24.4.2018 HMG v médiách: HN, hnonline.sk Susedské zvady riešia viaceré orgány

https://hnonline.sk/expert/1733523-susedske-zvady-riesia-viacere-organy

Odpovedajú

Soňa Ondrišíková, Kristína Zaťková - HMG Advisory Group

 

1. Primeraná miera

Pociťujete väčšiu aktivitu ľudí, čo sa týka riešenia sporov?

Susedské spory sú právnymi vzťahmi medzi vlastníkmi a užívateľmi susediacich nehnuteľností a čoraz viac ich ovplyvňujú aktuálne spoločenské zmeny. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa čoraz viac ľudí namiesto mlčanlivého tolerovania snaží domáhať svojich práv. Úpravu susedských vzťahov rieši Občiansky zákonník. Upravuje povinnosť vlastníka veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Zásahy spojené s bežným užívaním nehnuteľností sú susedia povinní strpieť.

 

2. Časté konflikty

Aké najčastejšie konflikty vznikajú medzi susedmi?

Medzi najčastejšie susedské spory patrí najmä ohrozenie susedovej stavby alebo pozemku, rušenie pokojného výkonu vlastníckeho práva a odstránenie previsov a podrastov pri oploteniach.

Rovnako ako v prípadoch iných sporov, aj tie susedské by sa mali riešiť rozumne, s chladnou hlavou a bez emócií. Práve preto by primárnym riešením týchto konfliktov mala byť vzájomná dohoda dotknutých susedov.

 

3. Nemožnosť riešenia

Čo robiť, ak sa susedia nevedia na riešení konfliktu dohodnúť?

Ak medzi susedmi nefunguje dobrá komunikácia, je možné obrátiť sa na obec, políciu alebo súd. Podľa Občianskeho zákonníka je možné v prípade občianskoprávneho sporu, v ktorom došlo k zásahu do takzvaného pokojného stavu, obrátiť sa na obec. Pod obcou sa rozumie aj mesto alebo jeho mestská časť. Tam treba žiadať predbežnú ochranu. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany tiež na súde.

 

4. Pokojný stav

Čo znamená, keď dôjde k zásahu do „pokojného stavu“?

Ide napríklad o situáciu, keď je pokojným stavom bývanie v byte, kde je relatívne ticho a nočný pokoj. Ak nový sused organizuje pravidelne hlučné večierky do neskorých nočných, respektíve ranných hodín, ide o zásah do pokojného stavu. V takom prípade sa môžete obrátiť na obec, ktorá prerokuje vec a jej úlohou je predovšetkým chrániť faktický stav. Po riadnom zistení všetkých skutočností môže obec rozhodnúť, že návrh zamietne ako nedôvodný, schváli zmier medzi sťažovateľom a pôvodcom zásahu do pokojného stavu alebo predbežne zakáže zásah do pôvodného stavu, alebo pôvodcovi zásahu uloží povinnosť obnoviť pôvodný stav.

 

5. Zásah polície

Kedy mám pri problémoch namiesto obce osloviť radšej políciu?

Treba si zvážiť, či sused svojím konaním skutočne porušuje zákon. V prípade, že má dané konanie znaky priestupku (napríklad porušením nočného pokoja alebo úmyselným narušením občianskeho spolunažívania rôznymi schválnosťami, alebo iným hrubým správaním) alebo trestného činu, najlepším riešením bude vyhľadať pomoc polície.

 

6. Konflikt a súd

Mám pocit, že môj problém so susedkou vyrieši len súd. Čo robiť?

Ak sa predsa len rozhodnete vzniknutý konflikt riešiť prostredníctvom súdu, musíte podať žalobu, v ktorej presne opíšete konkrétne konanie susedky, pred ktorým žiadate ochranu, a navrhnete, aby jej súd uložil povinnosť zdržať sa neoprávnených zásahov, respektíve, aby jej uložil určitú povinnosť. Dôležité je nezabudnúť na predloženie dôkazných prostriedkov, ktoré sú v tomto prípade kľúčovými. Je potrebné zvážiť, že často ide o náročné a dlhotrvajúce spory.

Odpovedá

Petra Štrbová Marková, advokátka z advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners

 

7. Hlasná hudba

Čo má robiť obyvateľ bytu v dome, v ktorom si iní obyvatelia často púšťajú nahlas hudbu?

Ak sa hlasná hudba púšťa po 22. hodine, môže ísť o priestupok proti verejnému poriadku.

