Legislatívne zmeny účinné v marci 2016

I.    Novela Colného zákona (zákon č. 360/2015 Z. z., účinnosť          od 01.03.2016)

II.  Novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v                     premávke na pozemných komunikáciách (zákon č. 412/2015      Z. z.)

III.  Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných       činiteľov (zákon č. 32/2015 Z. z.)

IV.  Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní (zákon č.                     361/2015 Z. z.)

 

I. Novela Colného zákona

Predkladateľom návrhu novely Colného zákona bolo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, novelu schválila NR SR dňa 10.11.2015, zákon vyšiel v Zbierke zákonov dňa 09. 12. 2015, čiastka 98, pod číslom 360/2015 (ďalej „Novela“).

Dôvodom predloženia návrhu Novely bolo zosúladenie vnútroštátnej právnej úpravy, t. j. Colného zákona (zák. č. 199/2004 Z. z. v znení noviel), s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (ďalej len „kódex“), vrátane vykonávacieho nariadenia ku kódexu, delegovaného nariadenia ku kódexu a delegovaného nariadenia upravujúceho prechodné obdobie pre implementáciu informačných systémov vyžadovaných kódexom. Kódex zásadným spôsobom zakotvuje právny rámec pre vykonávanie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme a zásadu, že všetky colné a obchodné transakcie sa musia vykonávať elektronicky.

Novela vychádza zo zásady elektronickej komunikácie, ktorá sa bude v podmienkach Slovenskej republiky uplatňovať zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Príspevok k zákonu o e-Governmente nájdete na našej stránke http://www.hmg.sk/novinky/2015/11/26/zkon-o-e-governmente-a-jeho-posledn-novela. 

Ďalšími ťažiskovými bodmi Novely je najmä:

-         zmena koncepcie oznamovania sumy colného dlhu (§ 53 Colného zákona),

-        nová úprava inštitútu záruky na colný dlh s osobitným dôrazom na záruku formou ručenia (§ 55 Colného zákona) a formou zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorému je rovnocenné predloženie dokladu o vinkulovaní vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v prospech colného úradu, alebo bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov na účet colného úradu (§ 54 Colného zákona),

-        zmeny vyvolané potrebami aplikačnej praxe, napr. legislatívne zakotvenie zníženia sadzby pokuty za colný delikt alebo colný priestupok, ak deklarant dobrovoľne oznámi uvedenie nesprávnych alebo neúplných údajov. 

V nadväznosti na navrhované zmeny colných predpisov sa zároveň menia relevantné ustanovenia:

-         zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších        predpisov,

-          zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov,

-          zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,  

-          zákonov upravujúcich spotrebné dane.

Novela nadobúda účinnosť 1. marca 2016 okrem čl. I až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom začatia uplatňovania všetkých článkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.

 

 

II.                Novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Zákon č. 412/2015 Z. z., zverejnený v Zbierke zákonov dňa 22.12.2015, v čiastke 112 (ďalej „Novela“) mení najmä:

-          zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a                    doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o prevádzke vozidiel“) a

-          zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon                o reklame“).

Zmena, ktorú novela priniesla do zákona o prevádzke vozidiel, sa týka predovšetkým neoprávnenej manipulácie s odometrom, t. j. počítadlom prejdenej vzdialenosti, ktorý je zabudovaný v motorovom vozidle. Za porušenie ustanovení o manipulácii s odometrom Vám môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť pokutu od 3.000 Euro do 50.000 Euro (§ 108e).

Dôvodová správa k Novele uvádza, že: „... dlhoročná slovenská aj zahraničná prax pretáčania kilometrov je v súčasnosti veľmi výhodným obchodom, na ktorom sa dá obohatiť. S príchodom digitálnych odometrov nastúpili "softwaroví" odborníci a stáčanie kilometrov dostalo iné rozmery. Pri tomto úkone si dnes už nikto nezašpiní ruky, kilometre sa totiž stáčajú pomocou počítača napojeného priamo do servisnej zásuvky na aute...“. 

Novela preto zaviedla do zákona o prevádzke vozidiel nový § 23b, ktorý znie nasledovne:

㤠23b

(1)   Je zakázané

a)      neoprávnene manipulovať s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla,

b)      vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie za účelom neoprávnenej manipulácie s          počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla,

c)      predávať kupovať alebo inak neoprávnene manipulovať s dokladmi vydávanými podľa tohtozákona.

(2)   Je zakázané uvádzať na trh Slovenskej republiky, sprístupniť na trh Slovenskej republiky alebo ponúkať

a)      služby, ktoré sú zakázané podľa odseku 1,

b)      technické prostriedky a zariadenia určené do cestných motorových vozidiel, ktoré nie sú súčasťou výbavy motorového             vozidla, a ktoré umožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na       úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,

c)      zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácii červenej farby a modrej farby alebo zvláštne             výstražné znamenia iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa osobitného predpisu 13ba) používať.

