Účasť spoločníka v obchodnej spoločnosti po vyhlásení konkurzu na jeho osobu

V zmysle platnej právnej úpravy je možné vyhlásiť konkurz na majetok ako fyzickej osoby, tak aj právnickej osoby.

Primárnym právnym predpisom upravujúcim konkurz je Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Tento zákon v ustanovení § 2 taxatívne vymenúva, na ktoré organizácie a inštitúcie nie je možné vyhlásiť konkurz. 

Vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka vyvoláva viacero právnych účinkov postihujúcich dlžníka, resp. jeho majetok. V neposlednom rade má vyhlásenie konkurzu na majetok fyzickej osoby vplyv aj na jeho prípadnú účasť v obchodnej spoločnosti.  

Vo všeobecnosti platí, že vplyv vyhlásenia konkurzu na majetok spoločníka vo vzťahu k spoločnosti je závislý od právnej formy spoločnosti. V zmysle ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) sú spoločnosťami verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

V prípade spoločníka vo verejne obchodnej spoločnosti platí, že vyhlásením konkurzu na jeho majetok, resp. zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, sa spoločnosť zrušuje (§ 88 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka). Zostávajúci spoločníci sa však môžu zmenou spoločenskej zmluvy dohodnúť, že spoločnosť trvá aj naďalej bez spoločníka, ktorého sa dôvod zrušenia spoločnosti týka (§ 88 ods. 2 Obchodného zákonníka).  Dotknutý spoločník má právo na vyrovnávací podiel podľa ustanovenia § 61 ods. 2 a 3 a ustanovenia § 89 Obchodného zákonníka, ktorý sa stane súčasťou konkurznej podstaty.

Ak je spoločník komanditistom v komanditnej spoločnosti, vyhlásením konkurzu na jeho majetok, resp. zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku zaniká jeho účasť v spoločnosti a nárok na vyrovnávací podiel sa stáva súčasťou konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 102 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak by bol spoločník komplementárom v komanditnej spoločnosti, v prípade vyhlásenia konkurzu na jeho majetok, resp.  zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, sa subsidiárne použije ustanovenie § 88 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka a nasl., podobne ako pri verejnej obchodnej spoločnosti.

V prípade účasti spoločníka v spoločnosti s ručeným obmedzením došlo v tomto kalendárnom roku k zmenám. Je potrebné rozlišovať, či ide o tzv. jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným alebo o spoločnosť s ručením obmedzeným s viac ako jedným spoločníkom. Pri tzv. jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným sa novelou Obchodného zákonníka (zákonom č. 87/2015 Z. z.), účinnou od 29.04.2015, právne následky v prípade vyhlásenia konkurzu, resp. zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku zmenili tak, že sa jednoosobová spoločnosť s ručenímobmedzeným nezrušuje. Vychádzajúc z Dôvodovej správy k predmetnému zákonu, v prípade vyhlásenia konkurzu na jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, resp. zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, obchodný podiel jediného spoločníka pripadne do konkurznej podstaty a bude ho možné speňažiť správcom konkurznej podstaty. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá ma viac ako jediného spoločníka, je potrebná aplikácia ustanovenia § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok spoločníka, zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku má rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom. Následne má spoločník právo na vyrovnávací podiel, ktorý bude v prípade vyhlásenia konkurzu spadať do konkurznej podstaty.     

Pri vyhlásení konkurzu na akcionára v akciovej spoločnosti alebozamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku akcionára nemajú tieto skutočnosti vplyv na existenciu akciovej spoločnosti, pričom majetkové práva vyplývajúce z akcií budú tvoriť konkurznú podstatu.

Záverom je možné konštatovať, že v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok spoločníka spoločnosti je ďalšia existencia spoločnosti závislá jednak od formy spoločnosti, ale aj od počtu spoločníkov v spoločnosti a ich prípadnej vôle zachovať existenciu spoločnosti (napr. § 88 ods. 2 Obchodného zákonníka).


Autor: JUDr. Tomáš Štefko

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.