Prehľad významných zmien v novom Autorskom zákone

cd.jpg

Nový autorský zákon č. 185/2015 Z. z. (ďalej „Autorský zákon“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2016, prináša viacero zmien, ktorých cieľom je (okrem iného) reagovať na potrebu ochrany autorských diel na internete a prispôsobiť právnu úpravu európskym trendom. 

V ďalšom texte by sme Vám chceli predstaviť prehľad najvýznamnejších praktických zmien z pohľadu nového Autorského zákona:

Bude sťahovanie filmov alebo hudby z internetu nelegálne?

Nový Autorský zákon v § 42 upravuje výnimku, kedy dovoľuje fyzickej osobe vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.

Vyhotovenie rozmnoženiny autorského diela pre osobnú potrebu za splnenia vyššie uvedených podmienok nie je nelegálne, avšak v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie nesmie pôvod rozmnoženiny porušovať práva autora, t.j. rozmnoženiny musia pochádzať z autorizovaných, legálnych zdrojov.

 

Nová definícia autorského diela

Autorský zákon prináša novú definíciu autorského diela, ktorým sa rozumie literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela za predpodkladu, že je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľného zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

Novým pojmovým znakom diela sa tak stáva jedinečnosť diela, avšak uvedený pojmový znak je sporný z hľadiska jeho súladu s jeho obsahovým poňatím podľa európskeho práva. Tento pojmový znak sa neaplikuje pri fotografických dielach, počítačových programoch a tvorivých databázach.

 

Povinné informovanie autora o pláne zničiť jeho dielo na verejnom priestranstve

Vlastník veci alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktoré je originálom diela umiestneným na verejnom priestranstve, je povinný v primeranej lehote pred jej zničením alebo trvalým premiestnením informovať autora o tomto zámere. Táto úprava reaguje na situácie, kedy sa autori diel umiestnených na verejnom priestranstve sťažovali, že nemali možnosť pred zničením diela si dielo vziať so sebou alebo ho presunúť na iné miesto.

 

Nová zmluvná úprava

Doterajší samostatný zmluvný typ – zmluva o vytvorení diela, sa z právnej úpravy odstraňuje a zavádza sa osobitný právny základ tvorby autorských diel na objednávku.

Nová úprava obsahuje tiež zmeny v úprave licenčnej zmluvy, napríklad zavádza sa možnosť odstúpiť od výhradnej licenčnej zmluvy v prípade licencie. Právo na odstúpenie vznikne autorovi (i) najskôr uplynutím jedného roka od udelenia výhradnej licencie v prípade, (ii) ak nadobúdateľ nevyužíval licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, hoci je na to povinný. Právo na odstúpenie však autorovi nevznikne, ak je neužívanie výhradnej licencie spôsobené okolnosťami na strane autora. Právo na odstúpenie môže autor uplatniť až po tom, čo (iii) písomne vyzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy výhradnú licenciu využil a nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije.

Zároveň sa zavádzajú nové inštitúty – tzv. rozšírená hromadná licenčná zmluva a multiteritoriálna licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel.

Nový Autorský zákon vypúšťa zmluvu o vytvorení diela a upravuje len režim diela vytvoreného na objednávku. Zároveň - ak autor vytvoril dielo na objednávku, platí, že udelil súhlas na jeho použitie na účel vyplývajúci zo zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.

Ak si zmluvné strany nedohodnú inak a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa, autor je oprávnený dielo na objednávku sám použiť ako aj udeliť súhlas na jeho použitie.

Rovnako ako podľa predchádzajúcej právnej úpravy platia tri výnimky zo všeobecného režimu v prípade počítačových programov, tvorivých databáz a kartografických diel, ktoré boli vytvorené na objednávku. Na tieto druhy diel sa bude aplikovať právny režim zamestnaneckého diela, t.j. objednávateľ diela bude vykonávať k dielu rovnaké práva ako zamestnávateľ k zamestnaneckému dielu.

 

Postúpenie práv zamestnávateľa na tretiu osobu

Zamestnávateľ môže v súlade s § 90 ods. 5 Autorského zákona postúpiť právo výkonu majetkových práv k zamestnaneckému dielu tretej osobe aj bez súhlasu zamestnanca, ak nie je dohodnuté inak. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bola možnosť postúpenia výkonu majetkových práv k zamestnaneckému dielu podmienená udelením súhlasu zo strany zamestnanca. Z praktického hľadiska bývalo problematické získať tento súhlas zamestnanca najmä v prípadoch, keď už u zamestnávateľa nepracoval, resp. ho odmietal udeliť.

 

Poplatky za elektronické zariadenia a nosiče

Autorský zákon prináša výraznú zmenu vo výške poplatkov za viaceré typy elektroniky a počítačových programov.

V súlade s § 36 ods. 2 Autorského zákona vzniká povinnosť zaplatiť autorovi za použitie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu a reprografiu náhradu odmeny zo základu na jej výpočet a vo výške podľa prílohy č. 2 k Autorskému zákonu.

V praxi to znamená, že ak kúpite elektronické zariadenie, ktoré je schopné vyhotoviť rozmnoženinu chráneného obsahu, zaplatíte aj uvedené poplatky v cene zariadenia. Ich výška sa líši od typu zariadenia, napríklad:

-                       za médiá (ako CD nosič, DVD nosič, Blu-ray nosič, minidisk, USB kľúč, pamäťová karta, pevný disk, ktorý nie je zabudovaný v                                  technickom zariadení a pod.) vo výške 6% z ceny média;

-                     za technické zariadenia umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela na pevný disk, USB kľúč alebo iný nosič (napr. audio-video                          rekordér, set-top box, smart TV, herná konzola) vo výške 3% z ceny zariadenia;

-                     za mobilný telefón vo výške 0,7% z ceny zariadenia;

-                     za tablet vo výške 0,6% z ceny zariadenia;

-                     za počítač vo výške 0,85% z ceny zariadenia;

-                     za kameru vo výške 1% z ceny zariadenia;

-                      za fotoaparát vo výške 0,35% z ceny zariadenia.

 


Autor: JUDr. Eva Lobotková

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.