HMG v médiách: 28.6.2018 hnonline.sk, HN Deravý zákon nahráva špekulácii s bankrotmi

https://slovensko.hnonline.sk/1770394-deravy-zakon-nahrava-spekulacii-s-bankrotmi

Zákon dovoľuje využiť osobný bankrot aj v špecifickej situácii manželov, čo umožnila novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Má to však aj úskalia.
Novelizovaný konkurzný zákon dovoľuje riešiť zadlženého človeka tak, že sa mu za špeciálnych podmienok umožní oddlženie. Ak sa však takýto osobný bankrot týka osoby, ktorá je s partnerom v manželskom zväzku, v praxi nastávajú osobité okolnosti. Háčik je v tom, že tu vznikajú podmienky, aby sa mohlo kalkulovať s jedným akože „majetným“ manželom a druhým akože „nemajetným“, ktorý bude na seba preberať ďalšie záväzky. Problém po zrušení konkurzu Celá situácia má viacero úskalí a stala sa prostriedkom špekulácií manželov. Zákonodarca totiž nezohľadnil riešenie významnej skutočnosti, na čo upozorňuje Denisa Dulaková Jakúbeková, advokátka spolupracujúca s poradenskou skupinou v oblasti práva a financií HMG Advisory Group, ako aj viacerí ďalší právnici. Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii rieši oddlženie spôsobom, ktorý je verejnosti známy pod názvom osobný bankrot. Ten sa realizuje konkurzom alebo splátkovým kalendárom.
Zákon pritom výslovne hovorí, že režim oddlženia podlieha jeho štvrtej časti. Čo to znamená?
Ako zdôrazňuje Dulaková, ak sa realizuje formou splátkového kalendára, majetkové spoločenstvo manželov tým nie je dotknuté, trvá teda aj naďalej. Ak sa však robí formou konkurzu, zákon výslovne hovorí, že vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. „Čo sa však stane s bezpodielovým spoluvlastníctvom, ak sa konkurz zruší, to zákonodarca už nerieši. Touto skutočnosťou sa treba vážne zaoberať,“ tvrdí advokátka.
Štvrtá a druhá časť zákona Čo vnímajú odborníci ako zásadný problém a o čo opierajú svoje argumenty? Predovšetkým o to, že zákon výslovne stanovil, že dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká vyhlásením osobného bankrotu. Na druhej strane – obnova zrušeného bezpodielového spoluvlastníctva už v rámci oddlženia riešená nie je. Odborníci poukazujú na výslovné ustanovenie zákona v tom, že osobný bankrot sa má uskutočniť podľa jeho štvrtej časti, ktorá hovorí o oddlžení, no ten má vlastnú úpravu zrušenia konkurzu. Nedá sa preto postupovať podľa druhej časti toho istého zákona, podľa ktorej sa vedú konkurzy na majetok právnických a fyzických osôb – podnikateľov.
Ďalej platí, že ak z úpravy osobného bankrotu nevyplýva, že zrušením konkurzu dochádza k obnove bezpodielového spoluvlastníctva, platí stav, ktorý spôsobilo samotné vyhlásenie konkurzu, čo znamená, že toto spoluvlastníctvo ostáva naďalej zrušené.
Občiansky zakonník Ak teda manželia chcú obnoviť predchádzajúce spoluvlastníctvo, musia postupovať podľa Občianskeho zákonníka. Ten podľa advokátky hovorí: „Ak za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.“ Výnimku môže pripustiť iba osobitný zákon, ktorým by mal byť v tomto prípade zákon o konkurze a vyrovnaní. No tu je problém, chýba v ňom odkaz na jeho druhú časť, ktorá rieši situáciu so zrušeným bezpodielovým spoluvlastníctvom.
***
Ak za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu. Denisa Dulaková Jakúbeková, advokátka


O autorovi| Táňa Rundesová ©hn, tatjana.rundesova@mafraslovakia.sk

Snímka.JPG