Legislatíva - máj 2016

I.                  

Zákon č. 362/2015 Z. z. – zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

 

II.               

Nový zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

I.

Zákon č. 362/2015 Z. z. – zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

                      Účinnosť:  01.05.2016

Cieľ zákona:

Zákon zohľadňuje najmä požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) na sprístupňovanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, a to bez prekážok a obmedzení a požiadavky na legislatívne vyjadrenie obmedzenia prístupu tretích strán k týmto údajom.

Ďalším dôvodom prijatia zákona je vytvorenie právneho rámca pre vznik Registra priestorových informácií (ďalej len „RPI“), ako základného registra verejnej správy, v rámci celkovej architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, cez ktorý bude umožnený prístup k všetkým priestorovým údajom a službám priestorových údajov Slovenskej republiky. Bez uvedeného registra nie je možné poskytovať priestorové údaje v styku s verejnou správou alebo vo vnútri verejnej správy. Na údajoch RPI sú závislé ďalšie informačné systémy a služby e-Governmentu.

 

II.

Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

                      Účinnosť: 20.05.2016

Cieľ zákona:            

Zákon sleduje najmä aproximáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov. Prijatie zákona malo zároveň za cieľ implementáciu Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (ďalej len „RDKT“) z mája 2003, ktorého ustanoveniami sú Únia a jej členské štáty viazané.

           Zákon upravuje:      

a)        požiadavky na zložky a emisie tabakových výrobkov a súvisiace nahlasovacie povinnosti vrátane maximálnych úrovní emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého v cigaretách (napr. v cigaretách vyrobených alebo cigaretách uvedených na trh nesmie prekročiť v 1 cigarete obsah dechtu 10 mg, obsah nikotínu 1 mg, obsah oxidu uhoľnatého 10 mg; výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov je povinný predložiť ministerstvu zoznam všetkých zložiek a ich množstiev použitých pri výrobe tabakových výrobkov určených na predaj v Slovenskej republike),

b)      podmienky označovania a balenia tabakových výrobkov vrátane zdravotných varovaní, ktoré sa musia uvádzať na spotrebiteľských baleniach tabakových výrobkov a každom vonkajšom obale (napr. na každom spotrebiteľskom balení tabakového výrobku a na každom vonkajšom obale tabakového výrobku sa zdravotné varovanie musí uviesť v štátnom jazyku; zdravotné varovania na spotrebiteľskom balení a každom vonkajšom obale musia byť neodstrániteľne vytlačené, nezmazateľné, plne viditeľné a počas uvádzania na trh nesmú byť čiastočne alebo úplne zakryté alebo prerušené kontrolnou známkou, cenovými etiketami, bezpečnostnými prvkami, obalmi, puzdrami, škatuľkami alebo iným spôsobom; zoznam obrázkových zdravotných varovaní, ktoré sa musia používať na tabakových výrobkoch, je uvedený v prílohe č. 2 zákona),

c)          zákaz uvádzať na trh tabak na orálne použitie (§ 13 zákona),

d)     cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku (zákon zavádza viaceré sprísnené požiadavky či obmedzenia pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, zapojené do cezhraničného predaja tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek, napr. zákaz zásobovania takýmito výrobkami spotrebiteľov v členských štátoch, v ktorých je takýto predaj zakázaný, oznamovaciu povinnosť Slovenskej obchodnej inšpekcii a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa skutočný alebo potenciálny spotrebiteľ nachádza a ďalšie),

e)    podmienky uvádzania nových kategórií tabakových výrobkov na trh (napr. výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov je povinný pri akejkoľvek novej kategórii tabakových výrobkov predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii oznámenie o tejto novej kategórii tabakových výrobkov vrátane označovania tejto novej kategórie tabakového výrobku a informácií na obale),

f)       podmienky uvádzania výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami na trh, ich označovanie vrátane zdravotných varovaní (napr. bylinných výrobkov na fajčenie a ich zložiek - § 16 a 17 zákona)

Spotrebiteľské balenie cigariet má mať tvar kvádra a musí obsahovať 20 kusov cigariet!

 


Autor: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.