Niečo k exekúciám

I.      Výpočet zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia má iné                pravidlá

II.    Notárska zápisnica o uznaní dlhu zo zmluvy o pôžičke a zo           zmluvy o úvere ako exekučný titul

III.   Ak ručíte za pôžičku zmenkou, môže byť Vaša exekúcia              zastavená!

 

I.                   Výpočet zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia má iné pravidlá

Od začiatku nového roka 2016 je účinná novela Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ďalej „Nariadenie“ (novela nariadenia má číslo 292/2015 Z. z.).

Účelom zmeny bolo zvýšenie základnej sumy, ktorú nemožno zraziť z mesačnej mzdy alebo z iného príjmu, z pôvodných 60 % na súčasných 100 % životného minima prislúchajúceho plnoletej fyzickej osobe (viď § 1 ods. 1 Nariadenia). Po prijatej zmene znie ustanovenie § 1 ods. 1 nasledovne:

㤠1

(1) Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.“

Keďže suma životného minima jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, platná od 01. júla 2015 do 30. júna 2016 |1|, predstavuje  sumu 198,09 Eura mesačne, osobe, voči ktorej je vedená exekúcia, musí pri výkone rozhodnutia formou zrážok zo mzdy ostať celá uvedená suma, t. j. 198,09 Eura mesačne (pri pôvodných 60 % zo životného minima to predstavovalo sumu 118,85 €, čo bolo o  80 Euro menej než v súčasnosti).


|1| Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Pri tvorbe tohto nového pravidla predkladateľ novely postupoval rovnako ako pri dôchodcoch, kde došlo k zmene v novembri 2013. Podľa slov vtedajšieho ministra spravodlivosti, Tomáša Boreca, zmena má vyvolať „... pozitívny efekt a ľudia budú môcť vyžiť slušnejšie. Podľa neho sa týmto krokom zvýši ochrana pred exekúciami. Zároveň šéf rezortu justície zdôraznil, že týmto krokom sa práva veriteľov neznižujú... Výška dlhu, ktorú bude potrebné vymôcť, sa nemení, ale splácanie bude pomalšie, pripustil. Nebude to však dramatické predĺženie splatenia dlhu a treba brať na druhej strane do úvahy aj právo na dôstojný život dlžníka, dodal. Minister Borec si myslí, že skôr dávajú do rovnováhy práva veriteľov a dlžníkov.“ ...

Novela zároveň zmenila znenie ustanovenia § 2 Nariadenia, ktoré vychádza z dikcie § 70 ods. 2 Exekučného poriadku.

Podľa § 2 Nariadenia platí, že ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma podľa osobitného predpisu (§ 70 ods. 2 Exekučného poriadku), z ktorej sa vypočíta základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu (§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

V konaniach začatých pred 1. januárom 2016 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, použije od 1. januára 2016 Nariadenie v znení vyššie uvedenej novely, účinnej od 1. januára 2016.

 

II.                Notárska zápisnica o uznaní dlhu zo zmluvy o pôžičke a zo zmluvy o úvere ako exekučný titul

V zmysle § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Notárska zápisnica, ktorá nemá uvedené náležitosti, nie je spôsobilá byť podkladom pre nútený výkon rozhodnutia (exekúciu).

Ochranu práv veriteľa je tak možné zabezpečiť aj pomocou notárskej zápisnice, spísanej podľa požiadaviek zákona, v ktorej dlžník uzná svoj dlh |2| a pre prípad jeho nesplnenia vysloví súhlas s vykonateľnosťou, t. j. s exekúciou. Na jej základe sa môže začať exekučné konanie bez potreby právoplatného rozhodnutia súdu zaväzujúceho dlžníka na určité plnenie.


|2| t. j. dlžník písomne uzná, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, na základe čoho sa predpokladá, že dlh v čase uznania trval, § 558 Občianskeho zákonníka; v obchodnoprávnych vzťahoch sa uznáva záväzok, na základe čoho sa predpokladá, že v uznanom rozsahu tento záväzok trval, § 323 ods. 1 Obch

Na základe rozhodovacej praxe súdov z posledného obdobia sa ustálil názor, že uznať možno len dlh, ktorý v čase uznania skutočne vznikol, a nie taký, ktorý vznikne až v budúcnosti.

Notárska zápisnica o uznaní dlhu a o súhlase povinnej osoby s vykonateľnosťou, ktorá bola spísaná v rovnaký deň ako bola uzavretá zmluva o pôžičke, sa preto nemôže stať vykonateľným exekučným titulom, ak sa pred uznaním dlhu pôžička aj reálne neposkytla. 

Ak na základe takéhoto exekučného titulu bola exekúcia už nariadená, musí byť v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania aj bez návrhu účastníkov zastavená.

Súd v rozhodnutí, na ktorý odkazujeme nižšie, vo svojej argumentácii rozlišuje na jednej strane uznanie dlhu pri zmluve o pôžičke a na druhej strane uznanie záväzku pri zmluve o úvere. Rozdiel medzi uvedenými zmluvami spočíva (okrem iného) v tom, že kým zmluva o pôžičke je zmluvou reálnou, t. j. vzniká až okamihom skutočného (reálneho) plnenia – prenechania pôžičky dlžníkovi, zmluva o úvere je zmluvou konsenzuálnou, t. j. vzniká už samotným uzavretím zmluvy (na jej vznik stačí konsenzus oboch zmluvných strán, vyjadrený v písomnej forme).

