26.4.2018 HMG v médiách: HN, hnonline.sk Doriešte si práva k lesnému pozemku

NEHNUTEĽNOSTI Majitelia lesných pozemkov sa môžu rozhodnúť, čo im v rámci obhospodarovania viac vyhovuje. O les sa môžete starať sami alebo štát. Prípadne môžete pristúpiť k prevodu vlastníctva. O zákonných možnostiach v praxi rozprávajú odborníci.

Odpovedá

Veronika Kachaňáková, advokátska koncipientka poradenskej skupiny v oblasti práva a financií, HMG Advisory Group

 

1. Chata bez pozemku

Na lesných pozemkoch sa v minulosti stavali rekreačné chaty. Ako sa môžu majitelia pozemkov vysporiadať s chatármi?

Majiteľ pozemku sa môže žalobou na súde domáhať vysporiadania neoprávnenej stavby, teda rekreačnej chaty. Súd pri rozhodovaní o neoprávnenej stavbe môže v závislosti od situácie zvoliť viac spôsobov, ako sa vysporiadať.

Jednou z možností môže byť napríklad rozhodnutie súdu o odstránení rekreačnej chaty na náklady jej vlastníka. Ak by odstránenie nebolo účelné, môže súd rozhodnúť tak, že sa rekreačná chata stane vlastníctvom majiteľa pozemku, ak vlastník pozemku s uvedeným postupom bude súhlasiť. Vlastník pozemku však v uvedenom prípade bude musieť majiteľovi rekreačnej chaty poskytnúť primeranú náhradu. V neposlednom rade môže súd zriadiť na pozemku vecné bremeno v prospech vlastníka rekreačnej chaty a ako kompenzáciu stanoviť v prospech vlastníka pozemku náhradu za obmedzenie jeho vlastníckeho práva.

 

2. Pozemkové spoločenstvá

Existuje pre členov pozemkového spoločenstva možnosť vystúpiť zo spoločenstva a dať si svoje podiely vyplatiť? Ak áno, ako treba postupovať?

Je potrebné rozlišovať medzi vlastníkom spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti a vlastníkom podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Pri spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nevzniká spoločná nehnuteľnosť ani spoluvlastníctvo a členstvo uvedeného vlastníka zaniká prevodom vlastníckeho práva. Vlastníci podielu na spoločnej nehnuteľnosti musia v prvom rade ponúknuť svoj podiel na predaj ostatným vlastníkom. Podiel ponúknu prostredníctvom výboru, ktorý je výkonným a štatutárnym orgánom každého pozemkového spoločenstva. Ak o ponúkaný podiel ostatní majitelia podielov neprejavia záujem, podiel môže byť prevedený na tretiu osobu. Od 1. júla 2018 platí, že za určitých okolností môže nadobúdať vlastníctvo k podielu na spoločnej nehnuteľnosti aj samotné pozemkové spoločenstvo. Zároveň platí obmedzenie drobenia podielov, preto nesmie pri prevode podielu vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti vo výmere menšej ako dvetisíc metrov.

 

3. Práva vlastníkov

Nedávno bola schválená novela zákona o pozemkových spoločenstvách. Posilnila nejakým spôsobom práva vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti?

Jednou z najvýraznejších zmien je napríklad odstránenie princípu nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti. To znamená, že spoluvlastníci budú mať právo na valnom zhromaždení rozhodnúť o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti. Odstránil sa aj zákaz zrušenia a vysporiadania spoluvlastníctva, takže spoluvlastníci budú mať právo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov zrušiť a vysporiadať si spoluvlastníctvo, avšak s ohľadom na obmedzenia, ktoré v zmysle zákona zakazujú prílišné drobenie pozemkov, ktoré sú menšie ako dvetisíc metrov.

 

4. Ťažba dreva

Na mnohých pozemkoch hospodária štátne Lesy. Vlastníci však z prípadnej ťažby alebo hospodárenia nemajú žiadny alebo len nepatrný úžitok. Aké nároky by si mohli uplatňovať?

