01.10.2019 / HN / Splnomocniť môžete aj tretiu osobu

LISTINA Kde má prebiehať katastrálne konanie, ako je možné jeho lehotu skrátiť či v akej výške vás vyjdú poplatky. Podrobnosti okolo návrhu na vklad do katastra vysvetľujú odborníci.

Odpovedá Denisa Dulaková Jakúbeková, právnička spolupracujúca s poradenskou skupinou HMG Advisory Group

1. Začiatok konania

Akým spôsobom sa začína konanie o povolení vkladu do katastra?

Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh. Podáva ho účastník právneho úkonu – zmluvná strana, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Návrh na vklad podávajú spravidla obe zmluvné strany, teda predávajúci a kupujúci, spoločne. Ak ho má podať len jedna zmluvná strana, odporúčame dohodnúť sa na tom v zmluve.

2. Povinné náležitosti

Aké údaje majú byť v návrhu na vklad, čo nesmieme opomenúť?

Ak návrh na vklad podáva fyzická osoba, uvedie svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo – v prípade cudzinca je potrebný iný identifikátor –, ďalej je to miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku – platí to, ak ide o adresu odlišnú od miesta trvalého pobytu –, a napokon sa uvedie údaj o štátnej príslušnosti. Ak je to právnická osoba, uvádza sa jej názov, identifikačné číslo, sídlo a adresa na doručovanie – ak je odlišná od sídla. Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie, „doručí“ poštu okresný úrad oznamom na svojej úradnej tabuli a na svojom webe. Pošta sa považuje po 15 dňoch za doručenú. Aj vtedy, ak sa adresát o nej nedozvie.

3. Výber úradu

Na ktorom okresnom úrade mám podať návrh na povolenie vkladu? Čo ak chcem zapísať práva k viacerým nehnuteľnostiam?

Katastrálne konanie je na okresnom úrade, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka tých, ktoré sa nachádzajú v územnom obvode viacerých okresných úradov, zaoberá sa ním ktorýkoľvek z nich, takže to, ktorému chcete adresovať svoju žiadosť, je na vašom výbere.

4. Údaje na formulári

Akými údajmi mám označiť nehnuteľnosť, ktorú plánujem previesť?

Nehnuteľnosť sa označuje údajmi primárne podľa katastrálneho územia, v ktorom sa nachádza. Ak prevádzate pozemok, uvediete parcelné číslo, výmeru, druh pozemku a skutočnosť, či ide o parcelu registra C alebo E. Ak sa prevádza byt alebo nebytový priestor, spolu s bytom sa prevádza aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, na spoločných zariadeniach, na príslušenstve domu a spravidla aj spoluvlastnícky podiel na zastavanom, prípadne na priľahlom pozemku. Výlučné vlastníctvo nehnuteľnosti a bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti sa na liste vlastníctva vyjadruje zlomkom 1/1. Ak sa prevádza stavba alebo ak je predmetom prevodu byt alebo nebytový priestor v dome, uvádza sa súpisné číslo stavby, parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená; pri bytoch a nebytových priestoroch sa uvádza aj číslo bytu a nebytového priestoru, číslo poschodia a vchodu a už spomenutý spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu. Z návrhu musí byť zrejmé, či sa prevádza nehnuteľnosť v celosti alebo iba spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti.

5. Zrýchlená agenda

Čo robiť, aby sa moja záležitosť vybavila v zrýchlenom konaní?

Ak ako navrhovateľ chcete, aby sa o vašom návrhu rozhodlo v skrátenej lehote, musíte o to požiadať priamo v návrhu. Štandardná lehota je 30 dní odo dňa doručenia návrhu, skrátená je 15 dní.

6. Priloženie príloh

Ako mám postupovať s prílohami? Ako ich mám priložiť, keď chcem využiť e-podanie?

Návrh musí obsahovať aj prílohy. Ak ho podáte v listinnej podobe, musíte ako navrhovateľ predložiť prílohy v listinnej podobe v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Pri prevode bytu alebo nebytového priestoru je potrebné priložiť aj potvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o tom, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome ani na tvorbe fondu opráv. Neplatí to, ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Odpovedá Pavol Szabó, advokát advokátskej kancelárie GHS Legal

7. Geometrický plán

Ako mám označiť v zmluve geometrický plán, ktorý som si dal urobiť na prevádzaný pozemok?

