HMG v médiách: 25.08.2017 SME, sme.sk Pri delení majetku na nevere nezáleží

Bez názvu.jpg

Čo sa po rozvode stane s dlhmi, ktoré si vzal manžel poza chrbát partnerky
Čoraz viac ľudí hľadá informácie, ako sa delí majetok po rozvode, hoci počet rozvodov stále klesá.

Denník SME sa pokúsil zodpovedať najčastejšie otázky. Otázky a odpovede


1.„Manžel nadobudol byt ešte predtým, ako sme sa zosobášili, na liste vlastníctva je iba on, no počas manželstva sme v ňom bývali spoločne. Mám nárok na podiel z bytu?“ pýta sa na facebooku Alena.
Advokátka Zuzana Betáková Krkošková z advokátskej kancelárie HMG Legal vysvetľuje, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetok majetok, ktorý nadobudli partneri počas trvania manželstva.
„Na majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov pred uzatvorením manželstva, sa pri vyrovnaní BSM neprihliada, nič na tom nemení ani to, že druhý z manželov počas manželstva nehnuteľnosť užíval,“ vraví advokátka.
Ak by partneri uzatvorili dohodu o rozšírení BSM a do spoločného majetku zahrnuli aj nehnuteľnosť kúpenú pred manželstvom, Alena by mala nárok na podiel z bytu.


2. Juraj a Monika si byt kúpili spoločne, už keď boli zosobášení, ale do rekonštrukcie a zariadenia investovali prevažne manželove peniaze. „Mám pri rozvode nárok len na polovicu bytu alebo mi partnerka musí doplatiť aj to, čo som investoval do zariadenia,“ pýta sa Juraj.
Advokátka upozorňuje, že aj tu je rozhodujúce, kedy Juraj zarobil peniaze, ktoré do bytu investoval. Ak ich zarobil pred manželstvom a išlo napríklad o úspory, môže od partnerky požadovať, že má pri rozvode právo na vyšší podiel z nehnuteľnosti. Pre lepšiu predstavu dáva Betáková Krkošková aj konkrétnejší príklad: do bytu za 100-tisíc eur investoval jeden z manželov 20-tisíc eur z vlastných úspor, potom má pri rozvode tento partner nárok na 70-tisíc eur z jeho hodnoty a druhý len na 50-tisíc eur, čo je hodnota bytu pred rekonštrukciou.
Inak bude vyzerať vyrovnanie majetku v prípade, že Juraj investoval do bytu peniaze, ktoré zarobil počas manželstva, napríklad bežnú výplatu – v tom prípade sa bude majetok po rozvode deliť rovnakým dielom.


3. Na internetových fórach sa často opakujú príbehy ľudí, ktorí tvrdia, že ich partner si vzal počas manželstva pôžičku bez toho, aby to spoločne prebrali a odsúhlasili. „Teraz sa rozvádzame a nevidím dôvod, prečo by som mala doplácať peniaze za pôžičku, o ktorej som ani nevedela,“ vraví Daniela.
„Vo všeobecnosti platí, že dlhy jedného z manželov, ktoré vznikli počas manželstva, môžu byť v prípade exekúcie zaplatené aj z majetku druhého z manželov,“ vraví advokátka Betáková Krkošková. Znamená to, že aj keď Daniela o dlhoch manžela nevedela, pri delení majetku po rozvode to nemusí zavážiť. Ak by chcela Daniela ochrániť svoju časť majetku ešte pred rozvodom, Občiansky zákonník umožňuje zrušiť BSM už počas trvania manželstva v závažných prípadoch.
Takýmto dôvodom je aj práve nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom, napríklad zadlžovanie poza chrbát partnera. O návrhu na zrušenie BSM rozhoduje súd.


4. Jozefova manželka je spoločníčkou úspešnej firmy, on je živnostník. „Budem mať pri delení BSM nárok na podiel v spoločnosti, ktorú manželka spoluvlastní?“ pýta sa Jozef.
Opäť to závisí od toho, kedy Jozefova manželka začala podnikať (kedy nadobudla podiel v eseročke). Ak sa stala spoločníčkou vo firme už počas trvania manželstva, tak Jozef môže žiadať z neho podiel. „V prípade, že obchodný podiel spoločnosti je nadobudnutý počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, mal by byť zahrnutý do jeho vyrovnania,“ povedala Betáková Krkošková.
A naopak, ak Jozefova manželka začala podnikať pred svadbou a neuzavreli spolu dohodu o rozšírení BSM, tak nemá nárok na peniaze za obchodný podiel v spoločnosti.


5. Monika je vydatá už sedem rokov a pred dvomi rokmi jej zomrela mama, zdedila po nej chalupu. Chystá sa podať žiadosť o rozvod, no obáva sa, že vlastníkom chalupy po jej rodičoch sa stane potom aj jej manžel. „Ako postupovať?“ pýta sa.
Advokátka z kancelárie HMG Legal upokojuje, že v tomto prípade manžel nemá nárok na podiel z chalupy. „Majetok nadobudnutý dedením nespadá do BSM, hoci by sa zdedil aj počas trvania manželstva,“ vraví Betáková Krkošková.
Jedinou výnimkou je prípad, že by niektorí z partnerov majetok zdedil a následne s partnerom uzatvoril dohodu o rozšírení BSM, keď vloží zdedený majetok do BSM.


6. Michaela sa rozvádza, pretože muž jej bol neverný. „Má aj tak nárok na polovicu majetku alebo môžem navrhnúť, nech mu súd prizná aj menej, pretože on spôsobil rozvod?“ pýta sa.
Nie je to možné, o čom už viackrát rozhodli súdy. Prvýkrát v roku 2014 Krajský súd v Prešove. „Platné právo totiž neumožňuje vysloviť ‚vinu' manžela na rozvode, aj keď ukladá súdu prihliadať na príčiny rozvratu manželstva,“ rozhodol vtedy súd.
Sudcovia vtedy vysvetlili, že je vždy ťažké určiť, či je neverník naozaj vinníkom rozvratu partnerstva, pretože nevera v skutočnosti môže byť iba dôsledkom hlbších nezhôd medzi oboma partnermi.
***
Čo to je BSM l Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov znamená, že majetok, ktorý nadobudli počas manželstva, je spoločný,  pri rozvode sa delí spravidla na polovicu,  partneri sa môžu dohodnúť na zúžení alebo rozšírení BSM, teda že napr. auto alebo chalupa je len jedného z nich,  po rozvode plynie trojročná lehota na uzatvorenie dohody o vyrovnaní BSM, lak sa manželia nevedia dohodnúť, v tejto lehote musia podať návrh na súd na vyrovnanie BSM, ak sa v trojročnej lehote nedohodnú a ani sa neobrátia na súd, nastane fikcia vyrovnania – každý z partnerov získava jednu polovicu majetku. 9286 manželstiev vlani súdy rozviedli, bolo to najmenej od roku 2007.