Štátny podnik je povinný postupovať v súlade so zákonom a musí s vlastníkom lesného pozemku uzavrieť nájomnú zmluvu. Z nej plynie vlastníkovi lesného pozemku právo na zaplatenie nájomného.

 

5. Sporné vlastníctvo

Často sú chyby v registroch obnovenej evidencie pozemkov, ktoré sa zostavovali v obciach. Ide hlavne o prípady, keď sa k jednému pozemku prihlásili viacerí majitelia. Ako sa takéto sporné prípady riešia?

Závisí to od toho, v akom štádiu je zostavenie registra, v obciach je známy pod skratkou ROEP. Ak register ešte nebol ukončený, môže účastník konania podať námietky príslušnému okresnému úradu do 30 dní od dátumu doručenia výpisu z návrhu registra. Alebo v tejto lehote od uverejnenia návrhu registra sa môžu podať námietky, ak ide o neznámych vlastníkov alebo o takých účastníkov konania, ktorým výpis z návrhu registra nebolo možné doručiť alebo ich pobyt či sídlo nie sú známe.

 

6. Údaje a právne vzťahy

Ako sa postupuje, ak register pozemkov neobsahuje správne údaje?

Ak schválený Register obnovenej evidencie pozemkov obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a tie sú v rozpore s tými, ktoré boli podkladom na jeho zostavenie, správny orgán môže rozhodnúť o zmene údajov schváleného registra. Urobí tak do piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností. Po uplynutí päťročnej lehoty sa možno domáhať ochrany súdnou cestou, napríklad podaním osobitného druhu žaloby na určenie, kto je vlastníkom sporných nehnuteľností. Hovoríme o takzvanej určovacej žalobe.

Odpovedá

Radko Srnka, hovorca, Lesy Slovenskej republiky

7. Rekreačné chaty

Mnohé stavby stoja na cudzích pozemkoch. Čo je potrebné k tomu, aby nadobudli zastavaný aj priľahlý pozemok?

Majitelia takýchto stavieb by mali mať záujem vysporiadať si pozemok pod stavbou, ktorú vlastnia. Ak stavbu v minulosti postavili na základe vtedajších platných predpisov, má súpisné číslo a je na liste vlastníctva.

Prvým krokom je, aby pozemok pod stavbou bol zapísaný v evidencii katastra nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Ak sú pozemky pod stavbou vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe štátneho podniku Lesy, odporúčame vlastníkom stavby podať žiadosť na príslušný odštepný závod. Každý prípad sa rieši individuálne.

 

8. Špeciálny predpis

Existuje nejaký špeciálny predpis, ktorým sa riadia štátne Lesy pri odpredávaní štátnych pozemkov pod lesnými chatkami?

Usporiadanie vlastníctva pod stavbami sa riadi platnými právnymi predpismi a internou smernicou podniku, ktorá vychádza zo smernice ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V nej sú jasne definované podmienky, za ktorých je možné takýto pozemok odpredať.

 

9. Stavba bez zápisu

Ako máme postupovať, ak stavba nie je zapísaná v evidencii katastra nehnuteľností?

Ak nie je zapísaná v katastri, ale reálne v teréne stojí, vlastník pozemku nevie priamo zistiť, komu stavba patrí. Tu neostáva nič iné, len zisťovať informácie o nej napríklad prostredníctvom príslušného obecného úradu. Následne potom vyzvať vlastníka stavby na usporiadanie stavby a vzťahu k pozemku pod stavbou. V minulosti sme takéto prípady už riešili v mnohých prípadoch a s vlastníkom stavby sme usporiadali pozemky pod stavbou ich odpredajom.

 

10. Zámena a predaj

Majiteľ chce predať svoj lesný pozemok štátnym Lesom alebo si taký pozemok od štátu kúpiť, prípadne zameniť za iný, ktorý vlastní. Ako má postupovať?

