23.07.2019 / HN, hnonline.sk / Drobné stavby stačí len ohlásiť

https://hnonline.sk/expert/1978694-drobne-stavby-staci-len-ohlasit

PORADŇA Čoraz viac objektov vyvoláva na úradoch otázniky, či ich možno zaradiť ako drobné stavby. Tie totiž podľa zákona nevyžadujú stavebné povolenie, stačí im len jednoduché ohlásenie. Ako je to v prípade altánkov, kôlní, letných kuchýň či mobilných domov, sa dozviete z odpovedí odborníkov.

Odpovedá Milan Ficek, advokátska kancelária Ficek & Ficeková

1. Letný altánok

Ak chcem postaviť v záhrade murovaný altánok, musím si zohnať na úrade stavebné povolenie?

Záhradný altánok sa môže podľa stavebného zákona klasifikovať ako drobná stavba. Pri takejto stavbe sa nevyžaduje udelenie stavebného povolenia, postačuje iba jej ohlásenie stavebnému úradu. Aj napriek tomu, že drobné stavby nepodliehajú zo strany stavebného úradu povoľovaciemu procesu, je potrebné i v tomto prípade vyčkať na reakciu obecného úradu, ktorý je tu vo funkcii stavebného úradu. Je to preto, lebo môže rozhodnúť aj o tom, že bude trvať na stavebnom povolení, hoci by inak postačovalo len ohlásenie.

2. Stavebné faktory

Je v povoľovacích alebo ohlasovacích procesoch rozdiel, ak by som chcela stavať drevený a ak murovaný altánok?

Podľa stavebného zákona sa stavebné povolenie vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa totiž vyžaduje aj pri zmene stavieb, a to najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Podľa paragrafu 43 spomínaného zákona sa na to, aby sa vec mohla právne považovať za stavbu, vyžaduje, aby bola pevne spojená so zemou. To znamená, že z hľadiska práva je irelevantné, či bude predmetná stavba murovaná alebo bude zhotovená výlučne z dreva.

3. Domáci bazén

Potrebuje majiteľ stavebné povolenie, ak si chce pri dome vybudovať letnú kuchyňu alebo bazén?

Bazén možno považovať za drobnú stavbu, keďže zákon za drobnú stavbu považuje aj podzemnú stavbu, napríklad pivnicu či žumpu, a teda analogicky je možné aj bazén považovať za drobnú stavbu. V jeho prípade by však agenda závisela od jeho veľkosti. Ak by mal rozmery do 25 štvorcových metrov a hĺbku maximálne tri metre, ešte by mohol spĺňať definíciu drobnej stavby. V takom prípade je z hľadiska práva postačujúce iba ich ohlásenie príslušnému stavebnému úradu.

4. Hospodárska budova

Ako vyriešiť z hľadiska povolenia malú hospodársku budovu?

Aj malá hospodárska budova sa môže považovať na účely stavebného zákona za drobnú stavbu, teda stačí ju ohlásiť. Musí však ísť o prízemnú stavbu, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25 štvorcových metrov a výšku päť metrov a musí plniť doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, napríklad k domu. V opačnom prípade by sa vyžadovalo stavebné povolenie.

5. Oplotenie domu

Musím mať na zhotovenie plota stavebné povolenie?

Oplotenie možno považovať za drobnú stavbu, pri ktorej je postačujúce iba jej ohlásenie stavebnému úradu.

6. Prístrešok na autá

Ako je to s povolením v prípade prístrešku na autá?

Keďže prístrešok na autá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, platí preň, že neovplyvňuje životné prostredie. Na jej zriadenie nie je potrebné stavebné povolenie. Prístrešok by zároveň musel mať maximálne 25 štvorcových metrov a výšku päť metrov.

7. Suchý záchod

Ako sa rieši situácia, ak chcem niekde umiestniť suchú latrínu?

