Výber právnych predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v apríli 2016

 

1.       Novela vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška                Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o              niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných                        komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (číslo novely: 191/2015 Z. z., číslo              pôvodnej vyhlášky: 578/2006 Z. z.),

2.       Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa                                       ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate,

3.       Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu, č. 234/2015 Z. z.

4.       Nariadenie vlády SR o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov, č. 235/2016 Z. z.,

5.       Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania                  zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov, číslo novely: 355/2015 Z. z., číslo pôvodného nariadenia:                    243/2001 Z. z.,

6.       Ďalšie právne predpisy, ktoré nadobúdajú účinnosť vo viacerých fázach, z toho niektoré aj počas apríla 2016, nájdete na               stránke  http://www.zakonypreludi.sk/zz/nove-znenie/2016-4


I.

Novela vyhlášky ustanovujúcej podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách

(číslo novely: 191/2015 Z. z., účinnosť od 01.04.2016, číslo pôvodnej vyhlášky: 578/2006 Z. z.)

Novela vyhlášky doplnila pôvodnú vyhlášku, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách tak, že sa stanovili základné požiadavky na valcové skúšobne bŕzd.

Zoznam základných požiadaviek na valcové skúšobne bŕzd obsahuje príloha č. 3b k vyhláške č. 578/2006 Z. z. (k zneniu novely viac na stránke: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/191/20160401)


II.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

(č. vyhlášky: 116/2016 Z. z., účinnosť od 01.04.2016)

Vyhláška upravuje podrobnosti o:

a)      podobe lesníckej rovnošaty, jej označení a súčastiach,

b)      postupe pri prideľovaní rovnošaty, jej výdaji, obmene a evidencii rovnošatových súčastí,

c)       užívaní a udržovaní rovnošaty,

d)      okruhu zamestnancov, ktorým sa rovnošata prideľuje.

(Viac k obsahu vyhlášky na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/116/20160401)


III.

Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu č. 234/2015 Z. z. (účinnosť od 20.04.2016)

Nariadenie vlády ustanovuje:

a)      základné bezpečnostné požiadavky na jednoduchú tlakovú nádobu (príloha č. 1 nariadenia)

b)      povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora,

c)       postupy posudzovania zhody nádoby,

d)      povinnosti notifikovanej osoby.

(Viac k obsahu nariadenia vlády na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/234/20160420)


IV.

Nariadenie vlády SR o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov, č. 235/2016 Z. z.

(účinnosť od 20.04.2016)

Nariadenie vlády ustanovuje:

a)      základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na výťah a bezpečnostnú časť do výťahu (príloha č. 1 nariadenia),

b)      povinnosti dodávateľa, výrobcu, dovozcu a distribútora,

c)       postupy posudzovania zhody výťahu a bezpečnostnej časti do výťahu,

d)      obsah EÚ vyhlásenia o zhode (príloha č. 2 nariadenia),

e)      povinnosti notifikovanej osoby.

(Viac k obsahu nariadenia vlády na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/235/20160420)


V.

Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

(číslo novely: 355/2015 Z. z., číslo pôvodného nariadenia: 243/2001 Z. z., účinnosť novely: 30.04.2016)

Novela vložila do pôvodného nariadenia nový § 15bf, ktorý znie:

㤠15bf

Ak bolo zariadenie uvedené v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 30. apríla 2016 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 30. apríla 2016, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 30. apríla 2018.“.

Zároveň doplnila niektoré prílohy pôvodného nariadenia.

 

(Viac k obsahu nariadenia vlády na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/355/20160430


Autor: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.