12.03.2019 / HN, hnonline.sk / Osobné bankroty využili tisíce dlžníkov aj podvodníci

1.JPG

Dlžník požiadal o osobný bankrot a vyhlásil konkurz. Keďže však nemal takmer žiadny majetok, veritelia na vyrovnanie dlhu mohli zabudnúť a skončili v strate. Neskôr sa však zistilo, že dlžník síce nemal majetok na Slovensku, no bolo to preto, lebo centrum jeho záujmu nebolo u nás, ale v zahraničí. Oddlženie bolo nakoniec zrušené a dlžník musí dlhy splácať. Toto je iba jeden z prípadov, s ktorými sa stretávajú veritelia pri osobných bankrotoch, ktorých bolo počas dvoch rokov fungovania „po novom“ vyhlásených približne 20-tisíc.

Úrady nepreverujú

Ako totiž upozornil riaditeľ odboru právnych služieb Slovenskej sporiteľne Richard Földeš, zákon je z ich pohľadu príliš benevolentný a dáva priestor rôznym špekulantom. Na to, aby niekto mohol vyhlásiť osobný bankrot, musí splniť niekoľko podmienok, ktoré preveruje Centrum právnej pomoci, ako aj uviesť všetok majetok, ktorým disponuje. Žiadateľ musí vysvetliť svoju situáciu a podložiť ju dokumentmi, ktoré podporia jeho tvrdenia. Podľa Földeša však „chýba kontrola, či človek, ktorý chce zbankrotovať, je naozaj v zlej situácii, alebo ide o špekulanta“. Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová vysvetlila, že danú osobu preverujú v takom rozsahu ako pri iných žiadostiach o konkurz. „Iné preverovanie vo fáze žiadosti osoby o podanie návrhu by muselo zahŕňať zrejme získavanie informácií spravodajskými, respektíve vyšetrovacími metódami,“ skonštatovala.

V praxi teda Centrum právnej pomoci, ktoré má osobné bankroty na starosti, neskúma, či žiadateľ nejaký majetok nezatajil alebo či ho účelovo nepreviedol na inú osobu, aby tak bol pre neho osobný bankrot výhodný. Práve s týmito problémami sa veritelia podľa Földeša stretávajú. Drobová však upozornila, že pri príprave zákona sa myslelo aj na možných špekulantov, a preto bola ustanovená lehota šesť rokov, počas ktorej môže byť oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer. „Podľa našich informácií súdy už viaceré oddlženia zrušili,“ dodala. Nepoctivým zámerom môže byť situácia, keď sa žiadateľ o osobný bankrot priviedol do platobnej neschopnosti úmyselne, alebo ak neplní splátkový kalendár. Samotný proces oddlženia je pritom celkom rýchly a súd o ňom rozhodne do 15 dní. Dlhšie však trvá samotné podanie a vyhodnotenie žiadosti, ktoré realizuje Centrum právnej pomoci a ktoré záleží na rozsahu dlhov a spolupráci žiadateľa.

Podvody aj na druhej strane

Na to, aby sa oddlženie zrušilo, však musí rozhodnutie niekto napadnúť. „Veriteľ z tohto dôvodu musí vynaložiť nemalé úsilie na dosiahnutie zrušenia konkurzu alebo splátkového kalendára, ktoré zahŕňa aj ďalšie súvisiace náklady veriteľa,“ poukázala advokátka Lenka Katríková z advokátskej kancelárie Stentors. Pri menších sumách sa im to podľa nej ani neoplatí. Podľa Földeša tak vzniká priestor na úmyselné neplatenie dlhov. „Dokonca sa stretávame s prípadmi ,vydierania‘, keď nám dlžník povie: Znížte mi dlh, inak pôjdem do bankrotu a nedostanete nič,“ uviedol. Aj PR manažér VÚB banky Dominik Miša priznal, že pri osobných bankrotoch, ktoré tvoria 95 percent konaní, majú ako veriteľ mizivé percento možného uspokojenia pohľadávok.

Advokátska koncipientka HMG Advisory Group Barbora Bartáková však ukazuje aj na druhú stranu mince. „Ako správca vidíme priestor na podvody pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu, keďže jediným oprávneným subjektom na popieranie pohľadávok je len iný prihlásený veriteľ,“ uviedla. To znamená, že veritelia požadujú splatenie dlhov, na ktoré nemajú nárok. Tomu môže oponovať iba iný veriteľ, podľa Bartákovej sú však zvyčajne veľmi pasívni a veci nechajú tak. Nakoniec teda vo vytýčenom celkovom dlhu figurujú aj pohľadávky, ktoré by boli určite zamietnuté.

Dva druhy osobného bankrotu

Konkurz Dlžník môže požiadať súd, aby vyhlásil konkurz. V takom prípade príde o majetok, ktorý je speňažený a následne sa z týchto prostriedkov vyplatia dlhy. Suma, ktorú tieto prostriedky nedokážu pokryť, sa stane nevymožiteľnou. Splátkový kalendár Pri druhej možnosti, teda splátkovom kalendári, si človek majetok ponechá, no súd mu určí mesačné splátky v určitej výške, ktoré bude počas istého obdobia uhrádzať. Aby dlžník mohol požiadať o túto možnosť, musí mať pravidelný príjem a jeho dlhy nemôžu byť vyššie ako jeho majetok. Pri tejto možnosti správca preverí možnosti dlžníka a na základe toho určí, akú časť z dlhu bude musieť zaplatiť, najmenej však 30 percent.