Suchá latrína je drobnou stavbou, pri ktorej je potrebné ohlásenie obci podľa miesta, kde sa stavba nachádza. V tomto prípade nepotrebujete stavebné povolenie. Pozor však. Na postavenie suchej latríny môžu reagovať susedia, a preto by ste ju mali umiestniť tak, aby nedochádzalo k nadmernému tieneniu alebo vzniku iných imisií, napríklad zápachu. Mohlo by to viesť k nespokojnosti susedov.

8. Súčasť agendy

Čo všetko je súčasťou dokumentov pri ohlasovaní drobnej stavby?

Z formálnej stránky musí ohlásenie obsahovať meno, priezvisko, adresu alebo sídlo stavebníka, účel, rozsah a miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra, ďalej informáciu o tom, či stavbu budete stavať svojpomocne, a ak áno, potrebujete vyhlásenie kvalifikovanej osoby o zabezpečovaní stavby. Potrebné je priložiť aj vyjadrenie jej vlastníka. Ďalej si musíte pripraviť list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu, jednoduchý situačný nákres, ďalej – stavebné riešenie stavby, jednoduchý technický opis stavby, rozhodnutia, stanoviská či iné dokumenty od ďalších orgánov štátnej správy.

9. Platný deň

Od ktorého dňa je platné ohlásenie stavby?

Dňom ohlásenia je deň, keď podáte ohlásenie na stavebný úrad, respektíve na obec, ktorá plní funkciu stavebného úradu, alebo vtedy, keď odovzdáte doručenie ohlásenia na poštu.

Odpovedá Barbora Bartáková, advokátska koncipientka, HMG Recovery

10. Mostík pri ceste

Je potrebné stavebné povolenie na postavenie betónového „mostíka“ ponad rigol na odpadovú vodu, ktorý vedie popri vozovke?

Myslím si, že pokiaľ ide o priepust, ide podľa stavebného zákona o drobnú stavbu. Priepust plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe za predpokladu, že ne ovplyvňuje podstatne životné prostredie. Preto naň nie je potrebné stavebné povolenie a úplne vám stačí len ohlásiť ho stavebnému úradu.

11. Zariadenie „toi toi“

Keď chce niekto niekde postaviť na prechodné obdobie hygienické zariadenie typu „toi toi“, musí to ohlásiť úradom?

„Toi toi“ sú len krátkodobé prenosné zariadenia, a tie si nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie. Odpovedá Slovenská stavebná inšpekcia

12. Balkóny a lodžie

V dome ideme zaskliť balkóny a lodžie. Potrebujeme na to povolenie, či stačí ohlásenie?

Na zasklenie balkóna alebo lodžie je potrebné aspoň ohlásenie stavebnému úradu, ktorý posúdi vhodnosť použitého systému. Niektoré mestá to majú v nariadeniach určené z hľadiska architektonického stvárnenia vonkajších fasád a budov. Ľahko sa môže stať, že na zasklenie bez rámových systémov bude stačiť ohlásenie stavby, no na iný systém budete potrebovať stavebné povolenie.

13. Výmena okien

Potrebujeme pri výmene okien povolenie?

Pri výmene okien nie sú potrebné ani stavebné povolenia, ani ohlásenie stavby. Ide o udržiavacie práce, podmienkou však je, že dodržíte pôvodný rozmer aj delenie okien. V opačnom prípade povolenie potrebujete.

14. Nová kúpeľňa

Musím si zháňať stavebné povolenie, ak chcem renovovať kúpeľnu?