Štát môže byť podielovým spoluvlastníkom lesných pozemkov, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva. V takom prípade, ak vlastník chce predať svoj spoluvlastnícky podiel, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka ho musí ponúknuť ostatným podielovým spoluvlastníkom, ktorí majú predkupné právo. S ponukou sa môže obrátiť na miestne príslušný odštepný závod alebo na generálne riaditeľstvo štátneho podniku Lesy.

V žiadosti uvedie predmet ponuky a navrhovanú kúpnu cenu. V prípade žiadosti o zámenu pozemkov sa postupuje rovnako.

V žiadosti je potrebné uviesť, aké pozemky ponúka žiadateľ na zámenu a ktoré pozemky vo vlastníctve štátu a správe štátneho podniku Lesy SR požaduje za to. Poznamenávame zároveň, že náš štátny podnik nemôže predávať lesné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve SR.

 

11. Kritériá prevodov

Akými kritériami sa riadia štátne Lesy pri odkupovaní a zámene lesných pozemkov?

Štátny podnik Lesy SR sa pri svojej činnosti snaží o scelenie majetku vo vlastníctve SR tak, aby na ňom bolo možné racionálne hospodáriť, bol k nemu zabezpečený prístup. Snaží sa majetkovoprávne usporiadať stavby vo vlastníctve štátu, ktoré boli v minulosti postavené na neštátnych pozemkoch.

 

12. Dohoda o cene

Podľa akých kritérií sa určuje cena, ak by chcel majiteľ pozemky predať štátu?

Pri odkupovaní pozemkov vychádzame z ponuky predloženej vlastníkom alebo zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. Stanoví ju znaleckým posudkom znalec z príslušného odboru. Lesy musia mať na kúpu zdroje vytvorené hospodárskou činnosťou.

 

13. Zámena v rôznych lokalitách

Kedy je zámenná zmluva priechodná a dajú sa zameniť pozemky v rôznych lokalitách Slovenska?

Pri ponuke na zámenu ako prvé kritérium štátne Lesy posudzujú sceľovanie majetku SR a výhodnosť zámeny na podnik. Základné kritériá pre realizáciu zámeny sú v paragrafe 50 zákona o lesoch. Postup vybavenia žiadosti a potrebné doklady sú v aktuálnej smernici ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu. Podľa nej platia obmedzenia, ktoré sa týkajú lokality – zameniť možno lesné pozemky v rámci jednej lesnej oblasti, alebo v susedných podoblastiach, respektíve v rámci jedného odštepného závodu. Na zámenu pozemkov vo vlastníctve SR sa vyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu ministerstvom tak, ako je to uvedené v citovanom paragrafe zákona o lesoch.

 

14. Veľkosť pozemku

Rozhoduje pri zámene aj veľkosť lesného pozemku?

Zámena je obmedzená výmerou do 50 hektárov, vo výnimočných prípadoch do 100 hektárov.

Okrem toho sa musí prihliadať na iné zákonné obmedzenia. Napríklad na reštitučné nároky oprávnených osôb na majetok štátu, na ochranu prírody, umiestnenie pozemkov v územnoplánovacej dokumentácii. Dá sa konštatovať, že každá navrhovaná zámena pozemkov je špecifická a z tohto dôvodu je najlepšie obrátiť sa so svojou žiadosťou na príslušný odštepný závod alebo priamo na generálne riaditeľstvo Lesov v Banskej Bystrici.

 

15. Uplatnenie nárokov

Na mnohých lesných pozemkoch hospodária štátne Lesy SR. Vlastníci však z ťažby či hospodárenia nemajú žiadny alebo len nepatrný úžitok. Aké nároky by si mohli uplatňovať, kde a akým spôsobom?

Už roky, od roku 1991, platí zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. Zrušil aj právo užívania na zabezpečenie lesnej výroby a ostatných funkcií lesa, ktoré mali štátne organizácie lesného hospodárstva. Umožnil, aby sa vlastníci prihlásili o svoje práva a usporiadali ich prevzatím lesných pozemkov do samostatného obhospodarovania alebo uzatvorenia nájomnej zmluvy na lesnícke obhospodarovanie.

