ČO NOVÉ V PRÁVE NÁM PRINESIE január 2016?

Vážení klienti!

Keďže sa koniec kalendárneho roka nezadržateľne blíži a hneď od nového roka nás čaká viacero významných legislatívnych zmien, dovoľujeme si dať Vám do pozornosti niektoré z nich. K tým, ktoré budú mať pre našu (Vašu) prácu osobitný význam, sa podrobnejšie vrátime v novom kalendárnom roku.

1.       Zmeny v Obchodnom zákonníku a niektorých ďalších zákonoch (novela č. 87/2015 Z. z.)

·         Rozhodnutie o vylúčení

Súd môže vydať rozhodnutie, podľa ktorého fyzická osoba nesmie po dobu určenú v rozhodnutí, alebo po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve.

·         Zmeny pri zložení vkladu

Novelou sa zjednoduší založenie s.r.o., nakoľko podnikateľom odpadá povinnosť dokladovať zloženie základného imania na účet v banke. Od 1. januára 2016 už nebude potrebné preukazovať splatenie základného imania doložením výpisu/potvrdenia z banky - povinnosť priložiť k návrhu vyhlásenie správcu vkladu však zostáva nedotknutá (tento stav platil do 1.1.2013).

·         „Kríza“ a spoločnosť v kríze

Novela zavádza pojem „kríza“ a „spoločnosť v kríze – ktorou sa môže stať iba s.r.o., komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba a a. s. (zákon vylučuje, aby sa „spoločnosťou v kríze“ stali banky, zaisťovne, poisťovne, zdravotné poisťovne, správcovské spoločnosti, či obchodníci s cennými papiermi.)

Spoločnosť je považovaná za spoločnosť v kríze, ak je v úpadku, alebo ak jej úpadok hrozí. Spoločnosť tak bude povinná sledovať nielen to, či sa nachádza v úpadku, ale aj to, či jej úpadok nehrozí/hrozí (tzv. „hroziaci úpadok“).

Zákon zavádza „plnenie nahradzujúce vlastné zdroje financovania“, ktoré má ambíciu viesť spoločnosť, resp. jej spoločníkov/akcionárov k tomu, aby v prípade finančných problémov oficiálne zvýšili svoje základné imanie, t. j. aby vzniknutú situáciu neriešili  prostredníctvom úverov alebo obdobných plnení.

·         Register diskvalifikácií

(zmeny vykonané novelou č. 87/2015 Z. Z. sa dotýkajú aj zákona o obchodnom registri a zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky)

Zriaďuje sa tzv. register diskvalifikácii, t. j. zoznam osôb, ktoré na základe rozhodnutia súdu nemôžu vykonávať funkciu:

  • člena štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve
  • člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve
  • vedúceho organizačnej zložky podniku
  • vedúceho podniku zahraničnej osoby
  • vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby  
  • prokuristu

Takýto zákaz môže byť účinný po dobu uvedenú v rozhodnutí alebo po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Súd pred vykonaním zápisu do obchodného registra sám automaticky preverí, či osoba, ktorá sa navrhuje zapísať, nie je vedená v registri diskvalifikácii. Register diskvalifikovaných osôb bude vedený na Okresnom súde v  Žiline pre územie celej SR.

 

2.       Zmeny v zákone o správe daní - daňový poriadok (novela č. 269/2015 Z. z.)

Od roku 2016 nastane v správe daní niekoľko zmien, najmä v prípade

-       podávania dodatočných daňových priznaní (viď napr. § 16 odsek 9: „Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie konanie nezačne (§ 68 ods. 1), dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.“

-       ukladania pokút (viď napr. nové znenie § 155 zákona)

 

3.       Zmeny v zákone o DPH (novela č. 268/2015 Z. z.)

Novela zákona o DPH prináša viaceré zmeny, napríklad:

-       zníženie sadzby DPH na vybrané druhy potravín – od 1. januára 2016 sa začne uplatňovať znížená 10 % sadzba DPH na vybrané druhy potravín (zoznam potravín so zníženou DPH si prečítajte napr. na: http://www.teraz.sk/slovensko/oficialny-zoznam-potraviny-dph/158417-clanok.html )

-       uplatňovanie DPH na základe platieb – malí a strední podnikatelia sa budú môcť rozhodnúť pre nový režim uplatňovania DPH na základe platieb, kedy budú DPH platiť len z faktúr, ktoré im ich odberateľ skutočne uhradí,