V tomto prípade ide o rušenie nočného pokoja. V takejto situácii odporúčame zavolať policajnú hliadku. Ak takýto stav pretrváva, dá sa obrátiť na obec a domáhať sa ochrany proti zrejmému zásahu do takzvaného pokojného stavu. Obec môže predbežne takéto rušivé konanie zakázať alebo uložiť, aby sa obnovil predošlý stav. Rozhodnutie obce musí obsahovať aj lehotu pre osoby, ktoré sa vydania takéhoto druhu rozhodnutia domáhajú, povinnosť podať žalobu na civilný súd, prípadne vec vyriešia dohodou.

Odpovedá

Jaroslav Brezina, predseda Slovenskej komory mediátorov

 

8. Výpočet častých situácií

Mohli by ste zo svojej praxe uviesť najčastejšie situácie, keď dochádza k sporom medzi susedmi?

Ľudia riešia rôzne situácie a problémy. Vo svojej praxi som sa stretol so susedskými spormi, ktoré súviseli najmä s hlukom alebo s prašnou či nevyhovujúcou obchodnou prevádzkou pri rodinnom dome. Niektorých klientov negatívne ovplyvňuje spôsob života ich suseda, iní sa zase sťažujú na susedove stromy presahujúce na pozemok alebo na chov zvierat, ako aj na mnohé ďalšie problémy.

 

9. Návrh postupu

Čo odporúčate - ako má dotknutá osoba postupovať, ak sa sťažuje na suseda?

Ak k podobnému problému dôjde, v prvom rade treba suseda slušne upozorniť. V prípade, že nedôjde k zhode, človek sa môže obrátiť na obecný úrad, a ak ani ten susedský problém nevyrieši a v záujme suseda je stále spor riešiť pokojne, môže sa obrátiť na mediátora.

 

10. Výber mediátora

Ak si chcem nájsť mediátora, kde ho mám hľadať?

Všetci mediátori sú vedení v registri mediátorov ministerstva spravodlivosti. Stačí si vybrať vhodného mediátora, kontaktovať ho a opísať mu problém. Ak sa dotknutý človek dohodne s mediátorom a má záujem problém riešiť mediáciou, mediátor osloví druhú stranu sporu.

V ideálnom prípade sa stretnú všetky zúčastnené strany a v pokoji hľadajú akceptovateľné riešenie. Na začiatku je však dôležité, aby situáciu chcela riešiť aspoň jedna strana.

 

11. Percentuálne vyjadrenie

Ako vyzerá štatistika susedských sporov, pri ktorých sa ľudia obracajú na mediátorov?

Spomedzi ľudí, ktorí reagujú na mediáciu pozitívne, sa viac než 70 percent situácií končí vzájomnou dohodou. Najčastejšie sa darí riešiť majetkové spory. Naopak, najzložitejšie sú zasa nemajetkové spory, keď žiadnu zo strán väčšinou nič netlačí a nemajú žiadny záujem sa finančne podieľať na jeho riešení, a to sú práve mnohé susedské spory. Pre mediáciu je vždy dôležité, aby sa na nej zúčastňovali všetky dotknuté strany sporu. Niekedy druhá strana nie vždy pozitívne reaguje na oslovenie mediátora a istý čas to trvá. Pre mnohých ľudí je však mediácia ešte stále neznámym pojmom a nie vždy v ňu majú dôveru.

 

12. Preklopenie do súdneho konania

Môže sa mediácia posunúť ďalej na súd? Kedy sa to môže stať?

V situácii, keď niektorá zo zúčastnených strán mediáciu odmietne alebo ju ukončí, spor sa - ak o to požiada jedna zo strán - posúva ďalej na súd. Mediátor napíše záverečnú správu mediátora o stave mediácie. S touto správou potom môže ísť klient za advokátom a ten ju použije ako dôkaz na súde. Je to dôkaz o tom, že účastníci už mali snahu o mimosúdne riešenie. Aj počas súdneho sporu sa však účastníci môžu vrátiť späť k mediátorovi.

 

13. Vyššie súvislosti

Aká je súvislosť medzi mediáciou a súdom?

Mediácia býva vhodnejším riešením než súd, pretože spôsob a formu riešenia situácie majú sporiace sa strany celý čas vo svojich rukách. Mediácia tiež prebieha rýchlejšie ako súdny spor, ktorý môže trvať v niektorých prípadoch aj roky.

 

14. Kompetentné orgány

Na ktoré orgány sa možno obrátiť, ak majú ľudia problémy so susedmi?

