Nové investičné fondy s právnou subjektivitou už aj v Slovenskej republike

Novela zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (zákon č. 361/2015 Z. z.) s účinnosťou od 18. marca 2016 umožňuje využívanie novej formy kolektívneho investovania najmä zavedením investičných fondov s premenlivým základným imaním (Société d'investissement à Capital Variable – skratka SICAV) s právnou formou akciovej spoločnosti. Keďže investičný fond s premenlivým základným imaním má právnu formu akciovej spoločnosti, čistá hodnota majetku vo fonde zodpovedá jeho čistému obchodnému imaniu.

A.   Dôvody zavedenia novej úpravy

Doterajšia právna úprava neumožňovala rozvinúť potenciál kolektívneho investovania v takej miere ako v iných členských štátoch, a to najmä z dôvodu, že slovenská legislatíva pri správe tuzemských podielových fondov počítala len s podielovými fondmi bez právnej subjektivity.

Investičné fondy s premenlivým základným imaním sú bežne využívané napríklad v Luxembursku, kde ich bolo k marcu 2015 zaregistrovaných 1230. Od roku 2014 je možné tento typ fondov vytvárať aj v Českej republike.

Fondy SICAV boli v Slovenskej republike doteraz distribuované ako zahraničné fondy len na základe tzv. európskeho pasu.

Možnosť vytvárať tuzemské fondy SICAV rozširuje možnosti podnikania slovenských finančných inštitúcií, najmä správcovských spoločností a podporí ich konkurencieschopnosť v prostredí jednotného trhu finančných služieb v rámci EÚ.

Po novele zákona o kolektívnom investovaní rozlišujeme fondy z nasledujúcich hľadísk:

- podľa miesta, kde bol subjekt kolektívneho investovania (SKI) vytvorený:

-          tuzemský SKI – fond vytvorený (založený) v SR,

-          zahraničný SKI – fond vytvorený (založený) v zahraničí;

- podľa právnej formy:

-          podielový fond,

-          investičný fond s premenlivým základným imaním (SICAV),

-          fond vo forme obchodnej spoločnosti alebo družstva;

- podľa investičnej politiky, resp. podľa smerníc ICITS a AIFMD:

-          štandardný SKI (SK UCITS), resp. európsky SKI (UCITS) – vo forme podielového fondu alebo SICAV,

-          alternatívny investičný fond - verejné špeciálne fondy - špeciálne fondy vo forme podielového fondu alebo SICAV,

-          fondy kvalifikovaných investorov – vo forme obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo SICAV;

- podľa okruhu investorov:

                        -      verejné fondy (určené retailovým investorom),

-      fondy kvalifikovaných investorov (určené profesionálnym a kvalifikovaným investorom).

 Obdobne ako v prípade alternatívnych investičných fondov s právnou subjektivitou sa aj pri investičných fondoch s premenlivým základným imaním umožňuje, aby sa jeho riadiace orgány rozhodli, či správu fondu budú vykonávať (i) samostatne alebo (ii) jej výkon zveria správcovskej spoločnosti na základe zmluvy o výkone správy.

 

B.   Špecifikácia právnej formy investičných fondov s premenlivým základným imaním

Zavedenie investičných fondov s premenlivým základným imaním ako osobitného typu akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním si vyžiadalo nové úpravy v Obchodnom zákonníku.

Od bežnej akciovej spoločnosti sa akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním odlišuje predovšetkým spôsobom tvorby, zvyšovania a znižovania základného imania.

Základné imanie nie je tvorené súčtom menovitých hodnôt akcií, ale v každom okamihu zodpovedá reálnej hodnote majetku spoločnosti, teda výške čistého obchodného imania. Z uvedeného dôvodu nemá zmysel požadovať u tohto typu spoločnosti, aby jej akcie mali menovitú hodnotu. Základné imanie takejto akciovej spoločnosti je rozvrhnuté na určitý počet akcií bez menovitej hodnoty. Ak by zákon pri akcii vyžadoval uvedenie jej menovitej hodnoty, uvedie sa informácia o tom, že ide o akciu bez menovitej hodnoty. SICAV nie je oprávnený vydať iný druh akcií než akcie, s ktorými bude spojené právo na odkúpenie na účet akciovej spoločnosti.

Minimálna výška základného imania akciovej spoločnosť s premenlivým základným imaním sa ustanovuje na základe požiadaviek smernice UCITS na 125 000 eur.

Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním je tzv. otvoreným subjektom kolektívneho investovania, teda bude podobne ako otvorený podielový fond priebežne vydávať a odkupovať svoje vlastné akcie.

Ustanovuje sa tiež osobitný režim zvyšovania základného imania akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním pri vydávaní jej akcií. Oproti bežnej akciovej spoločnosti sa na zvýšenie základného imania nevyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti a v rámci stanovami určeného počtu akcií sa priebežne vydávajú nové akcie na základe záujmu investorov.

 

C.   Vytváranie podfondov SICAV

Obdobne ako v prípade podielových fondov a v súlade so zaužívanou praxou štátov, v ktorých sa využíva forma kolektívneho investovania prostredníctvom SICAV (najmä Luxembursko, Francúzsko a ČR), stanovy fondu SICAV môžu umožniť vytváranie podfondov. Výhoda štruktúry podfondov spočíva najmä v zjednodušení administratívnych a povoľovacích procesov. Investičný fond s premenlivým základným imaním bude mať spoločné stanovy doplnené časťami vzťahujúcimi sa na príslušné podfondy. Zásada oddelenia majetku a záväzkov ako aj pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika sa uplatňujú priamo na úrovni podfondu.

V rámci jedného podfondu investičného fondu s premenlivým základným imaním sa vydáva samostatná emisia akcií. Umožňuje sa tiež, aby v rámci jedného podfondu bolo možné vydávať viac emisií akcií (tzv. tranží), pričom v takom prípade zákon obdobne ako pri emisiách podielových listov vyžaduje, aby osobitné náležitosti stanov boli odlíšené za každú emisiu.

 

D.   Zmena právnej formy a zdanenie SICAV

Zákonodarca obmedzil možnosť zmeny právnej formy akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním na iné obchodné spoločnosti, nakoľko nie je aplikovateľné, aby tento typ spoločnosti využívali obchodné spoločnosti mimo oblasť kolektívneho investovania.

Obdobne sa tiež obmedzuje možnosť iných obchodných spoločností, aby zmenili svoju právnu formu na tento typ akciovej spoločnosti.

Umožňuje sa však doterajším alternatívnym investičným fondom s právnou subjektivitou, aby zmenili svoju právnu formu na akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním.

Investičný fond s premenlivým základným imaním nemôže zmeniť predmet činnosti. Za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov.

O zrušení správcovskej spoločnosti s likvidáciou môže rozhodnúť valné zhromaždenie investičného fondu s premenlivým základným imaním až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým udelila predchádzajúci súhlas k takémuto postupu. Na likvidáciu investičného fondu s premenlivým základným imaním sa aplikujú ustanovenia Obchodného zákonníka, pričom likvidátor je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska.

Z hľadiska zdanenia sa táto forma akciovej spoločnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zdaňuje ako bežná právnická osoba daňou z príjmov právnickej osoby so sadzbou dane 22 %. Predmetom dane sú všetky príjmy, ktoré tejto spoločnosti plynú, vrátane príjmov, ktoré plynú jednotlivým podfondom.


Autor: JUDr. Eva Lobotková

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.