24.10.2018 / Hospodárske noviny/ Novinky v katastrálnom zákone zjednodušia povinnosti vlastníkom nehnuteľností

1. Úprava „rozostavanej stavby“

Novela zákona spresnila podmienky zápisov do katastra – po novom patria medzi nehnuteľnosti už aj rozostavané stavby, rozostavané byty a rozostavené nebytové priestory. Tie sa zapíšu do katastra vtedy, ak je zo znaleckého posudku jasné usporiadanie ich prvého poschodia, to znamená: a) ak má stavba steny a strechu a ak sú rozostavané byty či nebytové priestory oddelené, b) ak je podzemná stavba uzavretá stropnou konštrukciou a ak v nej sú rozostavané byty či nebytové priestory oddelené. Ak sa do katastra zapisuje rozostavaný byt či nebytový priestor, predkladá sa katastru: zmluva o výstavbe domu, o vstavbe alebo nadstavbe domu, stavebné povolenie a posudok o rozostavanosti.

2. Presnejší pojem „iná oprávnená osoba“

Zákon po novom presne zadefinoval, koho máme rozumieť pod pojmom „iná oprávnená osoba“. Dôležité je to napríklad pri prístupe do zbierky listín. Inou oprávnenou osobou môže byť: a) záložný veriteľ, b) oprávnený z predkupného práva, c) oprávnený z vecného bremena, d) nájomca, e) správca majetku štátu alebo VÚC alebo obce, f) Slovenský pozemkový fond a správca lesného pozemku.

3. Právomoc úradu geodézie v sporoch okresných úradov

Po starom platilo, že ak vznikla pochybnosť, či sa má nejaký objekt evidovať v katastri, rozhodoval o nej okresný úrad. Tu však vznikali nejednotné rozhodnutia, pričom každý okres to evidoval po svojom. Po novom platí, že v prípade pochybností o evidovaní stavby v katastri rozhoduje o veci úrad geodézie. Zabezpečí to jednotnú evidenciu v celej republike, pričom na rozhodnutie úradu o (ne)evidovaní v katastri sa nebude vzťahovať správny poriadok.

4. Odhalenie cien nehnuteľností

Doteraz sa v katastri evidovala iba cena agropozemkov a lesných pozemkov. Po novom – ale až od účinnosti zákona – sa budú v katastri evidovať ceny všetkých objektov a pozemkov. K dispozícii to dostanú len NBS, Štatistický úrad alebo ministerstvo financií. Ceny sa začínajú evidovať už aj pri bytoch a nebytových priestoroch, a to aj pri rozostavaných. Informácia o cene nebude verejne prístupná, poskytne sa len spomínaným inštitúciám.

5. Fikcia doručenia pri osobách bez adresy

Po novom platí, že ak osoba nefiguruje v registri obyvateľov Slovenska a neuvedie tuzemskú adresu ani v návrhu na začatie konania, uplatní sa fikcia doručenia. Znamená to, že v prípade návrhu na začatie katastrálneho konania jej okresný úrad doručuje písomnosti po novom takto: oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a tiež na jeho webovom sídle. Po 15 dňoch sa pošta považuje za doručenú aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

6. Novinka v ozname o návrhu na vklad

Zaviedla sa možnosť vyplniť pred podaním návrhu na vklad takzvané oznámenie o návrhu na vklad. Je iba informatívne, nenahrádza návrh na vklad a nemá právne účinky. Účel je v tom, že údaje z oznámenia sa po povolení vkladu automaticky premietnu do katastra. Vďaka oznámeniu o návrhu sa zaň zníži aj poplatok. Ak do 90 dní od oznámenia návrh nepodáte, neprihliada sa naň.

7. Jednoduchšie opravy

Chyby v písaní, počítaní a iné nesprávne údaje môže účastník konania opraviť len dodatkom k zmluve. V praxi sa totiž ukázalo, že doterajšia „opravná doložka“ sa často zneužívala. Nová právna úprava je motivovaná aj tým, že v prípade zmluvy vyhotovenej elektronicky možno urobiť opravy len dodatkom.

8. Stop nečinnosti

Po novom existuje klauzula, ktorou sa má predísť nečinnosti okresného úradu. Ak bude existovať obava, že okresný úrad v konaní o vklade či o zázname nedodrží lehotu, môže predseda či predsedníčka úradu rozhodnúť o tom, že konaním poverí zamestnanca iného okresného úradu. Je to prevencia, aby sa štát chránil pred vznikom žalôb a pred škodami pri nedodržaných termínoch svojich úradníkov.

9. Počet právnych úkonov

V návrhu na vklad sa už musia po novom označiť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva, ktorou sa má zapísať právo k nejakej nehnuteľnosti. Ide o zladenie návrhu s predloženou zmluvou. Doteraz to v zákone chýbalo a spôsobovalo to zbytočné prerušenie konania, ak napríklad návrh obsahoval len jeden právny úkon, no obsahom predloženej zmluvy bolo úkonov viac.

10. Rýchla aktualizácia

Aktualizovať údaje katastra je odteraz možné aj automaticky – podľa údajov z iných registrov štátu, napríklad z registra adries či z registra fyzických osôb. Odbúrava to zbytočnú byrokraciu. Občan vďaka tomu nebude musieť navštíviť osobne okresný úrad, bude sa to dať automaticky. Na vybavenie z domu je však potrebný e-občiansky preukaz.

11. Odstraňovanie nepresností

Zavádza sa podrobnejší postup pri oprave chýb v katastrálnom operáte. Zákonom sa výslovne určuje, že konanie o oprave chyby je také, kde okresný úrad opravuje chybné údaje katastra, ktoré vznikli jeho vlastnou činnosťou alebo činnosťou iných orgánov, a to na základe chybných podkladov okresného úradu. Oprava chyby sa urobí zápisom do katastra na základe rozhodnutia o oprave chyby alebo protokolu o oprave chyby.

Zdroj: Jakúbeková z HMG Advisory Group, Ján Marônek z advokátskej kancelárie Marônek & Partners

1.JPG