29.10.2019 / TASR; hlavnespravy.sk; teraz.sk; 24hod.sk / Konatelia sa o firemný majetok musia starať ako o vlastný

https://www.hlavnespravy.sk/konatelia-sa-firemny-majetok-musia-starat-vlastny/1936594

https://www.teraz.sk/ekonomika/konatelia-sa-o-firemny-majetok-musia-st/426995-clanok.html

https://www.24hod.sk/konatelia-sa-o-firemny-majetok-musia-starat-ako-o-vlastny-cl716553.html

Bratislava 29. októbra (TASR) -

Konatelia v 'eseročkách' sa musia mať na pozore. Za svoje chyby môžu pykať nielen finančne ale aj trestnoprávne. Stačí napríklad neúmyselne platiť vlastné účty firemnou platobnou kartou, a teda znehodnocovať majetok firmy. "Práve z dôvodu, že oni sú tí, ktorí prijímajú väčšinu podnikatelských rozhodnutí, môže sa stať, že následkom ich konania, či dokonca nekonania môže vzniknúť spoločnosti škoda. Zákon je v tomto pomerne prísny - konatelia zodpovedajú za ujmu spôsobenú pri výkone svojej funkcie celým svojim majetkom, a to aj vtedy, ak sú zároveň spoločníkmi vo firme, ktorých zodpovednosť nie je taká prísna," vysvetluje právnička Nikola Jurčeková zo spoločnosti HMG Advisory Group.

Podobne, ako v prípade známejšej zodpovednosti držitelov vozidiel, aj zodpovednosť konatelov za škodu spôsobenú tej-ktorej firme je objektívna. To znamená, že pri porušení povinnosti konatela sa nevyžaduje jeho zavinenie. Ide teda o zodpovednosť za výsledok činnosti, nie za činnosť samotnú. Pre vznik takejto zodpovednosti stačí porušenie akejkolvek právnej povinnosti zo strany konatela. Najčastejšie však pôjde o nedodržanie pravidla konať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami firmy a všetkých jej spoločníkov.

Znamená to, že ide o staranie sa o majetok nielen v tom zmysle, aby firme nevznikala škoda na majetku jeho úbytkom či znehodnocovaním, ale aby bol majetok zhodnocovaný a rozmnožovaný v maximálnej možnej miere. "V praxi sa napríklad pomerne často stáva, že jeden z troch konatelov uzavrie zmluvu za spoločnosť tak, že ju podpíše sám bez súhlasu ostatných konatelov. Už toto sa dá jednoznačne označiť za porušenie povinnosti konatela konať s odbornou starostlivosťou," uvádza právnička. Na druhej strane povinnosť konať v súlade so záujmami firmy a všetkých jej spoločníkov zakazuje konatelovi uprednostňovať pri výkone svojej funkcie osobné či iné záujmy.

Platí, že samotné riziko podnikania či riziko neúspechu pri podnikaní nesie spoločnosť a konatelia majú právo na omyly. No automaticky zodpovedajú za škodu vzniknutú ich rozhodnutím, ak nie je správne a firme neprinesie želaný úspech. Svojej zodpovednosti sa môžu zbaviť, ak preukážu, že konali s odbornou starostlivosťou a súčasne v dobrej viere, že konali v záujme firmy. V prípade súdneho sporu by práve oni museli súdu dokazovať, že boli naozaj dobromyselní.

Podla Jurčekovej si však treba uvedomiť aj to, že v prípade porušenia záväzku konať s odbornou starostlivosťou či povinnosti lojality nie je vylúčená ani trestnoprávna zodpovednosť konatelov.