-       rozpísanie bločkov v kontrolnom výkaze – niektorých podnikateľov sa dotkne aj zmena v kontrolnom výkaze, kde za určitých okolností budú musieť všetky pokladničné doklady rozpísať podľa jednotlivých dodávateľov,

-       daňový úrad zaregistruje pre DPH všetkých žiadateľov – dôvodom pre zamietnutie dobrovoľnej registrácie už nebude skutočnosť, že žiadateľ odmietne zložiť zábezpeku na DPH,

-       presnejšie pravidlá pre pomerné odpočítanie DPH – do zákona o DPH sa dostanú konkrétnejšie postupy, ako určiť pomer použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie,

-       zmena podmienok pre vrátenie nadmerného odpočtu v skoršej lehote – podmienky, na základe ktorých je možné platiteľovi vrátiť nadmerný odpočet v skoršej lehote, sa zmiernia,

-       rozšírenie prípadov samozdanenia – rozširuje sa povinnosť platiť DPH pri nadobudnutí tovaru od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak miestom jeho dodania je tuzemsko.

 

4.       Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (novela č. 241/2015 Z. z.)

Citovaná novela nadobudla účinnosť 01.11.2015, zmeny, ktoré priniesla, sa však budú aplikovať v troch fázach – k 1. novembru 2015, k 1. januáru 2016 a k 1. marcu 2016. 

Cieľom novely zákona je napríklad:

-       upraviť zdaňovanie cigár a cigariek tak, aby bol základ dane pre tento tabakový výrobok vyjadrený v kilogramoch (doposiaľ bol vyjadrený v kusoch) a tiež zmeniť sadzbu dane na cigary a cigarky z kusov na kilogram výrobku  (účinnosť od 1. januára 2016),

-       zmena znaku pre sadzbu dane, ktorý sa uvádza na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek z veľkého písmena A na veľké písmeno „B“ (od 1. januára 2016), pričom spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“ bude možné uvádzať do daňového voľného obehu do 29. februára 2016 a predávať do 31. decembra 2016,

-       zakázať predaj spotrebiteľského balenia cigariet s iným počtom ako 20 kusov cigariet  (v zmysle európskeho nariadenia sa počet cigariet zvýši zo súčasných 19na 20 cigariet v každom spotrebiteľskom balení  - účinnosť od 1. marca 2016), pričom spotrebiteľské balenia cigariet s 19 ks bude možné na území SR predávať do 31.03.2016,

-       zakázať predaj spotrebiteľského balenia tabaku s hmotnosťou menšou ako 30 gramov (účinnosť od 1. marca 2016), pričom 20 g spotrebiteľské balenie tabaku bude možné na území SR predávať do 20.05.2017.

 

     5.       Autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z. z., zákon ruší predchádzajúci zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve)

Dôvodom prijatia úplne nového zákona bola najmä potreba zmeny v oblasti ochrany autorských práv, vyplynula však aj z nevyhnutnosti riešiť problémy súvisiace s otvorenými zdrojmi vzdelávania, opakovaným používaním informácií verejného sektora, alebo používaním autorských diel knižnicami, galériami, múzeami a archívmi.

Nový autorský zákon napríklad:

-       definuje niektoré pojmy, ktoré doterajší zákon neupravoval (napr. divadelné dielo, dielo výtvarného umenia, audiovizuálne použité dielo, verejné licencie a ďalšie),

-       rozširuje negatívne vymedzenie predmetu autorského práva (po novom sa za predmet autorského práva nebude považovať napr. územnoplánovacia dokumentácia, viaceré symboly (štátny, obecný, samosprávny), prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných, dielo tradičnej ľudovej kultúry, výsledok výkonu určených profesií (napr. znalca),

-       znižuje minimálnu výšku kúpnej ceny, z ktorej sa vypočítava právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia,

-       nanovo definuje pojem „vysielanie diela“,

-       zavádza pojem retransmisia diela, rozlišuje pojmy retransmisia a káblová retransmisia,

-       autor bude mať po novom právo na to, aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela, túto vec dočasne poskytol, ak o to autor požiada, je to nevyhnutné na uplatnenie práva autora použiť svoje dielo podľa autorského zákona a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka alebo iného užívateľa tejto veci,

