25.07.2019 / HN, hnonline.sk / Na spory skúste ísť mediáciou

https://hnonline.sk/expert/1979851-na-spory-skuste-ist-mediaciou

Ak nedokážete vyriešiť medziľudské konflikty so susedmi, hľadajte pomoc v obci či u policajtov. Keď nepochodíte, prv než sa obrátite na súd, skúste napríklad aj služby mediátora.

1. Ohrozenie stavby

Aký druh susedských sporov sa v praxi zvykne riešiť najčastejšie? Patrí medzi ne najmä ohrozenie susedovej stavby alebo pozemku, ďalej sú to spory o odstránenie previsov a podrastov pri oploteniach alebo rušenie pokojného užívania vlastníctva. Rovnako ako v prípadoch iných sporov, aj tie susedské by sa mali riešiť rozumne, chladnou hlavou a bez emócií.

2. Rastúci trend

Množstvo medziľudských konfliktov údajne stúpa, registrujete takýto trend? Susedské spory sú právnymi vzťahmi medzi vlastníkmi a užívateľmi susediacich nehnuteľností a čoraz viac ich ovplyvňujú spoločenské zmeny. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa čoraz viac ľudí namiesto mlčanlivého tolerovania snaží domáhať svojich práv. Úpravu susedských vzťahov rieši Občiansky zákonník. Upravuje povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval jeho práva. Zásahy spojené s bežným užívaním nehnuteľností sú susedia, naopak, povinní strpieť.

3. Úradná moc

Kam sa majú susedia obrátiť, ak sa nedokážu dohodnúť? V situácii, keď susedia nedokážu nájsť spoločnú reč, teda komunikácia nefunguje, je možné obrátiť sa na obec, políciu alebo súd. Podľa Občianskeho zákonníka je možné v prípade občianskoprávneho sporu, v ktorom došlo k zásahu do takzvaného pokojného stavu, obrátiť sa na obec, čím sa rozumie aj mesto alebo jeho mestská časť. Tam treba žiadať predbežnú ochranu. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany aj na súde.

4. Pokojný stav

Mohli by ste vysvetliť, čo znamená zásah do pokojného stavu? Ide napríklad o situáciu, keď je pokojným stavom bývanie v byte, kde je relatívne ticho a nočný pokoj. Ak nový sused organizuje pravidelne hlučné večierky do neskorých nočných až ranných hodín, ide o zásah do pokojného stavu. S riešením sa môžete obrátiť na obec, ktorá prerokuje vec, a jej úlohou je predovšetkým chrániť faktický stav. Po riadnom zistení všetkých skutočností môže obec rozhodnúť, že návrh zamietne ako nedôvodný, schváli zmier medzi sťažovateľom a pôvodcom zásahu do pokojného stavu alebo predbežne zakáže zásah do pôvodného stavu, alebo pôvodcovi zásahu uloží povinnosť obnoviť pôvodný stav.

5. Konflikt na súde

Ako má postupovať majiteľ domu, ktorý sa rozhodne spor so susedom riešiť na súde? Ak sa rozhodne vzniknutý konflikt riešiť prostredníctvom súdu, musí podať žalobu, v ktorej presne opíše konkrétne konanie suseda, pred ktorým žiada ochranu, a navrhne, aby mu súd uložil povinnosť zdržať sa neoprávnených zásahov, respektíve, aby mu uložil určitú povinnosť. Dôležité je nezabudnúť na predloženie dôkazných prostriedkov, ktoré sú v tomto prípade kľúčové. Treba si to dobre zvážiť, lebo často sa to vyvinie do náročných a dlhotrvajúcich sporov.

6. Limity v správaní

Aké vzorové situácie susedských zvád vymenúva zákon? Zákon presne vymenúva, čoho sa treba zdržať. Sú to – nedostatočné opatrenia na upevnenie svojej stavby alebo také úpravy na vlastnom pozemku, ktoré by mohli ohroziť susedovu stavbu či jeho pozemok. Ďalej je to nadmerné obťažovanie susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, ale rovnako aj pachom, ktorý sa šíri z chovaných zvierat. A napokon je to odstraňovanie koreňov a vetiev stromov, ktoré presahujú zo susediaceho pozemku, a to v nevhodnom ročnom období.

