Na  čo treba myslieť pri registrácii ochrannej známky?


 

Dobrí umelci kopírujú, tí najlepší kradnú. Tento citát možno platí vo svete umenia a dá sa na tom vybudovať  sláva. V podnikateľskej sfére je krádež nápadov nežiadúci jav a je v záujme každého, kto má jedinečnú ideu, aby sa proti tomu bránil.

Aj keď zabrániť tomu, aby sa niekto v biznise niečím „neinšpiroval“ je prakticky nemožné, existujú zákonne možnosti ako sa chrániť proti tomu, aby konkurent prišiel na hotové a profitoval z toho nekalým spôsobom. 

 

 

Jedným z týchto spôsobov je ochranná známka - slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Na to, aby bola takáto ochrana naozaj účinná a pokrývala všetko čo má, je potrebné pri registrácii správne postupovať.

Ako prvú vec, ktorú by mala fyzická alebo právnická osoba urobiť pred registráciou ochrannej známky, je zistenie, či označenie možno vôbec registrovať. Ušetríte si zbytočnú prácu.

Registrovať sa napr. nedajú samostatné geografické označenia, religiózne symboly alebo znaky organizácii typu Červený kríž a podobne.  (Výnimkou môžu byť prípady ako Amazon alebo Patagonia, ktoré mohli v minulosti presvedčiť úrady, že ich označenie už nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť.)

Krokom číslo dva pred samotnou registráciou je to, aby mala firma jasno v tom, aké tovary a aké služby a v akom segmente plánuje pod ochrannou známkou chrániť. Je viac než pravdepodobné, že počas svojho životného cyklu prejde určitým vývojom a k jednému druhu tovarov a služieb pribudnú ďalšie.

Dôležitosť tohto kroku spočíva v tom, že po registrácii ochrannej známky je možné zoznam chránených tovarov a služieb už len zužovať, nie rozširovať. Preto musí byť tento zoznam dostatočne konkrétny a zároveň dostatočne flexibilný. To zaručí jeho relevantnosť aj v budúcnosti.

Netreba zabúdať ani na internet, ktorý sa stal každodennou súčasťou životov ľudí, firmy nevynímajúc. Pred registráciou ochrannej známky je nutné overiť si dostupnosť doménového mena, ktoré si zákazníci úzko spájajú s identitou firmy. Ešte podstatnejšie je, aby ste ako majiteľ firmy boli uvedený ako vlastník domény a kontaktná osoba.

Nemenej dôležitým aspektom pre účinnú ochranu duševného vlastníctva je aj teritórium, na ktoré sa ochrana má vzťahovať. V tomto prípade ide o zváženie ambícii a finančných možností podniku.

Ak napr. firma vyrába koláče na pre slovenský a český trh a nemá ambície rásť ďalej, stačí mu registrácia zvlášť pre jednotlivé územia. Ak však v budúcnosti počíta s expanziou do minimálne 4 až 5 štátov EÚ, finančne sa viac oplatí  CTM pre celé územie Spoločenstva. 

Ochrana v rámci EÚ si však vyžaduje vykonanie podrobného rešeršu, pretože platí princíp – všetko alebo nič. Ak je ochranná známka rovnakého typu už niekde používaná, registrácia neprejde. 

Ak máte ošetrené všetky tieto záležitosti, môžete podať prihlášku na príslušný Úrad priemyselného vlastníctva. Ak úradníci alebo konkurenti nevznesú do svoje námietky, stanete sa po uplynutí príslušnej lehoty majiteľom ochrannej známky.