Ak sa vo vzťahu k prevádzaným nehnuteľnostiam vyhotovil geo metrický plán, ktorým došlo k rozdeleniu alebo zlúčeniu pozemkov, je potrebné tento plán v návrhu označiť. Ak k overeniu geometrického plánu došlo v čase od 1. októbra 2018, postačuje iba označenie tohto geometrického plánu číslom úradného overenia. Znamená to, že nie je potrebné, aby ste originál alebo kópiu tohto plánu prikladali k návrhu.

8. Zrýchlené vybavenie

Počul som, že ak chcem celú administratívu vybaviť na katastrálnom úrade rýchlejšie, je to možné, ale zaplatím viac. Koľko?

Príslušný katastrálny odbor okresného úradu musí rozhodnúť o návrhu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia. Správny poplatok za návrh je vo výške 66 eur, pričom je splatný ku dňu svojho podania. V návrhu však môžete požiadať aj o urýchlené konanie o vklade a príslušný katastrálny odbor o ňom rozhodne najneskôr do 15 dní. V tomto prípade je potrebné uhradiť poplatok 266 eur.

9. Zníženie poplatku

O koľko zaplatím menej, ak podám návrh na vklad cez počítač?

V takom prípade je pre vás výhodou, ak návrh podávate elektronicky, a to prostredníctvom webovej stránky slovensko.sk, že máte všetky správne poplatky za polovicu.

10. Oznámenie vopred

Výšku celkového poplatku je možné znížiť ešte viac, ak dopredu oznámim úradu, že chcem podať návrh na vklad. Na koľko ma to potom vyjde?

Skutočne. Výšku správneho poplatku je možné znížiť ešte o 15 eur, ak pred podaním návrhu podáte oznámenie o návrhu na vklad. Môžete ho podať aj prostredníctvom webovej stránky katasterportal.sk. Odporúčame, aby sa informácia o podaní oznámenia reflektovala aj v návrhu, najmä zaradením vytlačeného oznámenia o návrhu na vklad medzi prílohy.

11. Typy zmlúv

Mohli by ste spresniť, ako mám nazvať v návrhu vkladu právny úkon, ktorý idem urobiť?

Môže ísť o rôzne názvy a typy prevodných zmlúv – môže to byť napríklad kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva k bytu, zmluva o prevode nehnuteľnosti, zámenná zmluva či darovacia zmluva. Konaní je však širšia škála, okrem tej najčastejšej, ktorou je spomínaný návrh na vklad vlastníckeho práva, to môže byť napríklad aj konanie o zápise poznámky o prebiehajúcom súdnom konaní, konanie o vykonaní – napríklad zápisu stavby, zápisu rozhodnutia súdu, zápisu osvedčenia o dedičstve či zápisu osvedčenia o dražbe –, ďalej to môže byť konanie o odstránení duplicity v zápise, konanie o zmenách hraníc katastrálnych území, konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte a podobne.

12. Limitovanie príloh

Môžem dať ako prílohu k návrhu aj viacero typov zmlúv?

Nie, prílohou k návrhu môže byť iba jedna zmluva, teda jeden typ. Znamená to, že ak chcete podať na katastrálny odbor príslušného okresného úradu viacero zmlúv, je potrebné pre každú zmluvu vyhotoviť osobitný návrh.

13. Počet originálov

Zaujíma ma, či musia byť všetky prílohy, ktoré prikladám, v origináli?

Ak návrh podávate v listinnej podobe, zmluvu musíte priložiť v dvoch vyhotoveniach, pričom zmluva, ako aj všetky prílohymusia byť v origináli alebo v úradne overenej kópii.

14. Podpis formulára

Musí byť môj podpis v návrhu na vklad overený na úrade alebo stačí, ak papiere jednoducho podpíšem?

Pokiaľ ide o podpisy v návrhu na vklad, platí, že na samotnom návrhu nemusia byť podpisy navrhovateľov úradne osvedčené, to znamená, že postačujú obyčajné podpisy.

15. Plná moc

Čo ak by som chcela splnomocniť nejakú osobu, aby urobila prevod za mňa, keďže som dlhodobo v nemocnici?

Návrh podpisujú účastníci daného právneho úkonu, teda účastníci zmluvy. V zmluve si však môžete dohodnúť aj to, že jeden z účastníkov splnomocňuje druhého na podpísanie a podanie návrhu na príslušný okresný úrad. Rovnako sa všetci účastníci môžu v zmluve dohodnúť, že na podpísanie a podanie návrhu splnomocňujú celkom inú tretiu osobu. Udelenie takéhoto splnomocnenia však musí byť zrejmé zo zmluvy, ktorej vyhotovenia sa priložia k návrhu. Keď to teda zhrniem, ak by návrh za niektorého z účastníkov zmluvy podpisovala tretia osoba na základe osobitného splnomocnenia (ide o osobitný dokument splnomocnenia, ktoré nie je zahrnuté v zmluve), originál alebo jeho úradne overená kópia musí byť prílohou návrhu.

