Náležitosti reštrukturalizačného posudku

Náležitosti reštrukturalizačného posudku s ohľadom na zákon č. 87/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V podnikateľskom prostredí je úpadok dlžníka negatívny, avšak pomerne obvyklý jav. Ak dlžníkovi úpadok hrozí, alebo ak sa už v úpadku nachádza,  je možné tento stav riešiť i cestou reštrukturalizačného konania

Pre úspešnosť samotnej reštrukturalizácie je však potrebné splniť určité ekonomické a právne predpoklady, ktoré musia byť osvedčené ešte pred podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Prostriedkom, ktorým sa ekonomické predpoklady dlžníka osvedčujú, je reštrukturalizačný posudok (ďalej aj len ako „posudok“). 

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „ZKR“) v ustanovení § 110 uvádza taxatívny výpočet obligatórnych náležitostí posudku.

V posudku musí byť predovšetkým uvedená presná identifikácia dlžníka, teda jeho názov, resp. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania dlžníka, identifikačné číslo, prípadne ďalšie údaje, ktoré napomôžu odlíšiť dlžníka od iných subjektov a podrobná charakteristika jeho podnikateľskej činnosti. Súčasťou posudku musí byť taktiež zistenie, či je dlžník v úpadku alebo či mu úpadok hrozí, odôvodnenie tohto stavu a špecifikácia času, kedy k daným skutočnostiam došlo. Zaradenie podrobného opisu finančnej a obchodnej situácie dlžníka, ktoré je ďalšou obligatórnou náležitosťou posudku, vrátane uvedenia dôvodov, na základe ktorých sa dlžník dostal do úpadku, napomáha pri vyhodnotení jeho ekonomickej situácie. Na základe týchto informácií je následne možné posúdiť, či bola zo strany dlžníka splnená povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, resp. jeho záujem na samotnom riešení úpadku. Ďalšou obligatórnou náležitosťou posudku je popis jednotlivých opatrení, ktoré dlžník vykonal v rámci svojej povinnosti predchádzať úpadku (§ 4 ods. 1 ZKR).

Novela ZKR v roku 2012 zaviedla ďalšiu obligatórnu náležitosť - podrobné zhodnotenie právnych úkonov dlžníka, pri ktorých je možné s odbornou starostlivosťou predpokladať ich odporovateľnosť, čo má dôležitú výpovednú hodnotu o správaní dlžníka pred podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie a taktiež napovedá o skutočnom záujme dlžníka na dobrom výsledku reštrukturalizácie a uspokojení svojich veriteľov.

Účinnosťou zákona č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj ako len „Novela č. 87/2015“) vznikla reštrukturalizačnému správcovi ďalšia povinnosť - uviesť v posudku zoznam právnych úkonov so spriaznenými osobami, ktoré mohli mať za následok stav úpadku, resp. boli uskutočnené počas hroziaceho úpadku alebo v úpadku. Novela č. 87/2015 pri tom odkazuje na predpisy obchodného práva upravujúce zákaz konkurencie, zákaz vrátenia vkladov, zákaz vrátenia plnení nahradzujúcich vlastné zdroje, transakcie s konfliktom záujmov, zákaz vyplácania zisku a rozdeľovania vlastných zdrojov.

Ďalšou obligatórnou náležitosťou posudku je označenie osôb, ktoré ručia za záväzky dlžníka, prípadne ktoré zabezpečujú záväzky dlžníka svojim majetkom a opis tohto majetku.

Rozhodujúcou náležitosťou posudku je odporučenie, resp. neodporučenie reštrukturalizácie dlžníka spolu s podrobným odôvodnením záveru, ku ktorému správca dospel.

Vyhotovený posudok musí byť datovaný.

Ak je záver správcu odporúčací, musí posudok povinne obsahovať ďalšie náležitosti ustanovené § 110 ods. 2 ZKR. Patrí medzi ne najmä zhodnotenie veriteľov dlžníka z hľadiska ich práv a ekonomických záujmov, ktoré v sebe obnáša aj zhodnotenie jednotlivých pohľadávok z hľadiska ich zabezpečenia a pod. Vzhľadom na skutočnosť, že inštitút reštrukturalizácie predpokladá zachovanie prevádzky podniku dlžníka, prípadne aspoň jej podstatnej časti, v posudku je potrebné podrobne rozobrať predpoklady a opatrenia, za akých je to možné a vyhodnotiť reálnosť ich splnenia. Správca musí v odporúčacom posudku ďalej navrhnúť podrobný rozbor možných metód reštrukturalizácie a podmienok ich uskutočniteľnosti vrátane odôvodnenia, prečo možno pri reštrukturalizácii predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu. V reštrukturalizačnom posudku musí byť taktiež vymedzené, ktoré právne úkony budú po povolení reštrukturalizácie podliehať súhlasu správcu.

Posudok, ktorý odporúča reštrukturalizáciu dlžníka a je vypracovaný po 29.04.2015,  musí, okrem vyššie uvedeného, obsahovať aj údaj o výške čistého zisku a iných vlastných zdrojoch dlžníka, ktoré boli rozdelené jeho členom v posledných dvoch rokoch pred začatím reštrukturalizačného konania. Na základe týchto informácii veritelia získajú obraz o tom, či dlžník úmyselne neznížil svoje aktíva, a tým zabránil vyššiemu uspokojeniu pohľadávok svojich veriteľov pred podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie.

Novela č. 87/2015 do ustanovenia § 110 ZKR zaviedla aj povinnosť audítora alebo súdneho znalca vyjadriť sa k tomu, či účtovná závierka dlžníka pripojená k návrhu na povolenie reštrukturalizácie, poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii dlžníka. Existencia pochybností o skutočnostiach uvedených v účtovnej závierke dlžníka totiž výrazne vplýva na dôveryhodnosť dlžníkovho úmyslu vysporiadať pohľadávky veriteľov priaznivejším spôsobom ako v konkurze.

Na záver považujem za potrebné zdôrazniť, že všetky vyššie uvedené náležitosti sú obligatórnou súčasťou reštrukturalizačného posudku a ich absencia má za následok neúplnosť jednej z príloh návrhu na povolenie reštrukturalizácie, a tým i neúspech v samotnom reštrukturalizačnom konaní.

 


Použitá literatúra:

-          Ďurica, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2015, 1456 s.

-          Pospíšil, B. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. Bratislava : Iura Edition, spol. s.r.o., 2012, 650 s.


Autor: Mgr. Barbora Bartáková

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.