24.10.2018/Hospodárske noviny, hnonline.sk/Čo má obsahovať návrh na vklad po novom

Na kataster sa súčasne so zmluvou doručuje aj návrh na vklad. Aj v ňom sa od októbra niektoré detaily zmenili. Vysvetľuje to Denisa Dulaková Jakúbeková, právnička spolupracujúca s poradenskou skupinou v oblasti práva a financií HMG Advisory Group.

1. Návrh na vklad podávajú obaja účastníci spoločne. Ak ho má podať len jeden, odporúčame dohodnúť sa na tom v zmluve. Konanie o povolení vkladu sa totiž začína vždy na návrh účastníka. Katastrálny zákon však neurčuje, či je je to prevádzajúci alebo nadobúdateľ, prípadne obaja. Ustanovuje iba toľko, že účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Z toho vyplýva, že príslušný katastrálny odbor by mal akceptovať návrh podaný jednak spoločne – obomi účastníkmi právneho úkonu, ako aj ktorýmkoľvek z nich.

2. Pokiaľ návrh na vklad podáva fyzická osoba, uvedie svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (ak ide o cudzinca, je potrebný iný identifikátor), miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku – ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, ďalej údaj o štátnej príslušnosti. Ak ide o právnickú osobu, uvádza sa názov, identifikačné číslo, sídlo a adresa na doručovanie – ak je odlišná od sídla.

POZOR! Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie, „doručí“ poštu okresný úrad oznamom na svojej úradnej tabuli a na svojom webe. Pošta sa považuje po 15 dňoch za doručenú. Aj vtedy, ak sa adresát o nej nedozvie.

3. Katastrálne konanie je na príslušnom okresnom úrade, v územnom obvode ktorého sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka takých nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v územnom obvode viacerých okresných úradov, zaoberá sa ním ktorýkoľvek z nich.

4. Uvedie sa predmet návrhu – v praxi sa označuje aj ako „Vec: ....“

5. Označí sa právny úkon – odporúčame uviesť názov zmluvy odpísaný priamo zo zmluvy, napríklad kúpna zmluva, nájomná zmluva a podobne.

6. Nehnuteľnosť (pozemok, byt, stavba) sa označuje údajmi, ktoré sú určené katastrálnym zákonom, teda podľa katastrálneho územia, na ktorom sa nachádza. Ak sa prevádza pozemok: vtedy sa uvedie parcelné číslo, výmera, druh pozemku, teda či je zapísaný v registri C alebo E.

Ak sa prevádza byt alebo nebytový priestor: ak je to spolu so spoluvlastníckym podielom na pozemku, uvedie sa aj spoluvlastnícky podiel na zastavanom, prípadne na priľahlom pozemku, ktorý vlastní predávajúci a ktorý sa prevádza na kupujúceho v podiele. V prípade výlučného vlastníctva a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa uvádza: 1/1. Inak sa podiel odpíše z listu vlastníctva. Pri stavbách, bytoch a nebytových priestoroch: vtedy sa uvádza súpisné číslo stavby, parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená; pri bytoch a nebytových priestoroch sa uvádza aj číslo bytu a nebytového priestoru, číslo poschodia a vchodu a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.

POZOR! Návrh musí obsahovať aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu vyjadrenú zlomkom k celku. Zo zákona nie je zrejmé, či sa má na mysli iba situácia, keď sa prevádza nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých osôb, alebo aj keď je vo vlastníctve iba jednej, prípadne v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Odporúča sa uvádzať podiel aj pri manželoch takto: 1/1. V ostatných prípadoch sa podiel odpíše z listu vlastníctva.

7. K alternatíve 2: návrh musí obsahovať aj žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak to navrhovateľ žiada.

8. Výška poplatku sa odvíja od toho, či ide o konanie v štandardnej dĺžke, platí sa 66 eur, prípadne v urýchlenom konaní, platí sa 266 eur, ďalej od toho, či je návrh podaný elektronicky alebo v listinnej podobe.

9. Návrh musí obsahovať aj prílohy: Ak je podaný v listinnej podobe, musí navrhovateľ predložiť prílohy v listinnej podobe v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Potvrdenie správcu treba priložiť pri prevode bytu alebo nebytového priestoru.

POZOR! Geometrický plán už nie je povinná príloha návrhu, uvádza sa iba odkaz na číslo jeho úradného overenia. Treba ho priložiť iba vtedy, ak bol úradne overený do 30. septembra 2018, teda do účinnosti novely.

3.JPG