Legislatíva - jún 2016

I.    Novela vyhlášky o požiadavkách na nápoje, č. 158/2016 Z. z.

II.   Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii                                  ústrednej štátnej správy, č. 171/2016 Z. z.

III.   Novela vyhlášky o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov,        č. 172/2016 Z. z.

IV.  Novela vyhlášky o posudzovaní zariadení a systémov pri                                  prevádzkovaní hazardných hier, č. 178/2016 Z. z.

V.    Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj,             jeho zóny a ochranné pásmo, č. 69/2016 Z. z.

VI.  Vyhláška o mäsových výrobkoch, č. 83/2016 Z. z.

VII. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon       prác pri poskytovaní služieb, č. 351/2015 Z. z.


I.

Novela vyhlášky o požiadavkách na nápoje, č. 158/2016 Z. z. 

Cieľ novely:   Zmena a doplnenie pôvodnej Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o                            požiadavkách na nápoje 

Účinnosť:      01.06.2016

Predmet novely:      

- precizuje sa označovanie niektorých nápojov na obaloch (napr. pri označovaní piva sa na obale uvádza skutočný obsah alkoholu v  % obj.; pri nealkoholickom pive možno údaj o skutočnom obsahu alkoholu v % obj. nahradiť údajom o najvyššie prípustnom  množstve alkoholu v % obj., pri miešaných nápojoch sa v označení na obale uvádza skutočný obsah alkoholu v % obj.; pri  miešanom nealkoholickom nápoji možno údaj o skutočnom obsahu alkoholu v % obj. nahradiť údajom o najvyššie prípustnom   množstve alkoholu v % obj.),

- dopĺňa sa spôsob ochutenia niektorých ovocných vín (cider možno ochutiť arómami, inými ako jablková, zložkami potravín s  aromatickými vlastnosťami alebo inými ovocnými šťavami; ak je cider ochutený, musí byť v označení uvedené, že ide o ochutený  cider; podobné pravidlo sa zavádza aj pri hruškovom nápoji perry, viď § 7 ods. 13 znenia pôvodnej vyhlášky),

- nápoje označené do účinnosti novely (t. j. do 31. mája 2016) možno umiestňovať na trh až do vyčerpania zásob, najneskôr však do  dátumu spotreby alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti uvedeného na obale nápoja.


II.

Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, č. 171/2016 Z. z. 

Cieľ zákona:  Zmeny a doplnenia zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších                          predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účinnosť:      01.06.2016, s výnimkou čl. I, štvrtého bodu a § 40ab v desiatom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2016

Predmet zákona:     

Na základe zákona sa vytvára nový ústredný orgán štátnej správy - Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,  čím sa má dosiahnuť, aby bol výkon kompetencií súvisiacich s investíciami a informatizáciou centralizovaný na úrovni jediného subjektu s právnou subjektivitou. Posilňujú sa tým princípy transparentnosti, efektívnosti, účelovosti a výsledkovej orientácie pri využívaní fondov EÚ. Spolu s príslušnými kompetenciami prechádzajú z úradu vlády a ministerstva financií na úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu aj štátno-zamestnanecké vzťahy, pracovnoprávne vzťahy, finančné, technické a materiálne zabezpečenie a spisová agenda.

Zákon rovnako mení zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe zákona ďalej dochádza k presunu agendy poskytovania dotácií v oblasti ochrany ľudských práv z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zákon zároveň precizuje právnu úpravu úloh Úradu vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k predsedovi vlády Slovenskej republiky.


 III.

Novela vyhlášky o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach, č. 172/2016 Z. z.

Cieľ vyhlášky:   Zmena a doplnenie pôvodnej vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú                                 podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných                                      opatrení a o odberných oprávneniach

Účinnosť:           01.06.2016 

Predmet úpravy:      

Novela prináša podrobnejšiu úpravu pre vykonávanie tzv. mimoriadnych regulačných opatrení. Stanovuje, že mimoriadne regulačné opatrenia sa vykonávajú podľa konkrétnych podmienok a potreby riešenia krízovej situácie, napr. určením životne dôležitých tovarov, na ktoré sa budú vzťahovať mimoriadne regulačné opatrenia, zabezpečením cenovej stability určených životne dôležitých tovarov, určením okruhu spotrebiteľov, ktorým budú určené životne dôležité tovary zabezpečené prednostne a pod.