7. Zásah polície

Kedy mám pri problémoch namiesto obce osloviť radšej políciu? Zvážte, či sused svojím konaním skutočne porušuje zákon. Ak má jeho konanie znaky priestupku – napríklad ruší nočný pokoj alebo úmyselne narúša občianske spolunažívanie rôznymi schválnosťami či iným hrubým správaním –, prípadne znaky trestného činu, najlepším riešením bude vyhľadať pomoc polície.

8. Nepríjemná atmosféra

Zapáchajúce zvieratá Sused chová na svojom dvore sliepky a prasiatka. Z jeho pozemku, ktorý ani poriadne neudržiava, sa šíri zápach hnoja aj iného odpadu. Čo môžeme podniknúť, keď sa napriek našim upozorneniam na situácii nič nemení? V uvedenom prípade je jedinou riešiteľnou cestou súd. Podľa Občianskeho zákonníka sa totiž vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nadmerne obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval jeho práva. Najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, žeby urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby či pozemku. Rovnako nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, pachmi, odpadmi a ďalšími nepríjemnosťami. Nesmie nechať ani zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne odstraňovať korene či vetvy presahujúce na svoj pozemok.

9. Vizuálne prenasledovanie

Je možné hľadať pomoc na nejakom úrade aj vtedy, ak sa niekomu nepáči, že ho niekto z diaľky filmuje alebo pravidelne obťažuje pozorovaním jeho súkromia? Áno. Riešení môže byť viacero. Obec môže na základe žiadosti „zásah“ suseda predbežne zakázať rozhodnutím vydaným v správnom konaní. Ďalej môžete podať žalobu na súd, ktorý môže uložiť vlastníkovi susednej nehnuteľnosti povinnosť zdržať sa neoprávneného konania. Je možné dať aj žalobu na ochranu osobnosti v súvislosti s fotografovaním alebo filmovaním suseda, keďže obrazové a zvukové záznamy sa smú vyhotoviť len so súhlasom dotknutej osoby. Krajným riešením je podanie trestného oznámenia za trestný čin nebezpečného prenasledovania v prípade, že sledovanie susedom dosahuje takú vysokú intenzitu a závažnosť, že podstatne zhorší kvalitu života. Môže totiž vzbudiť dôvodnú obavu o psychickú alebo fyzickú integritu, prípadne aj o život „obete“ alebo o život a integritu jej blízkej osoby.

10. Hlasná hudba

Čo má robiť obyvateľ bytu v dome, v ktorom si iní obyvatelia často púšťajú nahlas hudbu? Ak sa hlasná hudba púšťa po 22. hodine, môže ísť o priestupok proti verejnému poriadku. V tomto prípade ide o rušenie nočného pokoja. V takejto situácii odporúčame zavolať policajnú hliadku. Ak takýto stav pretrváva, dá sa obrátiť na obec a domáhať sa ochrany proti zrejmému zásahu do takzvaného pokojného stavu. Obec môže predbežne takéto rušivé konanie zakázať alebo uložiť, aby sa obnovil predošlý stav. Rozhodnutie obce musí obsahovať aj lehotu pre osoby, ktoré sa vydania takéhoto druhu rozhodnutia domáhajú, povinnosť podať žalobu na civilný súd, prípadne vec vyriešia dohodou.

