Súpis majetku pri súbehu konkurzných konaní

V praxi sa objavujú početné prípady, kedy je ten istý majetok zapísaný do súpisu konkurznej podstaty v rôznych konkurzných konaniach; následne správcovia konkurzných podstát vedú súdne konania o vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty.

Na tieto prípady správne reagovala novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZKR“), č. 348/2011 Z. z. (ďalej aj ako len „Novela), ktorá zaviedla k dovtedajším ust. § 78 ZKR nové odseky 7 – 10.

 

Načrtnutú problematiku rieši Novela prostredníctvom ust. § 78 ods. 9 ZKR: „Pri zápise majetku do súpisu v rôznych konkurzných konaniach správca, ktorý zverejnil zápis majetku do súpisu v Obchodnom vestníku neskôr, majetok zo súpisu bezodkladne vylúči; pri zverejnení zápisu majetku v Obchodnom vestníku v ten istý čas, rozhoduje čas vyhlásenia konkurzu.“

Z dôvodu precizovania právnej úpravy pri súbehu viacerých konkurzných konaní, v ktorých správcovia zapísali do súpisu totožný majetok, Novela  upravila prednosť jednotlivých zápisov podľa zásady prior tempore potior iure“ (skorší v čase, silnejší v práve). Pre vylúčenie majetku zo súpisu je tak rozhodujúce, ktorý zo správcov zverejnil zápis majetku do súpisu v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky neskôr. V prípade, ak zverejnenie nastane v rovnaký (ten istý) čas, rozhodujúcim kritériom pre posúdenie oprávnenosti zápisu je čas vyhlásenia konkurzu, tzn. že majetok ostane zapísaný do súpisu v tom konkurznom konaní, v ktorom bol vyhlásený konkurz skôr.

Napriek tomu, že sme ocenili všeobecný prínos Novely, konštatujeme, že ZKR ani po zmenách vykonaných Novelou nerieši situáciu, ktorá je síce málo pravdepodobná, ale nemožno ju vylúčiť a to - čo sa stane v prípade, ak budú viaceré konkurzy vyhlásené v ten istý čas?

Z dôvodovej správy k Novele vyplýva nasledujúce riešenie: „Správca konkurznej podstaty, ktorý bol povinný majetok vylúčiť zo súpisu, je oprávnený podať žalobu o vylúčenie majetku, ak sa domnieva, že vlastnícke právo svedčí jeho úpadcovi.“ V odbornej literatúre sa však stretávame aj s iným názorom: „Správca, ktorému bol súpis zverejnený v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky neskôr, má právo uplatniť u druhého správcu nárok na vylúčenie sporného majetku zo súpisu konkurznej podstaty. Pokiaľ oslovený správca tejto žiadosti nevyhovie, vo vylučovacom konaní sa určí, do ktorej konkurznej podstaty sporný majetok patrí, a to tým, že konkurzný súd buď žalobe vyhovie, alebo žalobu zamietne. (1)

 

 Z vyššie uvedeného nám vyplývajú nasledujúce závery:

     -   správca konkurznej podstaty je povinný splniť si svoju povinnosť s ohľadom na dodržanie odbornej starostlivosti a zapísať                majetok do súpisu podstát v zmysle ust. § 76 a § 77 ZKR,

     -   ak je ten istý majetok zapísaný do súpisu majetku v rôznych konkurzných konaniach, je správca, ktorý zverejnil zápis majetku          do súpisu v Obchodnom vestníku neskôr, povinný tento majetok zo súpisu bezodkladne vylúčiť,

     -   správca, ktorý vylúčil majetok zo súpisu majetku, je oprávnený uplatniť si u druhého správcu nárok na vylúčenie sporného                majetku zo súpisu konkurznej podstaty; ak oslovený správca uplatnenému nároku nevyhovie, rozhodne o tom, do ktorej                    podstaty sporný majetok patrí, súd vo vylučovacom konaní.   

 


(1) Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2015, 694 s.

Autor: Mgr. Róbert Száraz

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.