Novela zároveň mení zákon o reklame (čl. III) tým, že v § 3 ods. 6 zakazuje prezentáciu výrobkov a služieb, ktorých neoprávnená manipulácia je zakázaná osobitnými predpismi, t. j. vrátane zákona o prevádzke vozidiel (viď vyššie).

Novela nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

 

III.

Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov

Zákon č. 32/2015 Z. z. schválila NR SR dňa 04.02.2015, vyšiel v Zbierke zákonov dňa 28. 2. 2015, v čiastke 10, pod číslom 32/2015 (ďalej „Novela“). Novela mení zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „Zákon“).

Podľa dôvodovej správy bolo cieľom Novely dosiahnuť stav, aby poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý vykonáva funkciu poslanca a inú funkciu vo verejnej správe (napr. funkciu starostu, primátora, predsedu samosprávneho kraja alebo ich zástupcov, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, štatutára alebo člena štatutárneho orgánu verejnoprávnej inštitúcie alebo právnickej osoby zriadenej subjektom verejnej správy), dostával v plnej výške len plat poslanca a za výkon každej ďalšej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy.

Príjmové obmedzenie sa nevzťahuje na:

-          poskytovanie náhrad výdavkov alebo iných obdobných plnení za výkon iných funkcií než ktorých sa týka Novela (viď                    vyššie),

-          príjem z výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva,

-          príjem z činnosti, vykonávanie ktorej je podmienené členstvom alebo registráciou v stavovskej organizácii, alebo

-          príjem z vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.

Novela zároveň stanovuje, že prezidentovi po skončení výkonu jeho funkcie patrí doživotne plat vo výške platu poslanca podľa § 2 ods. 1 a 2 Zákona.

Novela nadobúda účinnosť dňom vykonania najbližších volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (t. j. 05.03.2016), okrem čl. V § 12 ods. 8, ktorý nadobúda účinnosť dňom vykonania najbližších volieb starostov obcí a primátorov miest.

 

IV.

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

Navrhovateľom novely zákona o kolektívnom vyjednávaní č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o kolektívnom vyjednávaní“) bola Vláda SR (Ministerstvo financií SR). Novela bola schválená dňa 10.11.2015 a publikovaná v Zbierke zákonov dňa 09.12.2015, v čiastke 98, pod číslom 361/2015 (ďalej len „Novela“).

Cieľom Novely bolo podľa dôvodovej správy:

-     umožniť využívanie nových foriem kolektívneho investovania a súvisiacich činností, najmä zavedením fondov s premenlivým základným imaním známych pod skratkou SICAV (Société d'investissement à Capital Variable), nakoľko súčasná právna úprava neumožňuje rozvinúť potenciál kolektívneho investovania v takej miere ako v iných členských štátoch EÚ (fondy SICAV sú bežne využívané v Luxemburgu, kde ich bolo k marcu 2015 zaregistrovaných 1230, ako aj v iných finančných centrách; od roku 2014 je tento typ fondov možné vytvárať aj v ČR),

-   transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014) (UCITS V smernica).  

Fondy SICAV (fondy s premenlivým základným imaním)

Fondy SICAV sú v SR až do účinnosti Novely distribuované ako zahraničné fondy na základe tzv. európskeho pasu.  Možnosť vytvárať tuzemské fondy SICAV, čo umožňuje Novela, rozšíri možnosti podnikania slovenských finančných inštitúcií, najmä správcovských spoločností a podporí ich konkurencieschopnosť v prostredí jednotného trhu finančných služieb v rámci EÚ.

Keďže súčasná právna úprava počíta pri správe tuzemských fondov len s podielovými fondmi bez právnej subjektivity, Novela upravuje príslušné časti Zákona o kolektívnom vyjednávaní aj z terminologického hľadiska.

Investičný fond s premenlivým základným imaním je fond s právnou subjektivitou vo forme obchodnej spoločnosti, ktorá má vlastné orgány riadenia. Svoju činnosť  bude môcť vykonávať buď samostatne (samosprávny fond) alebo aj ako fond spravovaný správcovskou spoločnosťou. Nakoľko podľa doterajšej úpravy je z hľadiska zodpovednostných vzťahov pri správe podielových fondov administratívne i súkromno-právne zodpovedná správcovská spoločnosť (podielový fond nemal právnu subjektivitu), Novela zasahuje do mnohých ustanovení o činnosti správcovskej spoločnosti, hoci samotná správcovská spoločnosť nie je subjektom kolektívneho investovania.

Zavedenie investičných fondov s premenlivým základným imaním ako osobitného typu akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním si vyžiadalo úpravy v Obchodnom zákonníku, ktoré zavádza Novela v čl. II.

Novela zároveň mení niektoré ustanovenia:

-          zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení              noviel (čl. III),

-          zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel (čl. IV),

-          zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení noviel (čl. V).

Novela nadobúda účinnosť 18. marca 2016 okrem čl. III (novelizácia zákona o cenných papieroch a investičných službách), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.     


Autor: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.