Odpovedá Martin Vasiľ, advokát z advokátskej kancelárie Vasiľ, Šimonovič & partners

16. Najčastejšie chyby

Ktorých chýb sa dopúšťajú ľudia najčastejšie v agende pri prevodoch nehnuteľností?

Najčastejšou chybou býva situácia, keď nedodržíte podstatné náležitosti v návrhu na začatie konania. Je pritom jedno, či ide o návrh na vklad, alebo návrh na záznam. Návrh musí obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti a identifikačné dáta. Ak niektoré chýbajú, okresný úrad vás vyzve, aby ste nedostatky v príslušnej lehote odstránili, a ak ich neodstránite, úrad konanie zastaví. Druhou najčastejšou chybou býva nepriloženie potrebných príloh.

17. Premrhanie lehoty

Čo ak nedostatky v podaní neopravím v stanovenej lehote?

V takom prípade úrad konanie zastaví. Potom je potrebné návrh na vklad podať znovu a bez chýb. Teda musíte počítať s tým, že jednak je nevyhnutné znovu zaplatiť správny poplatok a jednak je nutné znova kontaktovať druhú stranu (účastníka). Súvisí to s tým, že od nej znova potrebujete podpis príslušných dokumentov potrebných na podanie. Uvádza portál slovensko.sk

18. Dvojstranný úkon

Na podanie elektronicky potrebujem kvalifikovaný e-podpis. Stačí len ten môj alebo je potrebný aj e-podpis druhého účastníka prevodu?

Ak chce e-podanie odoslať účastník konania, nemôže ho podať sám. Keďže sa vznik, zánik alebo zmena vlastníckeho práva uskutočňuje na základe zmluvy, ktorá je dvojstranným právnym úkonom, e-návrh na vklad musí obsahovať kvalifikovaný e-podpis aspoň jedného z účastníkov zmluvy. Ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom, k návrhu na vklad je potrebné priložiť aj dohodu o splnomocnení. Takáto dohoda sa môže vyhotoviť buď ako e-dokument podpísaný kvalifikovaným e-podpisom splnomocniteľa s časovou pečiatkou a kvalifikovaným e-podpisom splnomocnenca, alebo ako dokument v papierovej podobe. Ten však treba konvertovať do elektronickej podoby oprávnenou osobou v súlade so zákonom o e-Governmente. Na uvedený účel postačí aj jednostranné plnomocenstvo podpísané splnomocniteľom. Takto vytvorený e-dokument potom treba priložiť ako prílohu k návrhu na vklad, ktorý bude podávať splnomocnenec zo svojej e-schránky.

19. Metodika postupu

Elektronický spôsob podania je komplikovanejší než ten v listinnej podobe. Čo musím dodržať?

Prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk je možné uskutočniť elektronický návrh na vklad aj s prílohami prostredníctvom služby Všeobecná agenda. V sekcii Nájsť službu je potrebné zadať do poľa Názov elektronickej služby výraz Všeobecná agenda a v poli Názov inštitúcie alebo úradu zadať daný okresný úrad. Ak do tohto poľa vpíšete – okresný úrad, výsledky vyhľadávania vám zobrazia službu všeobecnej agendy k všetkým dostupným okresným úradom. Potom kliknutím na tlačidlo Služba budete presmerovaní na prihlásenie na portál – ak tam už nie ste prihlásení – prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

20. Potvrdenie úradu

Ak prijmem potvrdenie o podaní od Ústredného portálu verejnej správy, znamená to, že podanie prijal aj príslušný okresný úrad?

Nie. Potvrdenie o prijatí úradom bude zaslané po zaevidovaní podania v systéme. Ak nebude e-podanie spĺňať zákonné náležitosti, okresný úrad ho síce za eviduje, ale konanie preruší a bude žiadať o dodatočné doloženie príloh. Ak sa prílohy nedoplnia v elektronickej forme, nárok na znížený správny poplatok zaniká a podanie môže byť vybavené ako listinný návrh. Ak sa nedostatky neodstránia vôbec, a teda prílohy sa nedoložia ani v listinnej forme, katastrálny odbor konanie zastaví.

1.JPG