-       zavedie novú povinnosť vlastníka alebo užívateľa veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela umiestneným na verejnom priestranstve, a to povinnosť v primeranej lehote pred jej zničením alebo trvalým premiestnením informovať autora o zámere zničiť alebo trvalo premiestniť túto vec,

-       doplňuje a rozširuje výnimky a obmedzenia, ktoré umožňujú použitie diel bez súhlasu autora a uhradenia odmeny autorovi,

-       zavádza nové pravidlá pri citácii a použití diela,

-       stanovuje nové povinnosti zaplatiť autorovi náhradu odmeny,

-       zavádza právo bez súhlasu autora použiť dielo na účel karikatúry, paródie alebo pastiša (nový pojem), a to spôsobom, ktorý nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom,

-       zavádza možnosť použitia diela na úradné účely,

-       rozširuje diapazón neoprávnených zásahov do autorského práva (neoprávneného zásahu sa dopustí napríklad aj ten, kto za priamy alebo nepriamy majetkový prospech poskytuje služby alebo vyrába, dováža, rozširuje predajom alebo nájmom, propaguje takéto rozširovanie, alebo vlastní zariadenia, výrobky alebo súčiastky, ktoré sú propagované alebo ponúknuté na predaj na účel obchádzania účinných technologických opatrení alebo obchádzania nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa autorského zákona),

-       zavádza právo na odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie,

-       zavádza nové zmluvné typy - rozšírená hromadná licenčná zmluva, multiteritoriálna hromadná licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel

 

6.       Nový zákon o správcoch bytových domov (zákon č. 246/2015 Z. z.)

Zákon o správcoch bytových domov zároveň mení zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Zákon zavádza zoznam správcov, ktorý bude vedený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a bude verejne prístupný na webovom sídle ministerstva http://www.telecom.gov.sk/.

Správca musí byť zapísaný v zozname a spĺňať podmienky stanovené týmto zákonom, musí mať odbornú spôsobilosť alebo musí mať v pracovnom pomere zodpovedného zástupcu, ktorý má požadovanú odbornú spôsobilosť. Odborná spôsobilosť sa získava absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania, ktoré je zamerané na základné právne predpisy týkajúce sa výkonu správy bytových domov, administratívne zabezpečenie výkonu správy, odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov a finančný manažment a hospodárenie. Správca musí mať zriadenú kanceláriu vo verejne prístupnej budove. Úradné hodiny pre vlastníkov musia byť najmenej dva dni v týždni minimálne 4 za sebou idúce hodiny. Správca musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov.

Dohľad nad dodržiavaním podmienok pre výkon činnosti správcov bude vykonávať ministerstvo prostredníctvom poverenej osoby. Z dôvodov stanovených v zákon môže ministerstvo vyčiarknuť správcu zo zoznamu správcov.

Správca, ktorý spravuje bytové domy musí splniť podmienky podľa nového zákona najneskôr do 31.12.2017.

 

7.       Nový zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z.) reformne mení fungovanie s odpadmi.

Upravuje najmä:

a)       programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,

b)      opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,

c)       práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,

d)      rozšírenú zodpovednosť výrobcov,

e)       nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,

f)       nakladanie s komunálnym odpadom,

g)      cezhraničný pohyb odpadov,

h)      informačný systém odpadového hospodárstva,

i)        pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,

j)        zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a

k)      činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku.

Príprava a schvaľovanie zákona sa nezaobišli bez výraznej kritiky. Zákon, okrem iného, prinesie zvýšené náklady na odpady a obaly, nie však od 01. januára 2016, ale až od 01. júla 2016. Ministerstvo ŽP predpovedá, že to bude v oblasti obalov 3 násobok. Reálne predpoklady sú na úrovni 5-7 násobku. Zaplatia to firmy, ktoré balia, či plnia výrobky do obalov. Vyzbierané prostriedky sa použijú na triedený zber v obciach a mestách, čo bude pravdepodobne najvýraznejšia nákladová položka. Ďalšie náklady zhltnú povinné marketingové aktivity, či kontrolné mechanizmy.

 

8.       Novela zákona o rodine (novela č. 175/2015 Z. z.)

Cieľom novely zákona o rodiny bolo posilnenie ochrany maloletých detí a zabezpečiť stabilitu v rodine, a to nielen medzi rodičmi a deťmi, ale aj medzi deťmi a starými rodičmi, na základe čo došlo k doplneniu viacerých základných zásad (rodina je základnou bunkou spoločnosti a spoločnosť chráni všetky formy rodiny, rodičovstvo je uznávaným poslaním muža a ženy a spoločnosť poskytuje rodičovstvu ochranu, ale aj hmotnú podporu pri výkone rodičovských práv a povinností, spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejším stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa, rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom, pri všetkých činnostiach týkajúcich sa maloletých sa bude brať do úvahy najlepší záujem dieťaťa a pod.).