Možností je viacero. Obrátiť sa možno na obec, na políciu, ak je v ohrození život a majetok, ďalej na mediátora, na súd, ak už obe strany skúsili mimosúdnu dohodu prostredníctvom mediátora, a taktiež na iný orgán, napríklad na okresný úrad. Netreba zabúdať ani na možnosť obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

 

15. Pomoc obce

Dokážu obce vyriešiť susedské spory?

Pri susedských sporoch sa v praxi stretávame s dobrou spoluprácou so starostami. Napríklad, neraz sa na nás občania obrátia s otázkami hraníc pozemku a podobne. Vtedy sme vďační - ak klient nemôže prísť priamo do kancelárie mediátora - že starosta dokáže poskytnúť miestnosť na vykonanie mediácie na neutrálnej pôde, a to na obecnom úrade. Tým sa vlastne samospráva približuje občanom.

 

16. Ústretové mestá

V ktorých mestách či obciach sú pozitívne skúsenosti s mediáciami?

Úspešne sme už riešili spory pre občanov napríklad v Lietavskej Lúčke pri Žiline, ďalej vo Východnej v okrese Liptovský Mikuláš, v obci Jarok pri Nitre, v Topoľčanoch a taktiež v Spišských Vlachoch.

 

17. Špeciálne poradne

Počul som, že už existujú aj takzvané mediačné poradne. Ako to funguje?

Áno, je to tak. V mnohých mestách fungujú mediačné poradne v priestoroch kontaktných centier, či už na mestskom alebo obecnom úrade, ako napríklad v Bratislave, Nitre, vo Zvolene, v Ružomberku, Poprade, Košiciach, Šali a podobne.

Ďalšie poradne sa otvárajú postupne. Veľakrát sa stane, že v poradni mediátor občana len nasmeruje na riešenie sporu na príslušný odbor mestského úradu alebo na Centrum právnej pomoci, ak ide o osobu, ktorá nemá príjem. Zároveň je priestor obecného úradu dobrým kontaktným bodom s mediátormi, či už poradňa funguje raz alebo viackrát do mesiaca.

 

18. Rôzne profesie

Pri sporoch môžu neraz pomôcť aj ľudia z iných profesií. Napríklad z ktorých?

Pri riešení mnohých sporov my ako mediátori spolupracujeme s geodetmi, so psychológmi, s advokátmi, ako aj s inými profesionálmi s cieľom priniesť klientovi čo najrýchlejšie a efektívne riešenie situácie. Výhodou mediácie je aj rýchlosť riešenia sporu, keďže mediácia trvá najviac šesť mesiacov.

 

19. Výška platieb

Koľko peňazí by si mal človek nachystať, ak sa chce obrátiť na mediátora a ak na súd?

Pri podaní žaloby na súde môže vyjsť poplatok od zhruba 66 eur až po tri či šesť percent z celkovej hodnoty sporu. Ak vezmeme do úvahy aj súdnych znalcov, trovy, cestovné náhrady a iné, cena riešenia sporu na súde môže dosiahnuť až 14 percent. My sme riešili s klientmi napríklad spor aj za 130 eur, posledný štvorhodinový spor vyšiel spolu na 210 eur. Avšak tu ma klienti kontaktovali spoločne a prišli obaja do kancelárie, kde sme za štyri hodiny spor vyriešili a skončil sa dohodou. Cena za mediáciu je stále nepomerne nižšia než iné formy riešenia. Ak je na súde podaná žaloba a strany sporu sa dohodnú na mediácii, pri úspešnej dohode možno ušetriť od 30 do 90 percent z už zaplateného súdneho poplatku. To je veľký benefit.

Odpovedá

Ministerstvo spravodlivosti

 

20. Čísla zo súdov

Koľko susedských sporov u nás priemerne za rok riešia súdy?

V roku 2011 bolo takýchto sporov na súdoch 41, nasledujúci rok presne ten istý počet. V roku 2013 ich bolo 30, o rok neskôr 34 a na ďalší rok 27. V roku 2016 ich bolo 30. Išlo o právoplatne ukončené konania v rámci občianskoprávnych vecí - susedských sporov.

Pri susedských sporoch dobre spolupracujeme so starostami. Sme vďační, ak dokážu poskytnúť miestnosť na mediáciu. Jaroslav Brezina, mediátor

OBČIANSKE SPOLUŽITIE Ľudia ako vlastníci by sa mali zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažovali iných. To hovorí zákon o susedských sporoch. Ako sa to detailne premieta do praxe a ako spory riešiť, objasňujú experti.

 

O autorovi| Prílohu pripravili: Táňa Rundesová, Veronika Galvánková

Snímka1.JPG