22.07.2019 / HN, hnonline.sk / Prístrešky, kôlne či letné kuchynky stačí ohlásiť úradu

https://hnonline.sk/expert/1978102-pristresky-kolne-ci-letne-kuchynky-staci-ohlasit-uradu

Potrebujete stavebné povolenie na altánok, predajný stánok či mobilný dom? Aj prax na stavebných úradoch sa v rozhodovacích procesoch rozchádza. V zásade ide o to, či je objekt pripojený na elektrinu, prípadne na vodu. V akých prípadoch sa vyžaduje povolenie na stavbu a kedy vám stačí len ohlásenie, podrobne vysvetľujú odborníci.

ZÁHRADNÝ ALTÁNOK

Rozhodnutie, či naň potrebujete stavebné povolenie, je právne trocha komplikované. Ani prax stavebných úradov a súdy tu nie sú jednotné. Celkove – aj s poukazom na posledné rozhodnutia súdov – platí, že aj keby altánok nebol pevne spojený so zemou, ale je pripojený na elektrinu a vodu, vyžaduje stavebné povolenie. Ak by so zemou nebol pevne spojený a nebol by ani napojený na siete, povolenie sa nevyžaduje.

PREDAJNÉ STÁNKY

Dnešná legislatíva v takýchto prípadoch nestanovuje, že potrebujete na ne stavebné povolenie, nepotrebujete ani ohlásenie stavby. Platí to všeobecne pre krátkodobé prenosné zariadenia, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu alebo na osvetlenie budov.

LETNÁ KUCHYŇA PRI DOME

Posúdenie tohto prípadu možno dať do súvislosti s ustanoveniami zákona, v ktorých sa vymenúva, kedy stavebné povolenie nepotrebujete a stačí len ohlásenie stavby, čo je jednoduchšie. Sú to drobné objekty, ktoré definuje zákon ako prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku päť metrov. Ide o letné kuchyne, kôlne, práčovne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobných zvierat, sauny, úschovne bicyklov a kočíkov, čakárne či stavby športových zariadení.

ZÁHRADNÝ BAZÉN

Ak je zapustený do zeme, v prípade, že jeho výmera na pozemku nepresahuje 25 m2, považuje sa za drobnú stavbu a postačí iba ohlásenie stavebnému úradu. Pri vyššej výmere ide už o riadnu stavbu, na ktorú by sa vyžadovalo stavebné povolenie.

PLOTY RÔZNEHO DRUHU

Situácia závisí od toho, či ide o stavbu úplne nového plota alebo o stavbu plota na mieste, kde je už pôvodný plot. Pri jeho výmene, pokiaľ sa zachová pôvodná línia, nie je potrebné ani stavebné povolenie, ani ohlásenie stavebnému úradu. Ak však ide o stavbu úplne nového plota, vyžaduje sa ohlásenie stavby, pretože oplotenie sa považuje podľa zákona za drobnú stavbu.

MOBILNÝ DOM

Je to podobný prípad ako altánok. Rozhodnutia súdov sa prikláňajú k tomu, že ak je dom riadne napojený na inžinierske siete, teda na elektrickú energiu, kanál či vodovod, vyžaduje sa riadne stavebné povolenie. A to napriek tomu, že nejde o stavbu pevne spojenú so zemou, napríklad pri mobilnom dome na kolieskach. Prax jednotlivých stavebných úradov je však v tomto smere rôzna.

KRYTÝ PRÍSTREŠOK NA AUTÁ

Keďže prístrešky na autá majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, platí, že neovplyvňujú životné prostredie a na ich zriadenie nie je potrebné stavebné povolenie. Prístrešok však musí mať zároveň maximálne 25 m2 a výšku päť metrov. Na stavbu prístreška pre autá je potrebné, aby stavebník takúto drobnú stavbu ohlásil príslušnému stavebnému úradu. Stavebný poriadok však pozná aj inštitút rozhodnutia o umiestnení stavby. Podľa stavebného poriadku, ak by prístrešok pre autá nebol drobnou stavbou, bolo by potrebné, aby stavebník v stavebnom konaní doložil i rozhodnutie o umiestnení stavby.

