Definícia konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s odkazom aj na novú právnu úpravu účinnú od 18.04.2016

Zákon č. 252/2015 Z. z. zaviedol do znenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“. Stalo sa tak za účelom, aby zmluvy vo verejnom obstarávaní uzatvárali iba subjekty so známou vlastníckou štruktúrou až po úroveň fyzických osôb (1).


(1) Dôvodová správa k zákonu č. 252/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Podrobná legálna definícia bola do ZVO zapracovaná znením nového § 12a, z ktorého možno vyvodiť, že pod konečným užívateľom výhod sa rozumie vždy fyzická osoba, ktorá sa skutočne (reálne), t. j. bez ohľadu na formálno-právny stav uchádzača, podieľa na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby, fyzickej osoby (podnikateľa) alebo združenia majetku podľa jednotlivých ustanovení § 12a ZVO.

Pod „skutočným (reálnym konaním)“ fyzickej osoby pritom rozumieme jej konanie na základe akejkoľvek dohody, vrátane dohôd vyplývajúcich z blízkych osobných alebo rodinných väzieb či dokonca na základe protiprávnej dohody (napr. § 66a v spojení s § 186a Obchodného zákonníka upravujúce vzťah ovládajúcej a ovládanej osoby). Zároveň platí, že formálno-právny stav o vlastníckej a riadiacej štruktúre právnickej osoby zaznamenaný napr. v dokumentoch, ktoré sú obsahom zbierky listín, sa nemusí zhodovať so stavom faktickým. V takom prípade je pre identifikáciu konečného užívateľa výhod rozhodujúci stav faktický, nie stav podľa formálnych záznamov o obchodnej spoločnosti.

Jedným z viacerých prípadov tzv. konečného užívateľa výhody je fyzická osoba, ktorá má pri právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (§  12a ods. 1 písm. a) bod 1 ZVO). Z tejto formulácie vyplýva, že konečným užívateľom výhod nie je napríklad taká fyzická osoba, ktorá je v pozícii tzv. nominovaného spoločníka a ktorá je v obchodnom registri uvedená ako držiteľ podielu na základnom imaní spoločnosti v určitej výške (napr. 30 %) iba formálne. Konečným užívateľom výhod podľa citovaného ustanovenia bude len taká fyzická osoba, ktorá je spoločníkom spoločnosti, v prospech a na účet ktorej je predmetný podiel na základnom imaní skutočne držaný, napríklad na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy.

Za konečného užívateľa výhod podľa § 12a ods. 1 písm. a) bod 2 ZVO je potrebné považovať fyzickú osobu, ktorá môže reálne ustanoviť štatutárny orgán právnickej osoby, a to prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby. Fyzická osoba, ktorá je v pozícii iba akéhosi „medzičlánku“, ktorý plní pri ustanovení štatutárneho orgánu pokyny alebo inštrukcie inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, sa teda za konečného užívateľa výhod nepovažuje. Konečným užívateľom výhod je teda taká fyzická osoba, ktorá reálne rozhoduje o ustanovení štatutárneho orgánu v právnickej osobe, a to bez ohľadu na reťaz právnických osôb alebo fyzických osôb, prostredníctvom ktorých sú pokyny alebo inštrukcie o ustanovení štatutárneho orgánu vykonávané.

Podľa § 12a ods. 1 písm. a) bod 3 ZVO je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá iným spôsobom ovláda právnickú osobu, napríklad reálne vykonáva väčšinu hlasovacích práv v právnickej osobe, a to aj sprostredkovane, prostredníctvom inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Príkladom môže byť situácia, keď je žiadateľom o zápis do registra konečných užívateľov výhod právnická osoba „A“, v ktorej má iná právnická osoba „B“ podiel na hlasovacích právach vo výške 53 %. V právnickej osobe „B“ má následne 51 % podiel na hlasovacích právach ďalšia právnická osoba „C“, pričom v právnickej osobe „C“ má 80 % podiel na hlasovacích právach fyzická osoba „X. Y.“ Nepriamy podiel fyzickej osoby „X. Y.“ na hlasovacích právach v právnickej osobe „A“ – žiadateľovi o zápis do registra je podľa výpočtu: (80/100) x (51/100) x (53/100) = 0,219 x 100 = 21,9 %. Fyzická osoba „X. Y.“ teda nie je konečným užívateľom výhod právnickej osoby „A“ podľa § 12a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní, keďže jej nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe „A“ je nižší ako 25 %. Avšak, keďže fyzická osoba „X. Y.“ má väčšinu hlasovacích práv v právnickej osobe „C“ a následne, prostredníctvom právnickej osoby „B“ aj v samotnej právnickej osobe „A“ (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod), je fyzická osoba „X. Y.“ konečným užívateľom výhod právnickej osoby „A“ na základe § 12a ods. 1 písm. a) bod 3 ZVO. V predmetnom prípade ide totiž síce o sprostredkované, avšak skutočné ovládanie právnickej osoby „A“ fyzickou osobou „X. Y.“, a to na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na hlasovacích právach fyzická osoba „X. Y.“ – konečný užívateľ výhod.

Uvedené vyplýva jednak zo znenia ZVO, ale aj z účelu zákona, ktorým bol podľa dôvodovej správy k novele ZVO register konečných užívateľov výhod zriadený, t. j. deklarovať skutočného a nielen formálneho (zdanlivého, nastrčeného) vlastníka, resp. požívateľa výhod subjektu, ktorému bola zadaná zákazka vo verejnom obstarávaní. Zároveň to jednoznačne vyplýva z článku 3 bodu 6 písm. a) podbodu i) smernice EÚ 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (tzv. 4. smernica EÚ o AML), cit.: „konečný užívateľ výhod“ je akákoľvek fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) skutočne ovláda(-jú) alebo vykonáva(-jú) kontrolu ...“. (2)

Pre úplnosť uvádzame, že NR SR prijala pred časom nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z., ktorý v častiach, týkajúcich sa verejného obstarávania, nadobudne účinnosť 18.04.2016. Nový zákon o verejnom obstarávaní zrušuje a zároveň nahrádza aktuálny ZVO, avšak problematiku konečného užívateľa výhod a súvisiacich podmienok uzatvárania zmlúv na základe postupov verejného obstarávania upravuje obdobným spôsobom ako aktuálny ZVO v platnom znení.


(2) Výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie  č.: 8/2015


Autor: HMG Advisory Group

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.