17.4.2019 / HN, hnonline.sk / Dohoda spoluvlastníkov je lacnejšia

https://hnonline.sk/expert/1925541-dohoda-spoluvlastnikov-je-lacnejsia

VLASTNÍCKE VZŤAHY

Dohoda je podstatne lacnejší spôsob rozdelenia majetku.
Ak to nepôjde, musíte počítať so súdnymi výdavkami.
Čo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Podstatu a rozsah tohto typu vlastníctva medzi manželmi určuje Občiansky zákonník. „Patrí tam zjednodušene všetko, čo nadobudol ktorýkoľvek z manželov počas manželstva, okrem vecí síce nadobudnutých za trvania manželstva, ale výslovne uvedených v príslušnom ustanovení, teda okrem vecí, ktoré jeden z manželov dostal darom alebo zdedil,“ objasňuje notár Juraj Göbl.

Čo ak jeden z manželov podniká

Osobitným problémom je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Najmä ak jeden z manželov podniká. Ktoré príjmy v takom prípade sú zahrnuté do spoločného majetku a ako sa dá zabrániť tomu, aby sa rizikám podnikania vyhla rodina podnikateľa.
Najmä v začiatkoch podnikania je vhodné prekonzultovať možnosti s odborníkom. „Je to vhodné už aj preto, lebo ide o pomerne zložitú problematiku. Dá sa tak spoločne nastaviť úprava majetkových vzťahov v rámci podnikania a rodiny na mieru, pre konkrétny typ podnikania, vylúčia sa riziká,“ vraví Ján Gajan, vedúci advokát a partner HMG Legal. Odporúča zúžiť okruh majetku, ktorý bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva oboch manželov. „Dá sa zúžiť zákonom určený rozsah BSM, prípadne sa manželia môžu dohodnúť, že ich bezpodielové spoluvlastníctvo vznikne ku dňu zániku manželstva. Ak je to možné, tak podnikateľskú činnosť sústrediť do osobitnej právnickej osoby, napríklad do obchodnej spoločnosti.“

Ako naložiť so spoločným bytom partnerov

Je bežné, že aj partneri nadobúdajú spoločne byty alebo aj iný hodnotný majetok. Ako by si mali vzťahy ošetriť a čo ak sa po prípadnom rozchode zmocní vecí len jeden z nich? Ako sa má druhý partner brániť? A čo ak ide o rozvedených manželov?
Partneri, ktorí nie sú v manželskom zväzku, zvyknú nadobúdať byty do spoluvlastníctva. „Vzťahujú sa na nich všetky ustanovenia ohľadne spoluvlastníctva, teda môžu pristúpiť aj na jeho zrušenie. Čo však v praxi znamená, ak sa jeden z partnerov „zmocní majetku“ – ide o faktickú, alebo o právnu držbu?
Ak majú partneri napríklad automobil v spoločnom vlastníctve, tak sú oprávnení ho spoločne využívať, no na druhej strane sú zaviazaní aj na spoločnú úhradu nákladov, a to podľa výšky podielov. Zvyčajne pol na pol,“ objasňuje advokát Gajan.
Ak sa teda jeden z partnerov zmocní automobilu, tak koná protizákonne. „Tak ako aj v iných podobných prípadoch, keď osoba dobrovoľne nechce odstrániť protiprávny stav, nastupuje súd a poškodená osoba sa musí svojich práv domáhať na súde,“ vraví advokát.

