29.5.2018 HMG v médiách: HN, hnonline.sk Konkurzy - veritelia nájdu oznamy o schôdzi len vo vestníku

Snímka.JPG

Ak sa firma dostane do konkurzu, začne sa odvíjať proces konkurzného konania. Aké práva a povinnosti v ňom majú jednotlivé strany? Podrobnosti vysvetľuje právny expert.
Veritelia si uplatňujú svoje práva v konkurze na schôdzi veriteľov. Schôdzu zvoláva správca vždy prostredníctvom oznamu v Obchodnom vestníku, a nie pozvánkami. Preto je podľa Róberta Száraza, advokátskeho koncipienta poradenskej skupiny v oblasti práva a financií HMG Advisory Group, dôležité ho sledovať, aby sa veriteľ vopred oboznámil s jej termínom či programom. „Dôvodov zvolania schôdze môže byť viac. Napríklad sa zisťujú stanoviská veriteľov prihlásených pohľadávok, volia sa i odvolávajú členovia veriteľského výboru a tiež sa práve tu zabezpečuje prípadná výmena správcu,“ vraví Száraz. Veritelia nezabezpečených pohľadávok a v niektorých zákonom vymedzených prípadoch aj veritelia pohľadávok, ktoré sú
zabezpečené záložným právom, si volia veriteľský výbor, ktorý uplatňuje ich práva v konkurze.
Pozor na dôležité termíny Termín prvej schôdze veriteľov určuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Zvolá ju správca do 55 dní od vyhlásenia konkurzu, a to tak, aby sa konala nie skôr než pätnásty deň a nie neskôr ako dvadsiaty deň od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Ďalšie schôdze sa zvolávajú buď na podnet správcu, ktorý tak urobí podľa potreby, alebo na žiadosť súdu či veriteľského výboru. Môže ju iniciovať aj veriteľ, prípadne viacerí veritelia. Podmienkou je, že ich hlasovacie práva predstavujú viac než desať percent všetkých hlasovacích práv. V žiadosti musí byť presne špecifikovaný predmet schôdze, inak sa na ňu neprihliada.
Sledujte Obchodný vestník „Schôdza sa zvoláva len uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku. Lehota medzi jeho uverejnením a konaním schôdze nesmie byť kratšia ako 15 dní.
Veritelia osobitné pozvánky nedostanú,“ upozorňuje Száraz. Pripomína tiež, že v oznámení nesmie chýbať miesto, čas a predmet rokovania schôdze. Ak ju zvolal správca, predsedá jej, ak ju zvolá súd, predsedá sudca alebo ním poverený vyšší súdny úradník. Právo zúčastniť sa na schôdzi má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky, môže sa však dať aj zastúpiť.
Zákon nevyžaduje úradne overený podpis na splnomocnení. Na požiadanie predsedu schôdze je povinný zúčastniť sa aj úpadca, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu či zákonný zástupca úpadcu.“ Zápis zo schôdze „Schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený hlasovať. Uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov,“ vraví Száraz, a ak ide o voľbu alebo odvolanie člena výboru, uznesenie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov, a v niektorých vymedzených prípadoch aj veritelia pohľadávok, ktoré sú zabezpečené záložným právom. Na schôdzi sa môže rokovať nielen o tom, čo je v oznámení o jej zvolaní. Môže sa celkom výnimočne rokovať aj o veciach mimo oznámenia, avšak len za prítomnosti a so súhlasom všetkých veriteľov oprávnených hlasovať. O schôdzi sa spisuje zápisnica.
Obsahuje aj námietky proti uzneseniam prijatým na schôdzi veriteľov pre ich rozpor so zákonom. Odpis zápisnice sa najneskôr nasledujúci pracovný deň doručí na súd alebo správcovi. Odpis zápisnice je predseda schôdze povinný podpísať a správca je povinný zabezpečiť, aby veritelia prihlásených pohľadávok mohli do zápisnice nahliadnuť a za úhradu vecných nákladov im vydať aj podpísaný odpis zápisnice.
***
55 DNÍ – do toľkých dní musí podľa zákona zvolať správca prvú schôdzu veriteľov.