NEZABUDNITE

Rozhodnutie o umiestnení stavby slúži na určenie podmienok pre umiestnenie stavby a obsahuje požiadavky na obsah projektovej dokumentácie či čas platnosti rozhodnutia.

HYGIENICKÉ ZARIADENIE „TOI TOI“

Keďže vždy sa posudzuje, či je stavba pevne spojená so zemou, v prípade „toi toi“ je to jasné. Sú to krátkodobé prenosné zariadenia, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie. Ak by šlo o stavbu, ktorá bude pevne spojená so zemou a neprekračuje limity stanovené zákonom, postačilo by ohlásenie stavebnému úradu.

BETÓNOVÝ MOSTÍK PONAD RIGOL PRI CESTE

Betónový mostík medzi domom a vozovkou slúži ako súčasť domu či inej hlavnej stavby, a preto je rovnako ako ostatné stavby len stavbou drobnou. Ak si chce niekto zhotoviť takýto mostík, postačí ho len ohlásiť na stavebnom úrade. Betónový mostík je stavbou pevne spojenou so zemou.

SUCHÁ LATRÍNA

Je to drobná stavba, pri ktorej je potrebné ohlásenie príslušnej obci podľa miesta, kde sa stavba nachádza, pretože stavebným úradom je obec. Pri postavení latríny nie je potrebné mať stavebné povolenie. Zopakujme, že stavebný zákon explicitne určuje, že stavebný úrad pri drobných stavbách vyžaduje len ohlásenie bez vydania stavebného povolenia. Potrebu ohlásenia zdôvodňuje stavebný úrad tým, že drobné stavby plnia len doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň nemôžu ovplyvniť životné prostredie. Na postavenie suchej latríny však môžu reagovať susedia, a preto by ste ju mali umiestniť tak, aby nedochádzalo k nadmernému tieneniu alebo k vzniku iných imisií (zápach). Tie by mohli prekračovať mieru primeranú pomerom a mohli by viesť k vzniku susedských sporov.

NEZABUDNITE

Žiadny predpis pri drobnej stavbe síce neupravuje jej vzdialenosť od susedného pozemku, predsa len je však lepšie sa sporom so susedmi vyhnúť a nepoškodzovať ich žiadnym neprimeraným spôsobom.

Zdroj: Martin Vasiľ, advokátska kancelária Vasiľ, Šimonovič & partners, Milan Ficek, advokátska kancelária Ficek & Ficeková, Barbora Bartáková, advokátsky koncipient HMG Recovery (portfólio HMG Advisory Group)

OHLÁSENIE STAVBY

Ohlásenie drobnej stavby musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu alebo sídlo stavebníka, účel, rozsah a miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku, informáciu, či stavbu budete zhotovovať svojpomocne a ak áno, je potrebné vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vedení stavby. Dokumenty, ktoré je ďalej potrebné doložiť, sú: list vlastníctva alebo nájomná zmluva, jednoduchý situačný nákres, jednoduchý technický opis stavby, rozhodnutia, stanoviská či iné dokumenty od dotknutých úradov. Niekedy sa môže vyskytnúť situácia, keď stavebný úrad určí, že nestačí ohlásenie drobnej stavby, ale musíte mať stavebné povolenie.

STAVEBNÉ POVOLENIE

K žiadosti o stavebné povolenie je potrebný projekt, ktorý môže vypracovať len oprávnená osoba. Príslušné časti musíte dať posúdiť dotknutým úradom štátnej správy. Pred podaním žiadosti vám na stavebnom úrade všetko spresnia. K žiadosti priložte: doklady o vlastníctve bytu, projekt v troch vyhotoveniach, vyjadrenia a súhlasy dotknutých úradov, respektíve obce, prípadne aj od kominárov, hasičov či hygienikov a tiež doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti. Pri stavbe robenej svojpomocne treba i vyjadrenie v súvislosti so stavebným dozorom. 829,85 EURA – do takejto sumy sa môže vyšplhať pokuta za rekonštrukciu bez stavebného povolenia, ak ho zákon prikazoval, ale úrady ho nevydali.

hn1.JPG