03.04.2019 / HN / Parcelu možno aj zameniť. Nie vždy to musí byť za iný pozemok

Čím môže vecné bremeno skomplikovať vlastnícky vzťah, alebo ako opraviť chybný údaj zistený v katastri. Na otázky čitateľov odpovedá advokátska koncipientka Veronika Vlčková a právnik Marián Hutter, obaja z advokátskej kancelárie HMG LEGAL.

SITUÁCIA: Po svojom otcovi som mal zdediť pozemok. Ten ho pred dvadsiatimi rokmi tiež zdedil po svojich predkoch, ale keďže šlo o pozemok na opačnom konci republiky, otec nemal ambíciu s pozemkom niečo robiť, ani si počas dlhých rokov nič nepreveroval na katastri. Ja som až počas dedičského konania zistil, že parcela, ktorá sa mala stať mojím majetkom, nemá v katastri uvedeného vlastníka (pritom niet pochýb, že daný pozemok určite vlastnili už otcovi predkovia a po nich otec. Čo môžem robiť v takejto situácii?

RIEŠENIE ADVOKÁTOV:
Najprv treba zistiť, prečo nehnuteľnosť, ktorá mala byť predmetom dedičského konania po vašom otcovi, nemá v katastri uvedeného vlastníka. Ak by táto nehnuteľnosť nebola predmetom predchádzajúceho dedičského konania, teda konania, kde váš otec vystupoval ako dedič, je potrebné požiadať súd o prejednanie novoobjaveného dedičstva. Problém mohol nastať aj v tom, že na základe osvedčenia o dedičstve, ktorým sa vášmu otcovi potvrdilo nadobudnutie nehnuteľnosti, kataster nehnuteľností nezaznamenal zmenu v osobe vlastníka.

SITUÁCIA: Čo ak zistím, že v prípade môjho pozemku je duplicitné/viacnásobné vlastníctvo? A aký je v tom rozdiel?

RIEŠENIE ADVOKÁTOV:
Medzi pojmami duplicitné a viacnásobné vlastníctvo nie je rozdiel. Ide o situáciu, keď viacero osôb tvrdí, že sú vlastníkmi totožnej nehnuteľnosti. V takomto prípade sa môžu osoby vzájomne dohodnúť, kto z nich je vlastníkom spornej nehnuteľnosti.
Takáto dohoda sa predloží katastru, ktorý vykoná vklad vlastníckeho práva v zmysle predloženej dohody. Ak medzi osobami k dohode nedôjde, je potrebné obrátiť sa na súd so žalobou o určenie vlastníckeho práva.

SITUÁCIA: Pozemky sa mohli medzi vlastníkmi aj zamieňať. Platí to? Ako sa to robí, dá sa to urobiť medzi akýmikoľvek pozemkami alebo aj za niečo iné?

RIEŠENIE ADVOKÁTOV:
V takomto prípade je možné uzatvoriť zámennú zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec. Vo všeobecnosti môžu byť predmetom tejto zmluvy akékoľvek pozemky s výnimkou napríklad lesných pozemkov vo vlastníctve štátu. Ak ide o charakter veci pri zámene, platí, že predmetom tejto zmluvy môžu byť akékoľvek veci, to znamená, že sa pozemok môže vymeniť aj za niečo iné než len za nehnuteľnosť.

SITUÁCIA: Som vlastník pozemku a majiteľ vedľajšieho – pri ktorom „vyrástla“ stavba, rýchlostná komunikácia – ma požiadal, že si chce zriadiť právo prechodu cez môj pozemok k svojej parcele. Ako má postupovať a ako sa to dotkne mňa? Môže si zriadiť takéto vecné bremeno a zapísať ho do katastra bez môjho súhlasu?

RIEŠENIE ADVOKÁTOV:

Ak by ste súhlasili s tým, aby vášmu susedovi vzniklo právo prechodu cez váš pozemok, je potrebné, aby ste uzatvorili zmluvu o zriadení vecného bremena. Na vznik práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Keď budete súhlasiť s tým, aby sa na vašom pozemku zriadilo vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu, budete musieť len strpieť realizáciu tohto práva. Znamená to jednoducho, že sa bude prechádzať cez váš pozemok.
Žiadne ďalšie riziká s tým spojené by vám vzniknúť nemali. Ak váš sused nie je zároveň aj vlastníkom priľahlého pozemku a prístup k jeho stavbe nie je možné zabezpečiť inak, môže súd na jeho návrh, čiže na návrh vášho suseda, zriadiť vecné bremeno v prospech jeho vlastníctva k stavbe. Uvedené bremeno by spočívalo v práve prechodu cez priľahlý pozemok. V tom prípade by váš súhlas so zriadením vecného bremena nebol potrebný, pretože o jeho vzniku rozhodne súd.

SITUÁCIA: Keď zistím, že o mojom pozemku alebo dome sú v katastri nesprávne údaje, čo mám robiť?

RIEŠENIE ADVOKÁTOV:
Ak zistíte, že sú v katastri uvedené nesprávne údaje, môžete podať návrh na začatie konania o oprave chyby.
V tomto konaní kataster opraví chyby, ktoré vznikli jeho vlastnou činnosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov, notárov či iných osôb na základe chybných podkladov. Výsledkom tohto konania je rozhodnutie o oprave chyby alebo protokol o oprave chyby. Na jeho základe potom kataster urobí zápis správnych údajov. Ak ide o platbu, za podanie návrhu na začatie konania o oprave chýb v katastri sa správny poplatok neplatí.

1.JPG