15., 17.4.2018 HMG v médiách STV1, HN, hnonline.sk Exekučný súd funguje rok, skončili tri desiatky exekútorov

Snímka.JPG

Razantnú zmenu do vymáhania dlhov priniesla ešte bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Šlo o to, že exekučné veci sa už jednotlivým exekútorom prideľujú náhodným výberom.

Zrýchlenie exekúcií či stop zvýhodňovaniu veľkých exekútorských úradov. Ich postavenie totiž nebolo – vzhľadom na počty vymáhaných vecí – rovnomerné. Toto sú jedny z najdôležitejších zmien, ktoré so sebou priniesla novela Exekučného poriadku.

 Zásadnou zmenou, ktorú nová legislatíva v tejto oblastí zaviedla, je náhodné prideľovanie súdneho exekútora. Už rok teda platí, že veriteľ si exekútora nemôže vybrať sám, pretože sa uplatňuje takzvaný krajský princíp. A hoci zo začiatku boli obavy zo zavedenia náhodného prideľovania návrhov, odborníci v tomto doteraz nezaznamenali vážnejšie problémy.

 „Ako veľmi podstatnú zmenu hodnotíme výlučnú elektronizáciu celého exekučného konania. Tento postup najviac prispel k zrýchleniu tej časti konania, ktorú vykonáva súd. Dnes je preto vylúčené, aby súd vyše pol roka vydával poverenie pre exekútora tak, ako to bolo často v minulosti,“ tvrdí Ján Gajan, vedúci advokát a partner advokátskej kancelárie HMG Legal, ktorá je členom poradenskej skupiny pôsobiacej v oblasti práva a financií HMG Advisory Group.

 Razantná snaha zreformovať doterajší stav Pri náhodnom výbere exekútora teda súd už rok postupuje tak, že prideľuje exekučné veci rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodne, a to elektronicky, pomocou technických prostriedkov. Exekútor sa pritom vyberie z územného obvodu krajského súdu, v ktorom sa nachádza adresa trvalého pobytu v prípade dlžníka – fyzickej osoby alebo adresa sídla v prípade dlžníka – právnickej osoby.

 Podstatnou výnimkou je situácia, ak sa už proti dlžníkovi viedla exekúcia, v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie. Každá ďalšia vec proti tomu istému dlžníkovi sa už prideľuje len tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva exekúciu na takéhoto dlžníka od 1. apríla 2017.

 „Veľkú novelu Exekučného poriadku vnímame ako razantnú snahu zreformovať dovtedajší stav exekúcií, ktorý si skutočne vyžadoval prijatie potrebných zmien,“ tvrdí Marián Hutter, senior manager recovery and corporate HMG Advisory Group. Ako dodáva, napríklad zo vzniknutého obmedzenia možnosti výberu súdneho exekútora veriteľom sa očakáva, že prinesie najmä zvýšenie odbornosti súdnych exekútorov a priblíženie ich postavenia k orgánom výkonu štátnej moci. „Zvýšený nárok na výkon exekúcie a nové povinnosti súdnych exekútorov prispeli aj k tomu, že za rok účinnosti veľkej novely Exekučného poriadku ukončilo činnosť až 26 exekútorov. Pritom v roku 2016 ich bolo len päť,“ ilustruje expert situáciu.

 Jediný exekučný súd pre všetkých Všetky nové exekučné konania už od apríla minulého roka navyše rieši len Okresný súd Banská Bystrica, ktorý sa stal jediným exekučným súdom na Slovensku. Zvyšné súdy sa už nevenujú novým exekúciám, čím sa napĺňa myšlienka odbremenenia všeobecných súdov o exekučnú agendu. Ostatné súdy dnes riešia len exekúcie začaté pred veľkou exekučnou novelou. Novému pracovisku Okresného súdu Banská Bystrica pribudla okrem agendy exekúcií aj agenda zrýchleného konania špecializujúceho sa na platobné rozkazy, pričom aj táto agenda vyžaduje plne elektronický spôsob komunikácie so súdom vo forme stručného formulára.

 Vytvorenie jediného exekučného súdu pre celé Slovensko hodnotia odborníci pozitívne. Špecializácia agendy prispieva k zrýchleniu vybavovania vecí. S ňou sa spája aj vyššia odbornosť v danej agende, na čo poukázala i nedávno zverejnená Správa o stave justície na Slovensku.

 „Je pravdou, že výhradná elektronizácia konania môže spôsobiť mierne obmedzenia prístupu k podávaniu návrhov na vykonanie exekúcie pre verejnosť, najmä pri špeciálnych požiadavkách na premeny podoby exekučných titulov z papierovej do elektronickej. Veríme však, že postupom času sa uvedený spôsob exekučného konania zrýchli tak, ako sme svedkami napríklad pri agende obchodného registra,“ uzatvára Hutter.