Zároveň upravuje podmienky predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov (napr. predaj sa vykonáva na základe prídelových lístkov podľa vekových kategórií fyzických osôb; na vydaný nákupný preukaz možno nakúpiť určené množstvo určených životne dôležitých tovarov na 31 dní a pod.).


IV.         

Novela vyhlášky o posudzovaní zariadení a systémov pri prevádzkovaní hazardných hier, č. 178/2016 Z. z.

Cieľ vyhlášky:    Zmena a doplnenie pôvodnej vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú                      náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier

Účinnosť:           01.06.2016

Predmet úpravy:     

Rozširuje sa okruh príloh, potrebných k žiadosti o odborné posudzovanie prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete, ak sa používajú na prevádzkovanie hazardnej hry.


V.           

Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo, č. 69/2016 Z. z. 

Cieľ nariadenia:      Vyhlasuje sa Národný park Slovenský raj

Účinnosť:                  01.06.2016

Predmet úpravy:     

Vymedzuje sa Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo (napr. uvádzajú sa okresy a katastrálne územia národného parku, výmera národného parku 19 413,67 hektára a pod.).


 VI.

Vyhláška o mäsových výrobkoch, č. 83/2016 Z. z.

Cieľ vyhlášky:           Vyhláška upravuje požiadavky na výrobu mäsových výrobkov, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh

Účinnosť:                  01. 06.2016

Predmet úpravy:    

Vyhláška vymedzuje konkrétne pojmy mäsových výrobkov a súvisiace pojmy (párok, klobása, sušený mäsový výrobok, varený mäsový výrobok, nátierka a pod.), požiadavky na mäsové výrobky  (povrchový  vzhľad, konzistencia, vôňa, chuť, chladenie, skladovanie), ďalej označovanie mäsových výrobkov, ich umiestňovanie na trhu a suroviny na výrobu mäsových výrobkov.


VII.

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, č. 351/2015 Z. z. 

Cieľ zákona:    

Zákon sa prijal z dôvodu povinnosti Slovenskej republiky transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu; cieľom zákona je najmä prehĺbenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti vysielania zamestnancov v podobe spolupráce pri poskytovaní informácií, kontrolnej činnosti, doručovania písomností a oznamovania rozhodnutí orgánov členského štátu o uložení administratívnej peňažnej pokuty alebo sankcie a pri vynucovaní rozhodnutia členského štátu o uložení administratívnej peňažnej pokuty alebo sankcie

Účinnosť:        18. júna 2016

Predmet úpravy:      

Zákon ustanovuje administratívne požiadavky, ktoré musí splniť zamestnávateľ vysielajúci zamestnancov na územie Slovenskej republiky, aby kontrolné orgány mohli účinne vykonávať kontrolu dodržiavania právnych predpisov v prípade zamestnancov vyslaných na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu.

Zákon súčasne mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce v znení neskorších predpisov) vo väzbe na potrebu spresnenia niektorých ustanovení o vyslaní. 

Zákon mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. (Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), zavedením ustanovení o uložení pokuty odberateľovi služby za porušenie zákazu prijímať od dodávateľa službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú dodávateľ služby nelegálne zamestnáva, ak ide o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní, cezhraničnú dodávku práce alebo vnútroštátne alebo cezhraničné dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi.

Zákon ďalej mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na zabezpečenie cezhraničnej spolupráce pri kontrole dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov na poskytovanie služieb a s tým súvisiace poskytovanie informácií, doručovanie písomností, oznamovanie rozhodnutí a výkon rozhodnutí a na potrebu spresnenia podmienok doručenia protokolu o výsledku inšpekcie práce.

 


Autor: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.