Vylúčenie zabezpečeného majetku tretej osoby zo súpisu majetku konkurznej podstaty

Veriteľ, ktorého pohľadávka je zabezpečená  zabezpečovacím právom viaznucim k majetku tretej osoby, je oprávnený  si  do konkurzu prihlásiť svoju pohľadávku spolu so zabezpečovacím právom k majetku tretej osoby (viac v  článku „Majetok tretích osôb zabezpečujúcich záväzky úpadcu“ na http://www.hmg.sk/novinky/2015/11/16/majetok-tretch-osb-zabezpeujci-zvzky-padcu). 

 

Následne je správca konkurznej podstaty povinný  vyzvať tretiu osobu na zaplatenie sumy rovnajúcej sa hodnote tohto majetku, odsúhlasenej dotknutým zabezpečeným veriteľom, alebo, ak je výška zabezpečenej pohľadávky nižšia, ako hodnota zabezpečeného majetku, na zaplatenie sumy prihlásenej zabezpečenej pohľadávky do výšky jej zabezpečenia, a to v lehote  30 dní od doručenia výzvy na zaplatenie. V prípade márneho uplynutia uvedenej lehoty, je správca povinný zapísať majetok tretej osoby do súpisu majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa a súpis bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku.

Vo všeobecnosti je potrebné uviesť, že v zmysle ustanovenia§ 67 ods. 1 písm. c) zákona č.  7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) konkurzu podlieha, okrem iného, aj majetok, ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky.

Podľa ustanovenia  § 76 ods. 1 ZKR, súpis majetku podstát (ďalej len „súpis“) je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu; pre posúdenie, či majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláške zabezpečenej pohľadávky až do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na určenie pohľadávky, späťvzatia návrhu na určenie pohľadávky alebo rozhodnutia súdu o určení pohľadávky. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu.

Ďalej podľa ustanovenia § 79 ods. 3 ZKR platí nasledovné: „Ak majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu zapísaný do súpisu z dôvodu zániku zabezpečovacieho práva prestane podliehať konkurzu, správca bezodkladne vylúči majetok tretej osoby zo súpisu.“

V tejto súvislosti, vzhľadom aj na viaceré aplikačné problémy, považujeme za potrebné  analyzovať postup správcu v prípade, že zabezpečený veriteľ po tom, ako správca zapíše majetok tretej osoby do súpisu majetku oddelenej podstaty takéhoto zabezpečeného veriteľa, vezme svoju prihlášku pohľadávky v časti zabezpečovacieho práva späť. Právo veriteľa zobrať svoju pohľadávku späť nie je možné vylúčiť (napriek tomu, že to ZKR výslovne nestanovuje) najmä s prihliadnutím na dispozičnú zásadu účastníka konania; veriteľ, ktorý si uplatní svoje právo prihláškou riadne a včas, sa totiž stáva účastníkom konania. Účastníkovi, ktorý nechce pokračovať v uplatňovaní svojho práva, nie je možné zabrániť, aby zobral svoju prihlášku späť, či už v celom rozsahu alebo len sčasti, a to v ktoromkoľvek štádiu konkurzného konania.  Ako už bolo vyššie uvedené, ZKR síce výslovne neupravuje späťvzatie prihlášky alebo jej časti, ale ho ani nezakazuje. V rámci dispozičnej zásady, ktorá ovláda civilné konanie, ak nie je ustanovené inak, navrhovateľ môže disponovať so svojím návrhom na uplatnenie práva, za ktorý je potrebné považovať aj prihlášku pohľadávky. Zákon nemôže nútiť veriteľa proti jeho vôli uplatňovať si svoje právo v súdnom konaní a byť účastníkom konania, pokiaľ ide o súkromnoprávne nároky. [Ďurica, M. Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii] 

Na základe uvedeného máme za to, že úkon veriteľa, ktorým vezme svoju prihlášku pohľadávkyv časti zabezpečenia späť, zakladá zánik zabezpečovacieho práva pre účely dotknutého konkurzu. V dôsledku zániku zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby odpadá aj dôvod na zápis, resp. na zotrvanie zápisu v súpise majetku oddelenej podstaty v konkurze.  

Obdobný právny názor zastávajú aj poprední odborníci na konkurzné právo, podľa ktorých v prípade, že zabezpečovacie právo zanikne, odpadne tiež dôvod, aby bol majetok tretej osoby zabezpečujúci pohľadávku veriteľa zapísaný do súpisu. Vzhľadom na uvedené, správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa dozvie o zániku zabezpečovacieho práva, majetok tretej osoby vyradí zo súpisu. Takto správca postupuje aj vtedy, ak zabezpečovacie právo zanikne z iného dôvodu ako v dôsledku plnenia výzvy správcu, napríklad pre to, že sa zabezpečený veriteľ zabezpečovacieho práva vzdal. [Pospíšil, B.; Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár]. Uvedené potvrdzuje aj ďalší názor, podľa ktorého pokiaľ by z akéhokoľvek dôvodu zaniklo na majetku tretej osoby zabezpečovacie právo, je správca povinný bezodkladne tento majetok vylúčiť zo súpisu. [Ďurica, M.; Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár].

K uvedenej problematike sa vyjadril aj Najvyšší súd Českej republiky v Rozsudku, sp. zn. 29Odo 84/2005 zo dňa 31.05.2007, s vyslovením nasledujúceho právneho záveru, ktorý si dovoľujeme pre autenticitu citovať v pôvodnom jazyku: „Správce konkursní podstaty, který sepíše věci ve vlastnictví zástavního dlužníka do konkursní podstaty, vstupuje do práv zástavního dlužníka, nikoli do práv zástavního věřitele. Tím, že se zástavní věřitel vzdá zástavního práva, nedisponuje majetkem konkursní podstaty či věcí třetí osoby, na které vázne zástavní právo, nýbrž zajištěním konkursní pohledávky. Ani po prohlášení konkursu na majetek osobního dlužníka tudíž není omezena dispozice zástavního věřitele se zástavním právem; právní úkon, kterým se zástavní věřitel vzdal zástavního práva, je tak ve smyslu § 151g obč. zák. (v rozhodném znění) platný. S přihlédnutím k ustanovení § 154 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) je tedy nepochybné, že odpadl právní důvod soupisu sporných nemovitostí do konkursní podstaty (podle § 27 odst. 5 ZKV).“

 

Záver:

Na základe vyššie uvedenej analýzy možno vyvodiť záver, že v prípade zániku zabezpečovacieho práva viaznuceho k majetku tretej osoby pre účely konkurzu z dôvodu späťvzatia prihlášky veriteľa v časti zabezpečovacieho práva,  je správca povinný bezodkladne takýto majetok zo súpisu majetku vylúčiť, pričom v prípade neodôvodneného opomenutia vylúčenia takéhoto majetku zo súpisu majetku, správca zodpovedá  veriteľovi, resp. vlastníkovi majetku za škodu, ktorú svojím konaním, či nekonaním spôsobil.        

 


Použitá literatúra:
Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár. Bratislava: C.H.Beck, 2012
Ďurica, M.. Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii; 2. prepracované a doplnené vydanie s európskou a národnou judikatúrou. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010
Pospíšil, B. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár. Bratislava : Iura Edition spol. s r.o., 2012

Autor: JUDr. Tomáš Štefko

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.