11. Pomoc mediátora

Akú výhodu mám, ak sa rozhodnem, že sa pri riešení sporu obrátim na mediátora? Na rozdiel od vyššie spomenutého okresného súdu má mediátor čas na to, aby sa prípadu venoval podrobne. Rovnako má priestor viacnásobne a rôznymi spôsobmi osloviť druhú stranu v prípade, že neprídu obe strany za mediátorom spolu. Má trpezlivosť a inú formu na riešenie konfliktných situácií. Zároveň je preňho prioritou také riešenie, ktoré je schodné pre všetkých a aj realizovateľné, ktoré má dlhodobý efekt a je stabilné. Ak váš príjem v súčasnosti nie je dostatočný, aby ste si sami hradili mediáciu a spĺňate podmienky na poskytnutie právnej pomoci, môžete sa obrátiť na centrum právnej pomoci, ktoré má pobočky po celom Slovensku.

12. Proces mediácie

Ak sa rozhodnem, že sa chcem pri riešení konfliktu obrátiť na mediátora, platím niečo pred samotným začiatkom mediácie? Áno, ak sa mediátor stretne s iniciátorom mediácie, vykonáva úkony v predmediačnej fáze, ako je posúdenie možnosti riešenia sporu mediáciou, pozvanie druhej strany na mediáciu, poučenie účastníkov a príprava podkladov. Mediátor si cenu určuje sám a zavisí aj od jeho skúseností. Úvodná konzultácia s mediátorom vás bude stáť 60 eur a väčšinou je v dĺžke do jednej hodiny. Následne sa podľa druhu sporu určí cena za ďalšie poskytnuté mediačné služby alebo poradenstvo. Cena závisí od druhu a náročnosti riešenia konkrétneho sporu, tiež od toho, či je nutné cestovať za klientmi, alebo klienti prídu za mediátorom.

13. Finančné náklady

Aké sú teda ďalšie náklady, ktoré sú spojené s priebehom mediácie počas riešenia sporu? Cena za riešenie sporu bez majetkovej hodnoty je nižšia ako napríklad cena za riešenie vysporiadania bezpodielového alebo podielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Pri riešení obchodných sporov sa cena určuje veľmi individuálne, podľa druhu a rozsahu konkrétneho sporu.

14. Prípad z praxe

To znamená, že cena za mediáciu sa odvíja aj na základe spôsobu riešenia a náročnosti každého prípadu individuálne. Viete opísať nejaký konkrétny prípad, s ktorým ste sa stretli počas praxe a dospel aj do úspešného finále? V našej kancelárii sme riešili s klientmi spor už aj za 130 eur. Rovnako aj prípad, ktorý trval tri hodiny, išlo o majetkový spor a vyšiel spolu na 358 eur. Postupovali sme tak, že najskôr sme kontaktovali druhého účastníka sporu a potom spoločne, za účasti oboch strán, sme v priebehu troch hodín spor vyriešili a obaja účastníci odchádzali spokojní s dohodou. Pri sporoch majetkovej podstaty je možné pri úspešnom doriešení očakávať, že cenotvorba ráta aj s vyššou odmenou mediátora.

15. Nevyriešené spory

Koľko stojí riešenie sporu, ak sa neskončí zmierom, ale trvá ďalej? Ak riešenie sporu po mediácii pokračuje napríklad na súde, v takejto situácii je poplatok zhruba od 66 eur. Cena môže byť tri až šesť percent z celkovej hodnoty za riešenie sporu. Keď do ceny sporu zahrnieme súdnych znalcov, v prípade prehry odmenu dvoch advokátov, ďalšie trovy plus cestovné náhrady, cena riešenia sporu na súde sa vie vyšplhať aj do výšky 14 percent. Pri riešení napríklad majetkového sporu vyššej hodnoty si fakturujeme sumu 100 eur za hodinu. Ak sa spor úspešne dorieši, je poplatok dve percentá z hodnoty sporu. Nie je potrebné platiť ďalšie poplatky okrem spísania notárskej zápisnice, prípadne schválenia súdneho zmieru. Ak je na súde podaná žaloba a strany sporu sa dohodnú na mediácii, pri úspešnej dohode vedia ušetriť od 30 až do 90 percent z už zaplateného súdneho poplatku. To je veľká úspora, aj finančná, aj časová nehovoriac o tom, že na mediácii v priateľskom a otvorenom prostredí spor vyriešime omnoho rýchlejšie a bezbolestnejšie ako na súde.

