Záväzné právne predpisy na portáli Slov-Lex pre všetkých a bezplatne!

IMG_0312.JPG

Čo je Slov-Lex?

Projekt s názvom Elektronická zbierka zákonov (Slov-Lex) má byť podľa Vlády Slovenskej republiky kľúčovým projektom pre zefektívnenie a modernizáciu tvorby práva a zlepšenie využívania zdrojov práva.

Berúc do úvahy jednu zo základných zásad práva, podľa ktorej „neznalosť práva neospravedlňuje“, čo možno zjednodušene vyložiť aj tak, že každý by si mal byť vedomý práv a povinností, ktoré pre neho vyplývajú z platného právneho poriadku, projekt Slov-Lex by mal prispieť k lepšiemu napĺňaniu uvedenej zásady.

Projekt má zabezpečiť efektívny prístup všetkých k platnej legislatíve a má sa stať účinným pracovným nástrojom nielen pre odbornú verejnosť. 

Prevádzkovateľom portálu je Ministerstvo spravodlivosti SR.

Portál Slov-Lex sa prehľadné delí na štyri hlavné časti – dva prepojené informačné systémyeZbierka“ a „eLegislatíva a časti Právo EÚ a Judikáty.

V prípade „eZbierky“ ide o informačný systém na poskytovanie právne záväzných elektronických a informatívnych konsolidovaných znení právnych predpisov a iných noriem adresátom práva, čo má dopomôcť k tomu, aby mali všetci zadarmo k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov.

eLegislatíva“ je informačným systémom pre riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu (predprípravná, prípravná, schvaľovacia, vyhlasovacia) vybavený pokročilými editačnými nástrojmi pre tvorcov legislatívy. Nové pravidlá tvorby právnych predpisov majú vytvoriť predpoklady pre transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu a plne korešpondovať s požiadavkami podnikateľského sektora v rámci iniciatívy „za vládu zákona“ (Rule of Law Initiative). Budú sa vzťahovať na tvorbu Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a zákonov, ale aj nariadení vlády Slovenskej republiky či vyhlášok a opatrení štátnych úradov. Detailné a technické pravidlá jednotlivých štádií legislatívneho procesu však budú naďalej upravené v Legislatívnych pravidlách vlády SR, respektíve v Rokovacom poriadku Národnej rady SR.

Ako bude systém fungovať?

Momentálne je v pilotnej prevádzke, počas ktorej priebežne dochádza k importovaniu konsolidovaných dát pre elektronickú Zbierku zákonov. Obsah elektronickej zbierky naďalej prebieha procesom verifikácie a kontroly zhody s tlačenou verziou Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Dostupná elektronická verzia právnych predpisov má preto v súčasnosti len informatívny charakter. Systém je dostupný na adrese: www.slov-lex.sk.

Keďže portál Slov-Lex je spojený s tvorbou a prijatím zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o tvorbe právnych predpisov“), ktorého návrh schválila Vláda Slovenskej republiky v auguste 2015, predpokladá sa, že ak sa zákon príjme v navrhovanom znení, účinnosť nadobudne 01. januára 2016. Od tohto dňa by mala byť záväzná aj „eZbierka“.

Čo ďalšie má priniesť zákon o tvorbe právnych predpisov?

Návrh zákona o tvorbe právnych predpisov je vnútorne členený na 2 časti. V prvej časti vymedzuje základné princípy, pravidlá a postupy pri tvorbe právnych predpisov, v druhej časti upravuje podrobnosti týkajúce sa Zbierky zákonov Slovenskej republiky.

Za významné zmeny návrhu zákona považujeme:

-  výslovný zákaz zmeny právnych predpisov formou tzv. nepriamej novelizácie,

-  obmedzenie novelizácie právnych predpisov tzv. prílepkami zmien k iným právnym predpisom - jedným právnym predpisom bude možné priamo novelizovať viac právnych predpisov len v prípade, ak bude ich novelizácia vzájomne obsahovo súvisieť,

-  zavedenie elektronického systému tvorby právnych predpisov a zverejňovanie právneho predpisu na pripomienkové konanie, ktoré sa vykoná v elektronickom systéme tvorby právnych predpisov tak, aby bola zabezpečená aj účasť verejnosti (eLegislatíva),

-     elektronizácia Zbierky zákonov, ktorá bude mať charakter štátneho publikačného nástroja, zbierka zákonov sa tak bude vydávať nielen v papierovej, ale aj elektronickej podobe, ktorá bude rovnocenná papierovej podobe a ktorá bude dostupná verejnosti bezplatne (eZbierka),

-  navrhuje sa stanoviť osobitné formálne a obsahové požiadavky pre pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov k návrhom zákonov prerokúvaných v NR SR, ktoré budú musieť byť písomné, sformulované podľa požiadaviek kladených na paragrafové znenie návrhu zákona a odôvodnené, ich súčasťou musí byť aj vyjadrenie vplyvov daného pozmeňujúceho resp. doplňujúceho návrhu.


Autor: Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.