13.05.2019 / hnonline.sk, hotky.sk / Lehoty na prihlasovanie pohľadávok do zahr. konkurzu sú v každom členskom štáte iné

Zahraničná firma vám dlží peniaze a vy chcete túto pohľadávku prihlásiť. Čo všetko musíte k formuláru prihlášky pripojiť vysvetľujú v desiatich bodoch odborníčky Barbora Bartáková a Denisa Dulaková Jakúbeková zo skupiny poradenských firiem HMG Advisory Group.

1. Konkurzné konanie
Zahraničný veriteľ si svoju pohľadávku môže do konkurzného konania prihlásiť prostredníctvom formulára prihlášky pohľadávok. Názov „Prihláška pohľadávky“ je uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Európskej únie.

2. Insolvenčné konanie
Vo formulári musíte uviesť svoje meno alebo názov spoločnosti, poštovú adresu, e–mailovú adresu, osobné identifikačné číslo a vaše bankové údaje. Zároveň nesmie chýbať suma pohľadávky s uvedením istiny a úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný.

3. Úroková sadzba
Ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, musíte uviesť úroková sadzba i to, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok. K tomuto treba ešte doplniť informáciu o období, za ktoré sa úrok požaduje a celkovú výšku vzniknutého úroku.

4. Povaha pohľadávky
Ak sa požaduje náhrada nákladov, ktoré vznikli pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, uvádzate aj sumu týchto nákladov. Vždy treba uviesť povahu pohľadávky.

5. Relevantné skutočnosti
Pri nárokovaní si vrátenia peňazí musí veriteľ uviesť aj to, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho. Ďalej či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva. Ak áno, nesmie chýbať informácia o majetku, na ktorý sa vzťahuje zabezpečovacie právo a dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená.

6. Zabezpečovacie právo
Ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, uvádza sa registračné číslo a skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok. Ak áno, je potrebné uviesť sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

7. Zmluvy a faktúry
K formuláru je zároveň potrebné pripojiť prílohy, ktoré sa týkajú skutočností tvrdených v prihláške. Ide najmä o zmluvy, faktúry, objednávky, prípadne iné dokumenty, ktoré preukazujú tvrdené skutočnosti. Pokiaľ sa rozhodnete prihlásiť svoju pohľadávku do zahraničného konkurzu inými prostriedkami ako prostredníctvom štandardného formuláru, je potrebné, aby prihláška obsahovala všetky vyššie uvedené informácie.

8. Úradný jazyk
Výhodou členstva v Európskej Únii je i to, že svoju pohľadávku môžete prihlásiť do zahraničného konkurzu v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcie Európskej únie. Súd, dlžník a v niektorých prípadoch aj veriteľ však od vás môžu vyžadovať predloženie úradného prekladu do štátneho jazyka, v ktorom je konanie vedené.

9. Insolvenčný register
Lehoty na prihlasovanie pohľadávok plynú v závislosti od členského štátu Európskej únie rozdielne. V prípade zahraničného veriteľa však nesmie byť táto lehota kratšia ako 30 dní od uverejnenia oznamu o začatí insolvenčného konania v insolvenčnom registri.

10. Nakladanie s majetkom
Ak by súd, správca alebo dlžník, ktorému patrí právo nakladať s majetkom, mali pochybnosti týkajúce sa prihlásenej pohľadávky, poskytnú veriteľovi možnosť na dodatočné predloženie dôkazov týkajúcich sa existencie a sumy predmetnej pohľadávky