16. Mediačné centrá

Nájdem mediačné poradne na celom Slovensku? Kde sú umiestené pobočky? Z väčších miest nájdete mediačné centrá napríklad v Bratislave, Košiciach, Ružomberku, Prešove, vo Svite a v Šali. V mestách sú zriadené poradne v úrade mestskej časti a v obciach v obecných úradoch. Mediačné poradne nájdete aj v menších dedinách na celom Slovensku. Na východe je to v obciach Batizovce, Gerlachov, Gánovce, Liptovská Teplička, Mlynica, Mengusovce, Nová Lesná, Štôla. Na strednom Slovensku v obciach Babiná a Sása. V obciach na Liptove nájdete mediátorov v Liptovskom Michale a novú kanceláriu v Liptovskej Teplej, ktorá vznikla len nedávno. Bezplatná poradňa prebieha v obciach spravidla raz za tri mesiace, a to každú druhú stredu v danom mesiaci.

17. Priebeh poradenstva

Ako dlho prebiehajú stretnutia, ktoré sa uskutočňujú v mediačných centrách v menších obciach? Poradňa väčšinou trvá dve hodiny a mediátori dokážu poskytnúť služby počas tohto času šiestim až ôsmim ľuďom. Konzultácie mediátora so starostom obce alebo zamestnancami v prípade, ak potrebujú so sporom pomôcť, prebiehajú priebežne podľa potreby.

18. Spolupráca starostu

Oslovujú vás mestá a obce z vlastnej iniciatívy v prípade, že potrebujú pomoc pri riešení sporu? Samotná spolupráca, napríklad v Mediačnom centre v Poprade, sa začína oslovením starostu alebo primátora. Niektorí z nich sa obrátia na centrum aj sami s možnosťou zriadiť poradňu aj vo svojej obci alebo v meste. Spolupráca sa zakladá najmä na vytvorení priestoru pre mediačnú poradňu. Niektoré, najmä menšie obce využívajú služby mediátora na základe spolupráce aj pri zmierovacích konaniach. Obce majú v tejto súvislosti oprávnenie vydať rozhodnutie pri riešení zásahov do takzvaného pokojného stavu.

19. Informácie pre obce

Ako informujú obce o tom, že je u nich možnosť využiť služby mediátora? Najčastejšie je to obecný rozhlas a úradná tabuľa, kde je vyvesený oznam o termíne mediačnej poradne. Na východe je to napríklad SMS systém, ktorý funguje vo viacerých obciach. Rovnako webové stránky obcí, kde je zverejnený oznam. Niektoré mestá a obce využívajú aj sociálne siete na informovanie svojich obyvateľov o tom, že im sprístupňujú túto bezplatnú službu. Niekde funguje aj „nástenkový systém“, kde majú informácie o mediácii na samostatnej nástenke s oznamom o pravidelnej poradni. V obciach, kde funguje spolupráca už dlhšie roky, obec vydáva každý rok kalendár, kde má zaznačené rôzne plánované udalosti a uvádza tu aj informácie o mediačnej poradni.

20. Ďalší druh pomoci

Počul som, že pomoc v niektorých druhoch sporov môžem nájsť aj v centre právnej pomoci, je to tak? Na území Slovenska financuje štát viacero územne rozložených centier právnej pomoci. Ak má občan vážny záujem o vyriešenie sporu a spĺňa podmienky na poskytnutie právnej pomoci, môže sa obrátiť vo svojej spádovej oblasti na takéto centrum, ktoré mu poskytne základné poradenstvo, čiže zorientovanie v právnej veci. Potom sa rozhodnete, či daný spor budete riešiť mimosúdnou alebo súdnou cestou.

Zdroj: Petra Štrbová Marková z advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners, Soňa Ondrišíková, Kristína Zaťková, HMG Advisory Group, Dagmar Tragalová, riaditeľka Mediačného centra Poprad, Jaroslav Brezina, mediátor

hn1.JPG