Nový register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Registre základných informácií o právnických osobách, živnostníkoch, neziskových organizáciách, združeniach, politických stranách a hnutiach, vykonávateľoch slobodných povolaní atď. sú v súčasnosti sprístupnené najmä prostredníctvom internetu, a to vo viac ako 20 verziách. (1)

 

Údaje sú najčastejšie spravované a zverejňované príslušnými orgánmi verejnej správy alebo stavovskými organizáciami. V  prípade záujmu o získanie základných údajov o konkrétnych subjektoch musia občania, ako aj samotné verejné inštitúcie, často vyhľadávať požadované informácie v rôznych zdrojových registroch, ktorých obsah, prevedenie  ako  aj aktualizácia, je  veľmi  rozdielna. Tento stav má za následok nesúlad registrovaných údajov so skutočným stavom o konkrétnom právnom subjekte. 


(1) napr. Obchodný registerhttp://www.orsr.sk; živnostenský register: http://www.zrsr.sk/; register advokátov: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie; register exekútorov http://www.ske.sk/zoznam-exekutorov/; register architektov http://www.komarch.sk/?page_id=327

 


Zákonodarca sa rozhodol vyriešiť túto situáciu prijatím novej právnej úpravy - zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len ako „Zákon o RPO“), ktorým stanovil budovanie osobitného systémového registra právnických osôb a podnikateľov (ďalej „RPO“ alebo „Register právnických osôb“). Jednotný RPO má obsahovať centrálny a dátovo konzistentný zdroj všetkých údajov doteraz evidovaných v rôznych zdrojových registroch. Hlavným cieľom uvedeného prístupu zákonodarcu je v rámci Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy projektu e-Govermnet dosiahnuť stav centrálneho zhromažďovania údajov a ich následného zverejňovania pre jednotné identifikovanie všetkých právnych subjektov v rámci Registra právnických osôb.

Správcom RPO sa stal Štatistický úrad SR, ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky. Orgány štátnej správy, samosprávy alebo iné subjekty, doposiaľ zodpovedné za správu, evidovanie a zverejňovanie jednotlivých zdrojových registrov (ďalej len ako „Povinné orgány“) sú povinné bezodkladne, pri akomkoľvek novom zápise alebo pri zmene evidovaných údajov, elektronicky zasielať aktualizované údaje Štatistickému úradu SR.

V RPO sa zverejňuje zdrojový register, z ktorého boli údaje do RPO poskytnuté ako aj označenie Povinnej osoby, ktorá ich Štatistickému úradu SR poskytla (zverejňované údaje Štatistický úrad SR len spracováva). V RPO sa zverejňujú údaje poskytnuté Povinnými osobami, ktoré ich evidujú podľa osobitných predpisov, v rozsahu podľa ust. § 3 Zákona o RPO.

Zákonom o RPO sa, okrem iného, zjednotila právna úprava prideľovania a evidencie identifikačného čísla, známeho pod skratkou IČO. Identifikačné číslo bude, rovnako ako doposiaľ, prideľovať Štatistický úrad SR, avšak Zákon o RPO jednoznačne stanovil, ako, komu a kedy bude tento identifikačný prvok pridelený (§ 9 – § 11 Zákona o RPO). Identifikačné číslo je jedinečné označenie konkrétneho právneho subjektu (každej právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa, každého orgánu verejnej moci, odštepného závodu, podniku zahraničnej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a každej zapísanej organizačnej zložky, § 9 ods. 2 Zákona RPO), obdobné ako rodné číslo pri fyzickej osobe. Nie je možné, aby bolo to isté identifikačné číslo pridelené dvom právnym subjektom a to ani po tom, ako právny subjekt zanikol. Zákon o RPO zároveň zjednotil vydávanie identifikačného čísla pre všetky subjekty, ktorým boli doposiaľ prideľované identifikátory inými orgánmi verejnej správy alebo samosprávy (2). Zákon o RPO taktiež zaviazal Povinné osoby požiadať o pridelenie identifikačného čísla pred vydaním povolenia/rozhodnutia  na výkon činnosti. Subjektom, ktorým nebolo do účinnosti Zákona o RPO pridelené identifikačné číslo, pridelí Štatistický úrad SR nové číslo, a to aj bez podania žiadosti o jeho pridelenie, v lehote 3 mesiacov od účinnosti Zákona o RPO.


(2) napr. obce


Zákonom o RPO došlo ďalej k úprave štatistického zverejňovania predmetu podnikania podnikateľských subjektov, pričom subjekty, ktoré majú viacero predmetov podnikania, sú povinné uvádzať pri tzv. prvozápise do zdrojového registra na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý považujú za hlavný. Štatistický úrad SR následne priradí k takto uvedeným údajom aj novozverejňovaný údaj : štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti subjektu.

Spomedzi viacerých zmien, ktoré Zákon o RPO priniesol, bude pravdepodobne najväčším prínosom zákona vytvorenie plne funkčného RPO. Údaje o konkrétnom subjekte, zaevidované z jedného zdrojového registra do RPO, budú jednotné, univerzálne a budú platiť v celej verejnej a štátne správe. Zavedením jednotného centrálneho registra všetkých podnikateľských a iných subjektov budú mať všetky orgány verejnej moci jednotný prístup k zhodným údajom. Tieto údaje sa zverejnením v RPO považujú za pravdivé a záväzné a orgány verejnej moci už nebudú požadovať predkladanie oprávnení, prípadne iných dokumentov, doteraz evidovaných v rôznych registroch (Štatistický úrad SR vo vykonanej analýze v roku 2013 zistil, že novozaložené subjekty by vďaka plne funkčnému RPO mohli znížiť náklady spojené s evidenciou ich údajov až o sumu cca 7 miliónov Eur, pričom najväčšia časť ušetrených nákladov je spojená práve s výpismi z jednotlivých zdrojových registrov). Údaje z RPO budú poskytované orgánom verejnej moci pri výkone ich činnosti bezplatne a v elektronickej podobe bez zbytočného odkladu, prostredníctvom webového sídla Štatistického úradu SR http://rpo.statistics.sk/rpo. Občania budú môcť bezplatne získavať informácie o jednotlivých subjektoch aj prostredníctvom ústredného portálu verejných služieb ľudom www.slovensko.sk; získané údaje však budú mať len informatívny charakter. 

Aj napriek tomu, že Zákon o RPO nadobudol platnosť zverejnením v Zbierke zákonov dňa 23.10.2015 a účinnosť dňa 01.11.2015 zákonodarca ustanovil až dvojročnú dobu na úplnú funkčnosť RPO, počítanú odo dňa účinnosti Zákona o ROP. V uvedenej dobe majú všetky povinné orgány, v súčinnosti so Štatistickým úradom SR, pripraviť zjednocovanie zberu a zverejňovania informácií zo svojich zdrojových registrov. Uvedená lehota neplatí pre zdrojové registre spravované Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom vnútra SR a príslušnými okresnými úradmi, ktorým bola určená 3 mesačná doba na zosúladenie spolupráce pri poskytovaní všetkých údajov, vrátane vymazaných alebo zmenených údajov, správcovi Registra právnických osôb - Štatistickému úradu SR.Autor: Mgr. et Mgr. Marián Hutter

            Gréta Šašurová

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.