Ak pri obnove bytového jadra nezasahujete do nosných konštrukcií, stačí stavebné úpravy ohlásiť stavebnému úradu. Ak sa pri rekonštrukcii len odstránia pôvodné umakartové priečky, ktoré nahradia nové z odľahčených materiálov, ktoré budú vymurované na pôvodnom mieste, bez zmeny rozmerov a dispozície pôvodnej kúpeľne, nie je potrebné ani ohlásenie stavby. Takáto rekonštrukcia patrí medzi udržiavacie práce. Ak však máte v pláne prepojiť kúpeľňu a WC, je potrebné stavebnému úradu stavbu ohlásiť a predložiť statický posudok. Ak bude totiž dôsledkom zásah do nosných stien, je potrebné stavebné povolenie. Odpovedá Martin Vasiľ, advokátska kancelária Vasiľ, Šimonovič & partners

15. Mobilný dom

Ako je to so stavebným povolením v prípade mobilných domov?

Doterajšia prax na súdoch je taká, že pokiaľ sa takýto dom riadne napojí na inžinierske siete, teda je doň privedená elektrická energia, je napojený na kanál a na vodu, vyžaduje sa naň stavebné povolenie. Aj napriek tomu, že nejde o stavbu pevne spojenú so zemou – môže ísť napríklad o mobilný dom na kolieskach. Prax jednotlivých stavebných úradov však môže byť rôzna.

16. Odlišnosti objektov

Môžete povedať, ako odlíšiť mobilný dom a karavan?

Odlíšenie karavanu od mobilného domu je pre odborníka úplne jednoznačne špecifikované tým, že karavan je cestné vozidlo a podlieha zákonu o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách, teda chápe sa ako motorové vozidlo, nie ako dom. V porovnaní s ním mobilný dom určite nie je motorové vozidlo, teda berie sa ako stavba na bývanie.

17. Bývanie na vode

V posledných rokoch si ľudia obľubujú aj bývanie na vode v hausbotoch. Potrebuje takáto stavba stavebné povolenie?

Ide o osobitný prípad. Tu sa o povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch rozhoduje podľa zákona o vnútrozemskej plavbe. Teda hausbot nie je stavba, ale plavidlo a o jeho povolení na státie by mal rozhodnúť daný dopravný úrad. Ak však ide o hausbot, ktorý nie je klasické plavidlo, ale je pevne spojený so zemou a súšou a je napojený na siete, tu je podľa mňa potrebné klasické stavebné povolenie, pretože je možné považovať ho za stavbu.

18. Ohlásenie úradom

V ktorých prípadoch stavieb vo všeobecnosti si vystačím len s ohlásením?

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí. Ďalej – pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do jej nosných konštrukcií. Taktiež – pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad či životné prostredie alebo – pri stavbách elektronických komunikačných sietí umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku šesť metrov a šírku 2,5 metra a nezasahujú do nosných konštrukcií. Taxatívne vymenovaných prípadov je však v zákone ešte viac. Spomeňme ešte napríklad, že s ohlásením si vystačíte pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Pri reklamných stavbách s informačnou plochou do troch štvorcových metrov stačí len ohlásenie.

19. Povolenie a kolaudácia

Je možné, že by sa v praxi vyskytla situácia, keď stavebné povolenie je potrebné, ale kolaudácia nie?

Stavebné povolenie právne predchádza kolaudácii. Podľa stavebného zákona možno využívať len dokončenú stavbu – prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, prípadne tú časť stavby, na ktorej sa robila zmena či udržiavacie práce, pokiaľ si tieto vyžadovali stavebné povolenie – len na základe kolaudačného rozhodnutia. V zásade teda platí, že ak sa na danú stavbu vyžaduje stavebné povolenie, je nutné potom vždy zabezpečiť aj kolaudačné konanie.

Odpovedá Dušan Slávik, advokátska kancelária Puchalla, Slávik & partners

20. Definícia stavby

Ako definuje zákon stavbu?

Podľa stavebného zákona je stavba stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, pričom je pevne spojená so zemou alebo jej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu. Pod pevným spojením so zemou sa rozumie spojenie pevným základom, upevnenie strojovými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi či o inú stavbu, ďalej ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi či na inej stavbe, pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia alebo umiestnenie pod zemou.

hn1.JPG