HMG v médiách 18.09.2018 HN Agro Nové povinnosti chovateľov, obcí a veterinárov

Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

Snímka1.JPG

Septembrom 2018 sa už aj v praxi mení právny prístup k postaveniu zvieraťa na Slovensku. Zákonodarca pre to zmenil viacero zákonov.

Zviera od septembra nemožno považovať za vec v právnom zmysle. Rozhodol o tom parlament 25. mája 2018 prijatím zákona č. 184/2018 Z. z., ktorý novelizuje viaceré právne predpisy. Novou právnou úpravou sme sa začlenili medzi moderné krajiny, ktoré pri prístupe k zvieratám sledujú najmä etiku ochrany zvierat, ekologické hľadiská a celkovú zmenu vzťahu človeka k prírode. Prijaté zmeny rozoberáme od všeobecného právneho predpisu súkromného práva – Občianskeho zákonníka, ktorý sa, vďaka novele, zmenil v dvoch ustanoveniach. Do paragrafu, ktorý vymedzuje predmet občianskoprávnych vzťahov, sa za slovo „veci,“ vložili slová „živé zvieratá“.

To znamená, že od prvého septembra 2018 platí, že „Predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, živé zvieratá, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty.“ V nadväznosti na to, sa do paragrafového znenia Občianskeho zákonníka vložil úplne nový odsek, ktorý stanovil význam a hodnotu živého zvieraťa takto: „Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach, to neplatí, ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora.“

Zmeny v zákone o veterinárnej starostlivosti

Zákon o veterinárnej starostlivosti prináša širokú škálu opatrení, ktoré majú za cieľ posilniť ochranu zvierat. Zákon preto upravuje a dopĺňa viaceré pojmy, najmä „obchov“ v zmysle citovaného zákona a farmový chov. Upravujú sa tiež kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy a regionálnych veterinárnych a potravinových správ v nadväznosti na problémy vyplývajúce z praktického výkonu veterinárnych kontrol alebo prameniace z novoprijatej legislatívy Európskej únie v oblasti veterinárnej starostlivosti a legislatívy upravujúcej potraviny živočíšneho pôvodu. Zmenami prešli aj ustanovenia o identifikácii a registrácii zvierat, v spojitosti s ustanoveniami o živých nálezoch zvierat, odchyte túlavých zvierat a ich umiestňovaní do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Napokon, boli tiež pozmenené ustanovenia o ochrane zvierat, najmä týkajúce sa zákazu týrania zvierat a ďalších zákazov pri používaní, propagovaní a inom nakladaní so zvieratami.

Právomoci pre veterinárov

Zákon rozlišuje práva a povinnosti úradných veterinárnych lekárov, súkromných veterinárnych lekárov a veterinárnych inšpektorov. Po novom je úradný veterinárny lekár oprávnený vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, prevádzkarne, zariadenia, dopravného prostriedku a na iné miesta okrem obydlia, ktoré kontrolovaná osoba vlastní alebo používa alebo ktoré súvisia s účelom veterinárnej kontroly, ak ďalej nie je ustanovené inak, vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa, alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív, vybraných produktov rastlinného pôvodu, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov.

Označovanie zvierat

Výhradne súkromným veterinárnym lekárom bude zverené označovanie zvierat transpondérom, teda mikročipom. Zákon doslova stanovuje, že „značiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár, koňovité zviera môže označiť aj kvalifikovaná osoba, poverená ministerstvom. Požiadavky na kvalifikovanú osobu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“ O zhabaní, usmrtení alebo zabití zvierat ako aj o dočasnom umiestnení zvierat do náhradnej starostlivosti rozhoduje veterinárny inšpektor.

Práva a povinnosti obce

Obec je od začiatku septembra povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat. Obec musí prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá, starostlivosť o takéto zviera zabezpečuje taktiež obec. Cieľom zákona bolo aj zjednodušiť a skrátiť dobu, po uplynutí ktorej stráca bývalý vlastník túlavého zvieraťa vlastnícke právo k zvieraťu. Ustanovenie podľa ktorého bude vlastníctvo v takýchto prípadoch prechádzať na obec, má však odloženú účinnosť až na 31. októbra 2019.

Vlastníci a držitelia psov

Pri zmene majiteľa psa musí pôvodný vlastník, teda ten, ktorý prevádza vlastníctvo psa, nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára. Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa. Držiteľ zvieraťa je naďalej povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania. Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky čipom pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Centrálny register a čipovanie zvierat

Register hospodárskych zvierat zriaďuje a prevádzkuje ministerstvo, register spoločenských zvierat zriaďuje a prevádzkuje štátna veterinárna a potravinová správa. Registrácia psov a ich majiteľov sa vedie v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Čipovanie zabezpečia súkromní veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do registra. Za čipovanie sa bude platiť súkromnému veterinárnemu lekárovi maximálne desať eur, pri osobách v hmotnej núdzi, ktoré majú psov narodených do 31. októbra 2019, zaplatí čipovanie štát. Psy narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. To sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Pokutu je možné uložiť vlastníkovi psa narodeného do 31. augusta 2018 až po uplynutí šiestich mesiacov od skončenia prechodného obdobia, teda po 31. októbri 2019 plus 6 mesiacov. Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa chovaného vo farmovom chove pred 31. augustom 2018 je povinný zabezpečiť označenie a identifikáciu zvieraťa do 30. novembra 2018.

Zvieratá v cirkusoch

Sprísňujú sa podmienky pre prevádzkovanie cirkusov. Prevádzkovatelia sa budú musieť zaregistrovať v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení zvierat pre cirkusy. To, ktoré vybrané druhy divo žijúcich zvierat nebudú môcť v cirkusoch vystupovať, určí osobitná vyhláška. V platnosti je aj nové nariadenie, týkajúce sa bitúnkov.

Zásadné povinnosti po novom Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho po novom bude musieť označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019. Psa narodeného pred účinnosťou zákona, ktorého chce vlastník predať alebo darovať, musí predtým označiť čipom. Psa, ktorý sa narodil po prvom septembri 2018, bude nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa najneskôr však do 12. týždňa jeho veku.

Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach, to neplatí ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora.

Právomoci veterinárov Po novom je úradný veterinárny lekár oprávnený vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, prevádzkarne, zariadenia, dopravného prostriedku a na iné miesta okrem obydlia, ktoré kontrolovaná osoba vlastní alebo používa alebo ktoré súvisia s účelom veterinárnej kontroly, ak ďalej nie je ustanovené inak, vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa, alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív, vybraných produktov rastlinného pôvodu, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov.