24.10.2018/Hospodárske noviny/Aké ďalšie úpravy priniesla novela katastrálneho zákona

LEGISLATÍVA

UPRAVIL SA NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA

Návrh katastrálneho konania musí obsahovať identifikačné údaje navrhovateľa – ak je ním cudzinec, musí sa uviesť napríklad číslo pasu. Ak majú účastníci konania „skutočný“ pobyt odlišný od trvalého pobytu alebo ak sa zdržiavajú v zahraničí, treba, aby návrh obsahoval aj adresu na doručovanie, ktorá musí byť na našom území, to preto, aby každý účastník konania dostal dôležitú poštu až do rúk. Pre rýchlejšiu komunikáciu môže navrhovateľ konania do návrhu uviesť aj iné kontaktné údaje, napríklad telefónne číslo. Medzi náležitosti, ktoré musí návrh obsahovať, sa dopĺňa označenie, čoho sa navrhovateľ domáha. V súčasnej úprave to totiž chýbalo, spôsobovalo to v praxi veľké problémy, pretože okresný úrad niekedy ani z obsahu návrhu nevedel posúdiť, čoho sa navrhovateľ domáha.

GEOMETRICKÝ PLÁN SA PRIKLADAŤ NEMUSÍ

V návrhu sa musí uviesť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu vyjadrená zlomkom k celku. Pokiaľ ide o geometrický plán, v návrhu sa uvádza už „iba“ číslo jeho úradného overenia. Geometrický plán sa musí prikladať, len ak sa úradne overil do 30. septembra, teda do účinnosti novely. V návrhu sa musia označiť aj doložené prílohy. Ak sa návrh opiera o povinne zverejňovanú zmluvu, treba uviesť aj údaj o mieste a čase zverejnenia. Návrhom na začatie konania môžu navrhovatelia požiadať o oznámenie vykonania zápisu prostredníctvom e-pošty, potom sa už nemusí oznamovať papierovo. Účastníci konania musia predkladať všetky dôležité listiny v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii – toto doteraz v zákone chýbalo.

NA POŽIADANIE MOŽNO ZÍSKAŤ ZOZNAM

Úrad geodézie zaviedol aj nový výstup z katastra nehnuteľností – súpis nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve jednej osoby alebo v správe jednej osoby. Súpis nehnuteľností obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré jedna osoba vlastní alebo má v správe, a preto už nebude treba robiť jednotlivé listy vlastníctva, v ktorých sú nehnuteľnosti zapísané. Súpis možno urobiť za celé územie Slovenskej republiky alebo za jeden okres, jeden kraj alebo za jedno katastrálne územie.

SPOPLATNILI SA NIEKTORÉ SLUŽBY

Platí prax, že údaje a elektronické služby katastra sa poskytujú za úhradu. Zároveň sa definovalo, ktoré osoby sú oslobodené od platenia poplatkov za údaje a elektronické služby katastra. Sú to rôzne štátne orgány, obce, VÚC, notári, polícia, prokuratúra a ďalšie.

SPRESNILO SA SÚDNE ROZHODNUTIE

Určil sa postup, ak je na urobenie záznamu predložené súdne rozhodnutie, ktoré je záväzné pre osobu zapísanú v katastri a priamo sa dotýka jej vlastníckeho práva. Rovnako sa spresnil postup, ak je na urobenie záznamu predložené súdne rozhodnutie, ktoré v dôsledku ďalšej právnej zmeny nie je záväzné pre osobu zapísanú v katastri. Tieto klauzuly reagujú na reformu civilného procesu, ako aj na polemiky okolo možnosti urobiť zápis do katastra na základe rozhodnutia súdu v prípade, že jeho rozhodnutie nie je záväzné pre osobu zapísanú v katastri. Podľa Civilného sporového poriadku totiž – na rozdiel od právnej úpravy v Občianskom súdnom poriadku – už výrok právoplatného rozhodnutia súdu nie je záväzný pre štátne orgány.

IDENTIFIKÁCIA OSOBY BUDE FUNGOVAŤ PO NOVOM

Zápisu do katastra nebude brániť rozpor údajov v zmluve, vo verejnej listine alebo v inej listine, ak sa nebudú zhodovať s údajmi referenčného registra. Ak teda nevznikne pochybnosť o totožnosti osoby, ktorej údaje sa majú zapísať do katastra, okresný úrad ich tam zapíše podľa referenčného registra. Zoznam referenčných údajov obsahuje také údaje o evidovanom objekte, ktoré sú vo vzťahu k subjektu evidencie jedinečné. Ustanovuje sa domnienka správnosti. Účelom tejto úpravy je predísť zbytočnému predlžovaniu konania vtedy, ak sú napríklad identifikačné údaje účastníkov – ktoré obsahuje zmluva – iné než identifikačné údaje v katastri alebo v doložke o osvedčení pravosti podpisu.

URČIL SA ROZSAH ZVEREJŇOVANÝCH ÚDAJOV

Upravilo sa zverejňovanie údajov katastra prostredníctvom internetu, ktorý prevádzkuje úrad geodézie alebo ním zriadená inštitúcia. Zároveň sa určil rozsah zverejňovaných údajov. Prehliadanie zverejnených údajov je bezodplatné, pričom majú informatívny charakter. Upravilo sa poskytovanie údajov katastra v listinnej podobe. Zároveň sa určilo, ktoré listiny urobené okresným úradom sú verejné(výpis z listu vlastníctva alebo jeho kópia, kópia z katastrálnej mapy alebo kópia z mapy určeného operátu, výpis z pozemkovej knihy alebo výpis zo železničnej knihy alebo ich kópie; verejnou listinou je aj identifikácia parcely vyhotovená v listinnej podobe). Určilo sa, komu možno poskytnúť výpis alebo kópiu z listu vlastníctva obsahujúcu rodné číslo alebo – pri cudzincoch – iný identifikátor (vlastníkovi, na plnenie osobitných úloh aj štátnemu orgánu, obci, VÚC, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, daňovému úradu a správcovi).

ZMENILI SA VLASTNÍCKE PRÁVA K STAVBÁM

Upravujú sa podmienky na výmaz stavby, ktorá zanikla. K žiadosti o výmaz sa bude predkladať listina, ktorou sa zrušilo súpisné číslo, a tiež potvrdenie obce, že stavba bola odstránená alebo už neexistuje. Ak stavba nemá súpisné číslo, bude stačiť iba potvrdenie obce o tom, že stavba sa odstránila či neexistuje. Zavádza sa aj vyvrátiteľná právna domnienka, na základe ktorej sa ako vlastník nehnuteľnosti alebo iná oprávnená osoba zapíše tá, ktorá je uvedená v záznamovej listine, pretože skutočnosti v nej uvedené sa považujú za pravdivé bez ďalšieho zisťovania.

ÚDAJE Z KATASTRA SA POSKYTUJÚ INAK

Spresnili sa klauzuly o verejnom charaktere katastrálnych informácií a o poskytovaní údajov z katastra. Naďalej platí, že každý má právo nahliadať do katastra a robiť si z neho výpisy, odpisy, náčrty alebo kópie. Zároveň sa ustanovilo, že to neplatí absolútne, ale je to limitované úpravou práva na prístup k údaju o cene nehnuteľnosti a k listinám uloženým v zbierke listín. Rovnako sa obmedzuje prístup aj k osobným údajom, ako je rodné číslo či iný identifikátor, ak ide o cudzinca. Údaje o cene nehnuteľnosti sa poskytnú na požiadanie vlastníkovi a na požiadanie aj štátnym orgánom, Národnej banke Slovenska, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, daňovému úradu, správcovi, znalcovi z odboru stavebníctva, ďalej znalcovi z odboru poľnohospodárstva, znalcovi z odboru lesníctva a osobe, ktorá robí cenové mapy. Naďalej platí, že verejnosť zbierky listín je obmedzená, prístup k listinám môžu mať len: vlastník alebo iná oprávnená osoba, ich právni predchodcovia a právni nástupcovia. Prístup sa umožní aj osobe, ktorá robí geodetické a kartografické činnosti, znalcovi z odboru geodézie a kartografie, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, správcovi, daňovému úradu, štátnemu zamestnancovi, ktorého služobným úradom je úrad, Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu.

2.JPG