 

16. Neprihlásení vlastníci

Kto sa stará o lesné pozemky, ku ktorým sa ich majitelia neprihlásili?

Obhospodarované sú v režime nájmu vzniknutého z citovaného zákona v zmysle platného programu starostlivosti o les. V tomto režime majú vlastníci nepriamy úžitok, ktorý spočíva v ochrane majetku, zabezpečovaní povinností vyplývajúcich zo zákona o lesoch a zaplatení dane z lesných pozemkov.

 

17. Odovzdať alebo prenajať

Čo musia urobiť majitelia lesných pozemkov, ktorí z nich chcú mať priame úžitky?

Ak chcú poberať úžitky priamo, je potrebné sa prihlásiť. Buď priamo na príslušnom odštepnom závode, alebo na generálnom riaditeľstve štátnych Lesov, ktoré sídli v Banskej Bystrici. Žiadosť odstúpime na príslušný odštepný závod. Vlastníci sa môžu stále prihlasovať, termín nebol daný zákonom. Prípad posudzujú na príslušnom odštepnom závode podľa dátumu podania. K 31. decembru 2017 štátne Lesy odovzdali vlastníkom dohodami do samostatného obhospodarovania 892 815 hektárov. Vlastníci 29 690 hektárov nám prenajali svoje lesné pozemky nájomnou zmluvou na lesnícke hospodárenie.

 

18. Prevzatie pozemku

Čo potrebujeme na prevzatie lesov do obhospodarovania?

V prvom rade je potrebné podať žiadosť štátnemu podniku Lesy o usporiadanie užívacích práv formou odovzdania do samostatného obhospodarovania. Na to potrebujete doklady o vlastníctve.

Vlastnícke práva k lesným pozemkom, porastom a inému majetku možno uznať len tým oprávneným vlastníkom, ktorí svoj nárok preukážu právne relevantným dokladom s aktuálnym stavom vedeným v katastri nehnuteľností: listom vlastníctva, občianskym preukazom oprávnenej osoby alebo plnou mocou na jej zastupovanie.

V prípade podielového spoluvlastníctva musíte predložiť dohodu spoluvlastníkov a písomný prejav vôle nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov o hospodárení so spoločnou vecou. Ďalej je potrebné identifikovanie vlastníckych hraníc pozemkov. Ak vlastnícke hranice odovzdávaných parciel sú v teréne nejasné, potrebné je, aby boli v teréne vytýčené geodetom a trvalo stabilizované. Predísť sa tak má sporom so susednými vlastníkmi. Lesné pozemky sa odovzdávajú predovšetkým v ucelených lesných častiach, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa (napríklad dielec), bez vytyčovania pozemkov. Tento postup sa nepoužije vtedy, ak je možné na danom pozemku racionálne hospodáriť.

 

19. Spadnuté stromy

Ako majiteľ by ste chceli vyčistiť les, zbierať spadnuté stromy a choré a vyschnuté odstrániť.

Zásahy do lesných porastov môže robiť iba obhospodarovateľ lesa len v súlade s platnými právnymi normami, na základe platného programu starostlivosti o les a po dohode s príslušným odborným lesným hospodárom. Rovnaký postup platí aj pri nakladaní s drevom. O tom rozhoduje tiež obhospodarovateľ.

 

20. Prístupová cesta

Máme záujem o kúpu pozemku, ku ktorému vedie jediná prístupová cesta a tá patrí štátnemu podniku Lesy. Chceme stavať, potrebujeme ich súhlas.

Lesné cesty v majetku a správe tohto štátneho podniku je možné využívať v súlade so zákonom o lesoch. V každom prípade podajte na príslušnom odštepnom závode podniku žiadosť. Ten po vzájomnej dohode umožňuje majiteľom nehnuteľností, ku ktorým nie je možný iný prístup, využívať ich lesné cesty.

Vlastníci môžu prevziať lesy do samostatného obhospodarovania, alebo uzavrieť nájomné zmluvy. Radko Srnka, hovorca, Lesy SR