HMG v médiách: 15.08.2017 HN Novela sťaží tunelovanie podnikov

Bez názvu.jpg

Bratislava – Jedným zo zásadných novely Občianskeho zákonníka je snaha zabrániť nekalým praktikám vnútri firiem. Konkrétne ide o zákaz vrátenia vkladu, čím sa zmenší majetok firiem konaním jej vlastných spoločníkov, ktorí často poškodzujú veriteľov.
Obmedzená platnosť Zákaz však platí len za určitých podmienok a vtedy, ak ich účasť vo firme trvá. „Nedovolené je aj svojvoľné vystúpenie zo spoločnosti a následné požadovanie vrátenia vkladu. Vrátiť vklad možno len v jedinom prípade – pri znížení základného imania,“ zdôrazňuje Ján Gajan, vedúci advokát poradenskej skupiny v oblasti práva a podnikových financií HMG Advisory Group.
Právna úprava však ešte pred dvomi rokmi nekalé praktiky dovoľovala. Bolo to kvôli úzkemu chápaniu pojmu vklad. Ten znamenal, že pravidlá o zákaze jeho vrátenia sa vykladali zjednodušene. „V praxi napríklad často dochádzalo k vráteniu takzvaných skrytých vkladov, čo viedlo k odtoku finančných prostriedkov na úkor spoločnosti,“ tvrdí Gajan. Novela Obchodného zákonníka v apríli 2015 doplnila pôvodné znenie kódexu o ďalšie
ustanovenia, ktoré mali obmedziť tunelovanie firiem a posilniť veriteľov. Novinky zaviedli napríklad zákaz poskytovania plnení určitým osobám za iných než obvyklých podmienok. Upravil sa aj pojem inštitút vrátenia vkladu. V minulosti sa vzťahoval len na peňažné a nepeňažné vklady do základného imania. Teraz ide o každú transakciu – odplatnú, akou je napríklad kúpna zmluva, a aj bezodplatnú, trebárs darovacia zmluva. Firma ju však musí uskutočniť bez protiplnenia. Primerané protiplnenie Gajan uviedol, že v praxi je dôležitá práve otázka posúdenia primeranosti protiplnenia. Určenie jej hodnoty je náročné. „Za optimálne považujeme stanovenie obvyklej trhovej ceny znalcom. Jeho zhotovenie síce nie je povinné, možno ho však použiť ako dôkaz v spore.“ Poskytnutie neprimeraného protiplnenia firme zo strany jej spoločníka neznamená neplatnosť právneho úkonu. Môže však viesť k bezdôvodnému obohateniu spoločníka, ktoré je povinný vrátiť.