Ako postupovať s majetkom po rozvode

U rozvedených manželov je podstatné, akým spôsobom si v rámci rozvodu, teda po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, usporiadali svoje majetkové vzťahy.
Dá sa to dosiahnuť dohodou alebo súdnou cestou. Advokát Gajan upozorňuje na zákonnú zásadu, podľa ktorej, ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva, teda do troch rokov od právoplatnosti rozvodu, nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak sa návrh na súd nepodal do troch rokov od jeho zániku, platí, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa vyrovnali podľa stavu, v akom každý z nich veci z tohto majetku používa pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník.
O ostatných hnuteľných a nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Kedy možno ušetriť súdne trovy

Ak rozvedení manželia neuzavrú dohodu a rozhodnú sa súdiť, musia počítať s výdavkami za súd.
Dohoda je podstatne lacnejší spôsob rozdelenia majetku. Ak to nepôjde, musíte počítať so súdnymi výdavkami. „Trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva. Vo všeobecnosti platí, že výdavky, ktoré v konaní vzniknú, si platí každý sám,“ vraví advokát Gajan. Ak sa konanie skončí, súd môže priznať náhradu trov konania jednej zo strán, teda jedna strana nahradí druhej trovy konania, ktoré jej vznikli a ktoré si platila sama. Súdne trovy zahŕňajú najmä súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia. Pozor!
Za zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva zaplatíte: 1. za žalobu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdny poplatok 165,50 eura; 2. za žalobu na vysporiadanie tohto spoluvlastníctva sa platí súdny poplatok 66 eur; 3. za vysporiadanie tohto spoluvlastníctva sa platí súdny poplatok – ak sa konanie skončilo rozsudkom – tri eurá, a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, klesne na jedno euro.
Platí sa z ceny všetkých vecí patriacich do tohto spoluvlastníctva a z ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vysporadúvajú, najmenej však 66 eur a najviac 16 596,50 eura.

Ako rozdeliť spoluvlastníctvo

Keď sa poluvlastníci rozhodnú obrátiť na súd a zrušiť spoluvlastníctvo, musia počítať s týmito výdavkami.
Trovami konania sú najmä súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia. K trovám právneho zastúpenia odkazujeme na vyššie uvedené. Výška trov právneho zastúpenia je individuálna a záleží na dohode klienta s advokátom. Súdny poplatok v konaní o zrušení a o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je šesť percent z ceny podielu žiadaného navrhovateľom – najmenej však 16,50 eura a najviac 16 596,50 eura.

Rada advokáta Dohoda je vždy výhodnejšia. Jediné náklady vo vzťahu k dohode sú – okrem odmeny právnikom – náklady na notárske overenie podpisov. Ak už sa raz podal na súd návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, možno za splnenia určitých podmienok dosiahnuť vrátenie súdneho poplatku a uzatvorenie dohody, a to buď na súde, alebo mimo neho.

Aký je režim pri spoluvlastníctve detí

Stáva sa, najmä pri dedení, že sa spoluvlastníkmi stanú maloleté deti. Pri takýchto podieloch nie sú žiadne výnimky.
Ako upozorňuje advokát Gajan, „vlastnícke právo v podiele patrí maloletému. Správu majetku maloletého vykonáva zákonný zástupca, ktorým je prevažne jeho rodič.“ Rodičia musia spravovať majetok maloletého dieťaťa s náležitou starostlivosťou. „Výnosy z majetku maloletého dieťaťa získané pri jeho spravovaní môžu rodičia použiť najmä na uspokojovanie jeho potrieb a v primeranom rozsahu aj na uspokojovanie potrieb rodiny.“ Rada advokáta R odičia odovzdajú dieťaťu jeho majetok, ktorý mu spravovali, najneskôr do 30 dní od dosiahnutia plnoletosti. Musia mu teda odovzdať aj spoluvlastnícky podiel.

Spoločná nehnuteľnosť má osobitné pravidlá

Veľa ľudí si zamieňa „podielové spoluvlastníctvo“ so „spoločnou nehnuteľnosťou“.
„Spoločná nehnuteľnosť je rozdielnym právnym inštitútom s viacerými osobitosťami, aj keď sa javí ako normálna nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve,“ objasňuje advokát. Aj na zrušenie a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti sa uplatňuje rozdielny právny režim ako v prípade podielového spoluvlastníctva. Podobne aj na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti sa uplatňujú iné pravidlá. Reguluje to zákon o pozemkových spoločenstvách.

1.JPG