21.05.2019 / HN, hnonline.sk / Dlh sa dá vymáhať aj v menších splátkach

https://hnonline.sk/expert/1944191-dlh-exekutorovi-mozete-zaplatit-aj-v-splatkach

Jedným z nových inštitútov, ktoré priniesli ochranu dlžníka v exekučnom konaní, je možnosť požiadať o plnenie v splátkach. Ak exekútor žiadosti vyhovie, exekúcia sa odloží a dlžník má dodatočnú lehotu na splatenie dlhu.
Zákonnými podmienkami povolenia splatenia vymáhaného nároku formou splátok sú: dlžníkom je fyzická osoba, nespochybňuje vymáhaný nárok, žiadosť nebola podaná opätovne, vymáhanie musí byť v sume prevyšujúcej minimálnu mzdu a zároveň neprevyšujúcej 2 000 eur, dlžník sa zaviaže splatiť dlh do desiatich mesiacov v pravidelných splátkach a v rovnakej výške s výnimkou prvej splátky, ktorá musí byť 50 eur, a poslednej splátky, ktorej výška sa určí podľa zostatku dlhu, dlžník uhradí prvú splátku 50 eur najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Všetky ďalšie splátky budú splatné v deň nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré sa číselne zhodujú s dňom zaplatenia prvej splátky.

Čo povolí exekútor

Ak dlžník splní všetky podmienky, exekútor mu musí povoliť plnenie v splátkach a vydať rozhodnutie o odklade exekúcie.
Ide o jeho povinnosť, ktorá nie je závislá od iných vecí zistených v konaní. Voči rozhodnutiu o povolení splniť dlh v splátkach nemožno namietať, dokonca ani zo strany veriteľa.
Možnosť splatenia vymáhaného dlhu v splátkach je určená len pre dlžníka – fyzickú osobu, samostatne zárobkovo činnú osobu. Súdny exekútor skúma splnenie podmienok na povolenie splátok v „rozhodnom čase“, za ktorý sa považuje obdobie do momentu podania žiadosti. Dlžník môže požiadať o splátky ihneď po doručení upovedomenia o začatí exekúcie. V takom prípade však bude exekútor rozhodovať o žiadosti až po uplynutí 15-dňovej lehoty určenej na zaplatenie prvej splátky 50 eur. Ďalšie splátky musí splácať mesačne, vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky. Dlžník sa k tomu zaviaže písomne.


Kto zruší blokáciu

Rozhodnutie exekútora o povolení splátok sa doručí dlžníkovi i veriteľovi spolu s upovedomením o odklade exekúcie bez blokácie majetku. Exekútor zruší blokáciu a bude dohliadať na riadne a včasné splácanie vymáhaného záväzku dlžníka. Ak však dlžník nespĺňa niektorú zo zákonných podmienok, plnenie v splátkach môže odobriť veriteľ.
„Z našej doterajšej praxe môžeme konštatovať, že dlžníci majú o splácanie svojich dlhov v splátkach pomerne veľký záujem,“ konštatuje Veronika Vlčková zo spoločnosti HMG Advisory Group. „Vo väčšine prípadov však podávajú žiadosť, ktorá je závislá od súhlasu veriteľa.
O možnosť,automatického‘ povolenia splátok, ktoré musí exekútor schváliť, keď sú splnené zákonom stanovené podmienky, sa ani len nepokúšajú,“ dôvodí Marián Hutter z HMG Advisory Group. „Pritom žiadosť sa nespoplatňuje a jej povolením získa dlžník odklad exekúcie.“

2.JPG