva, že úsilie, ktoré si vláda vytýčila, sa bez otvorenia nových procesných pravidiel nezaobíde. Napovedajú tomu niektoré pasáže programového vyhlásenia, ktoré sa viažu na budúce kroky vlády, napríklad:

„ ...

- V súčinnosti s ostatnými zložkami štátnej moci prijme vláda opatrenia na zlepšenie vymáhateľnosti práva ako jednej z hlavných predpokladov fungujúceho hospodárstva, podnikateľského sektoru nevynímajúc a spoločnosti ako takej. Vláda vychádza z toho, že vymáhateľnosť práva je nielen otázkou rozhodovacej činnosti súdov, ale všetkých zložiek štátnej moci, ktoré participujú pri napĺňaní práva na súdnu a inú právnu ochranu a rovnako je vo všeobecnosti odrazom aj celkovej úcty k právu. Pôjde najmä o odstránenie prieťahov v konaní, ktoré majú bezprostredný vplyv na vymáhateľnosť práva, ...

- Vláda prijme zásadné opatrenia legislatívnej, technickej, materiálnej, organizačnej a personálnej povahy na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania a zvýšenia efektívnosti fungovania súdneho systému vrátane vytvorenia podmienok pre efektívnejšiu správu súdov, ...

- Vláda s cieľom vytvoriť podmienky pre rozhodovanie sporov prehodnotí rozsah činností, ktoré dnes vykonávajú súdy, nemajú povahu rozhodovania sporov a nepatria podľa Ústavy do obligatórnej pôsobnosti súdov. Ide najmä o presun pôsobnosti v oblasti vedenia Obchodného registra (3) na iný subjekt poverený výkonom verejnej moci, zásadnú zmenu procesných pravidiel exekučného konania tak, aby súdy v týchto konaniach rozhodovali len spory a v prípade právoplatného a vykonateľného rozhodnutia sa na exekúciu nevyžadovalo poverenie súdu, ...

- Vláda zváži zlepšenie podmienok pre vykonávanie mediácie pre niektoré druhy sporov, ...

- Vláda s cieľom zásadne zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok, najmä z faktúr, vytvorí podmienky na to, aby sa zásadne urýchlili   konania na súdoch, a to s využitím špecializácie a elektronizácie procesov, vrátane prehodnotenia podaných opravných prostriedkov proti nim a vymáhania nezaplatených súdnych poplatkov a elektronického doručovania (súd pre platobné rozkazy, exekučný súd),...

- Vláda na základe analýzy prehodnotí doterajšiu úpravu rozhodovacej činnosti medzi sudcov a vyšších súdnych úradníkov tak, aby sudcovia neboli zaťažení rozhodovaním vo veciach, v ktorých môže rozhodovať vyšší súdny úradník,...

- Vláda prehodnotí aktuálnu elektronizáciu doručovania súdnych písomností a urobí opatrenia na zavedenie povinných dátových schránok  pre vybrané povolania a právnické osoby ako súčasť využitia elektronizácie justície s cieľom zefektívnenia systému a zrýchlenia súdnych konaní, ...

- Vláda rozšíri štandardizované formuláre pre začatie konaní pred súdmi, ... 

- Vláda bude podporovať alternatívne riešenie sporov vytvorením podmienok pre špecializáciu obchodnej arbitráže v jednotlivých odvetviach hospodárstva.  ...“ (4)

 

O konkrétnych zmenách, ktoré prinesú nové procesné kódexy, Vás budeme informovať v najbližších vydaniach nášho newsletter-a.


(1) Novotný Michal IN: http://www.lexforum.cz/543

(2) http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/340023-niektorym-sudcom-bude-treba-vymenit-hlavy/

(3) § 278 a nasl. nového Civilného mimosporového poriadku

(4) http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2016-2020/?pg=


Autor: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.