-          sprísňujú sa podmienky pre rozhodnutie o zákaze styku rodiča s dieťaťom,

-       pokiaľ je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže po novom upraviť aj styk dieťaťa s jeho starými rodičmi, strýkom, tetou alebo inou blízkou osobou,

-       maloleté dieťa má právo vyjadriť samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú,

-       na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti postačí, ak jeho blízki, napr. starí rodičia, či súrodenci, majú trvalý pobyt alebo iný obdobný pobyt na území členského štátu Európskej únie,

-       ústavná starostlivosť prichádza do úvahy až ako prostriedok ultima ratio, teda krajné, posledné riešenie, keď nie je možná náhradná osobná starostlivosť, či pestúnska starostlivosť,

-       novela dáva manželovi možnosť dlhšej lehoty na zapretie otcovstva, doteraz mohol manžel zaprieť otcovstvo do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o narodení dieťaťa jeho manželke, po novom tak môže urobiť do troch rokov, odkedy sa dozvedel o skutočnosti spochybňujúcej, že je otcom,

-       pri osvojení dieťaťa, ktorého matka požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom bude platiť pravidlo, že na osvojenie takéhoto dieťaťa sa nevyžaduje súhlas rodičov, ak žena neprejavila počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa záujem o dieťa, čím sa  poskytuje žene- matke, dlhší čas na rozmyslenie a prípadnú zmenu záujmu o svoje dieťa.

 

9.       Zmeny v zákone o službách zamestnanosti (novela č. 353/2015 Z. z.)

Významnou zmenou je (okrem ďalších úprav) zavedenie príspevku na podporu mobility za prácou.

 

10.   Zákon o príspevku športovému reprezentantovi (zákon č. 112/2015 Z. z.)

Zákon upravuje poskytovanie príspevku športovému reprezentantovi ako štátnej sociálnej dávky, ktorej účelom je finančne zabezpečiť športovca, ktorý ako športový reprezentant Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky alebo Slovenskej republiky získal medailové ocenenie na olympijských hrách, paralympijských hrách, deaflympijských hrách,  majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách Európy.

 

11.   Mení sa suma minimálnej mzdy (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2015 Z. z.)

     Suma minimálnej mzdy sa od 1.1.2016 ustanovuje na:

  • 405,00 Eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 2,328 Eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
  •  

12.   Mení sa výška štátnej prémie na stavebné sporenie (Opatrenie MF SR č. 227/2015 Z. z.)

      Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016 je 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.

 

Z ďalších právnych predpisov vyberáme:

-       zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-       zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-       predpis č. 344/2015 Z. z. - Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,

-       predpis č. 170/2015 Z. z. - Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody,

-       predpis č. 177/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh,

-       predpis č. 225/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami,

-       zákon č. 247/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnosť,

-       predpis č. 261/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov,

-       predpis č. 271/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach,

-       predpis č. 275/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov,

-       zákon č. 276/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania,

-       zákon č. 278/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

-       zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-       predpis č. 283/2015 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016,

-       predpis č. 292/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov,

-       predpis č. 294/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení neskorších predpisov,

-       predpis č. 295/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia,

-       predpis č. 297/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky,

-       predpis č. 308/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami,

-       predpis č. 316/2015 Z. z. - Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov,

-       predpis č. 327/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti,

-       predpis č. 328/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov,

-       zákon č. 337/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-       zákon č. 338/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony,

-       zákon č. 339/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,

-       predpis č. 341/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti,

-       predpis č. 342/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu,

-       zákon č. 346/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.,

-       zákon č. 347/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-       zákon č. 348/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-       zákon č. 350/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,

-       zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-       zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

-       zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-       predpis č. 365/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,

-       predpis č. 367/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách,

-       zákon č. 253/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

-       zákon č. 333/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.,

-       predpis č. 367/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách,

-       zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-       zákon č. 345/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

-       zákon č. 354/2015 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

-       predpis č. 364/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z.,

-       zákon č. 356/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Autor: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.