Ak teda pri zmluve o pôžičke ešte nedošlo k reálnemu poskytnutiu peňažných prostriedkov, znamená to, že dlh neexistuje, a teda nie je „čo“ uznať. Pri zmluve o úvere je možné uznať záväzok vo forme notárskej zápisnice s účinkami exekučného titulu aj v prípade, ak k čerpaniu úveru zatiaľ nedošlo, nakoľko zmluva (záväzok) vznikla samotným konsenzom, bez potreby reálneho plnenia.

„Uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka v notárskej zápisnici s účinkami exekučného titulu obsahujúcej vyhlásenie o právnom záväzku a súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice v čase, keď k plneniu podľa zmluvy o pôžičke ešte nedošlo, nie je platným právnym úkonom a takto spísaná notárska zápisnica nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom z dôvodu, že zmluva o pôžičke je reálny kontrakt a v čase uznania dlhu žiadny dlh neexistoval.

Uznať záväzok podľa § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka v notárskej zápisnici s účinkami exekučného titulu obsahujúcej vyhlásenie o právnom záväzku a súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je možné a súladné so zákonom, aj keď v deň spísania notárskej zápisnice o uznaní záväzku nedošlo k plneniu zo zmluvy o úvere z dôvodu, že zmluva o úvere podľa § 497 Obchodného zákonníka je konsenzuálnym kontraktom, z ktorej účinky vznikajú dňom jej uzavretia, ale len za predpokladu, že právny záväzok vyjadrený v notárskej zápisnici je dostatočne určitý, nevzbudzujúci pochybnosti, aký právny záväzok na seba vyhlásením do notárskej zápisnice povinná osoba prevzala.“

(uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30.1.2013, sp. zn. 17CoE/214/2012)

 

III.             Ak ručíte za pôžičku zmenkou, môže byť Vaša exekúcia zastavená!

Umožňuje to „predvianočná“ novela Občianskeho súdneho poriadku z konca minulého roka. Novela bola prijatá 15.12.2015 pod číslom 438/2015 Z. z. ; účinnosť nadobudla 23. decembra 2015 (ďalej „Novela“).

Novela v tejto súvislosti zavádza viaceré zmeny, napríklad:

-          nová povinná náležitosť žaloby – ak ide o žalobu, ktorou sa uplatňuje nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému –              fyzickej osobe, je žalobca povinný opísať v žalobe aj rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa jeho vlastného vzťahu so                  žalovaným,

-          nová príloha – ak boli zmenka alebo šek vystavené na zabezpečenie záväzkov z písomnej zmluvy, musí sa k žalobe                    pripojiť aj táto zmluva,

-          nová vyvrátiteľná domnienka – ak nie je preukázaný opak, platí, že nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému, ktorý          je fyzickou osobou, vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou,

-          nová poučovacia povinnosť súdu – ak ide o vec týkajúcu sa uplatňovania nároku zo zmenky alebo zo šeku, ktorá vznikla        v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, súd pri doručovaní návrhu žalovanému musí poučiť žalovaného aj o možnosti              uplatňovania námietok podľa § 17 zákona zmenkového a šekového (ktorý tiež prešiel novelizáciou),

-          zrušenie zmenkového platobného rozkazu a šekového platobného rozkazu; ak bol zmenkový platobný rozkaz alebo              šekový platobný rozkaz doručený dlžníkovi do dňa účinnosti Novely, súd postupuje podľa dovtedajších predpisov; pri              zmenkovom alebo šekovom platobnom rozkaze, ktorý nebol doručený niektorému z odporcov do dňa účinnosti Novely,          súd platobný rozkaz nevydá a nariadi pojednávanie,

-          nový dôvod pre obnovu konania – právoplatný rozsudok môže účastník napadnúť návrhom na obnovu konania aj vtedy,        ak bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie            na  jeho podklade sa zamietla alebo exekúcia vykonávaná na jeho podklade bola zastavená, pretože vyšlo najavo, že                vymáhateľný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na a) neprijateľné zmluvné                  podmienky, b) obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, c) rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom (v tejto         súvislosti sa novelizoval aj Exekučný poriadok),

-          nová náležitosť návrhu na vykonanie exekúcie – v návrhu na vykonanie exekúcie na podklade rozhodnutia, ktorým sa            priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou, musí oprávnený opísať aj rozhodujúce skutočnosti,          týkajúce sa jeho vlastného vzťahu s povinným.

 

Ak veritelia v exekúciách na základe zmenkového platobného rozkazu nedoplnili svoje návrhy príslušnému súdnemu exekútorovi podľa Novely do 22. januára 2016, exekúcia sa zastaví podľa §243f Exekučného poriadku: „Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie nedoplní v lehote podľa odseku 1, súd exekúciu zastaví.“

 


Autor: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.